Podatnicy, którzy w związku z pandemią COVID-19 mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o rozłożenie podatku na raty, odroczenie terminu jego zapłaty lub umorzenie zaległości podatkowych - przypomina Krajowa Administracja Skarbowa.

Jak zapewniła KAS w piątkowym komunikacie, takie wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

"Krajowa Administracja Skarbowa w dobie pandemii wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i szeroko udziela wszelkiego rodzaju ulg. Podatnicy mogą zwrócić się zarówno o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty zaległości podatkowej a nawet o umorzenie zaległości podatkowej. Mogą również skorzystać z notyfikowanego programu pomocowego COVID-19, w ramach którego nie ma limitów pomocy publicznej, w przypadku spełnienia warunków ustawowych" – podkreśla cytowana w komunikacie szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

Dodano, że osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą liczyć na udzielenie ulg stanowiących pomoc publiczną, a także na ulgi nie stanowiące pomocy publicznej i pomoc de minimis.

Zgodnie z informacją KAS, od początku pandemii naczelnicy urzędów skarbowych przyznali ulgi na łączną kwotę ok. 6,8 mld zł. Odroczono termin płatności podatku i zapłaty zaległości podatkowej w wysokości ok. 3,8 mld zł oraz rozłożono na raty zapłatę ok. 3 mld zł podatku i zaległości podatkowej. Umorzono też zaległości podatkowe na ok. 4 mln zł.

W komunikacie wyjaśniono, że podatnicy (nie tylko przedsiębiorcy) na podstawie art. 67 Ordynacji podatkowej mogą wnioskować o rozłożenie na raty należności podatkowych (wniosek RAT-Z), umorzenie zaległości podatkowej (wniosek UZ-M), odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych (wniosek TER-Z). We wniosku należy opisać swoją indywidualną sytuację i uzasadnić potrzebę otrzymania ulgi. Wniosek powinien być kompletny i podpisany - przypomina KAS.

W przypadku ulg, które stanowią pomoc de minimis, łączna wartość pomocy dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro (w ciągu ostatnich trzech lat), a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro. KAS podkreśla, że wnioski można złożyć szybko i bezpiecznie bez wychodzenia z domu poprzez stronę biznes.gov.pl

Poza tym przedsiębiorcy, którzy mają trudności z terminowym opłacaniem podatków z powodu epidemii, mogą również skorzystać z pomocy państwa, określonej w programie "Polskie środki antykryzysowe - COVID-19 – program dotyczący ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej". Składając wniosek do właściwego urzędu skarbowego, mogą starać się o: odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty; odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

"Wsparcie takie może być udzielone przedsiębiorcy, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego" - informuje KAS.