Cło antydumpingowe naliczone w związku z dostawami w latach 2017, 2018, 2019, ale uiszczone dopiero w 2020 r., należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w 2020 r. – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Nie zgodził się ze spółką z o.o., że cło naliczone w związku z dostawami z 2017 r. należy ująć w kosztach podatkowych roku 2018, a cło naliczone w związku z dostawami z 2018 r. należy ująć w kosztach roku 2019.
Spółka tak właśnie chciała postąpić, korygując deklaracje za lata 2018 i 2019. Przywołała art. 15 ust. 4c ustawy o CIT, zgodnie z którym wydatki bezpośrednio powiązane z przychodem należy potrącić „w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie”. Na poparcie swojego stanowiska przywołała wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 lutego 2020 r. (sygn. akt II FSK 746/18).
Dyrektor KIS przyznał, że cło antydumpingowe jest kosztem bezpośrednio związanym z przychodami. Skoro jednak zostało ono zapłacone dopiero w 2020 r., to jest kosztem dopiero tego roku – stwierdził.
Wskazał na art. 15 ust. 4–4e ustawy o CIT, które mówią o tym, kiedy należy potrącić koszty bezpośrednio związane z przychodami. Zasadą jest (art. 15 ust. 4), że koszty poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody. Przepis ten zawiera jednak zastrzeżenie odwołujące się do wyjątków przewidzianych w ust. 4b i 4c.
Zgodnie z art. 15 ust. 4c koszty bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego (lub dniu złożenia zeznania rocznego – jeżeli podatnik nie sporządza sprawozdania finansowego) są potrącalne w roku następującym po roku, za który sporządzane jest to sprawozdanie (lub za który składane jest zeznanie).
Ustawodawca nie ograniczył tego wyłącznie do jednego następnego roku podatkowego, umiejscowionego bezpośrednio po roku, w którym powstał przychód – podkreślił dyrektor KIS.
Stwierdził więc, że skoro spółka z o.o. zapłaciła cło antydumpingowe dopiero w 2020 r., to nie może ująć tego kosztu w rozliczeniach podatkowych za 2018 r. i 2019 r., czyli za lata następujące bezpośrednio po roku, w którym uzyskała przychód z dostaw.
Zapłacone przez nią cło stanowi koszt podatkowy w momencie jego poniesienia, czyli w 2020 r., co jest zgodnie z art. 15 ust. 4c ustawy o CIT – podsumował organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 4 maja 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.26.2021.4.SG