ORZECZENIE

Naczelny Sąd Administracyjny odmówił podjęcia uchwały w sprawie preferencyjnego opodatkowania osoby samotnie wychowującej dziecko. Pytanie prawne skierowane poszerzonemu składowi dotyczyło wątpliwości, czy wniosek osoby samotnie wychowującej dziecko o opodatkowanie w preferencyjny sposób mógł być złożony po terminie przewidzianym dla złożenia zeznania rocznego. Problem dotyczył stanu prawnego sprzed 1 stycznia 2003 r.

Spór dotyczył rozliczenia rocznego podatniczki, która wystąpiła do organów podatkowych o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 rok. Nadpłata była związana z korektą zeznania złożoną w sierpniu 2003 roku. Podatniczka wskazała, że jej mąż zmarł w maju 1999 roku i powinna zostać opodatkowana jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Organy podatkowe odmówiły stwierdzenia nadpłaty. Wyjaśniły, że podatniczka powinna złożyć stosowny wniosek o preferencyjne opodatkowanie w terminie do złożenia zeznania za dany rok podatkowy. Korekta zeznania i wniosek złożony kilka lat później nie jest możliwy, bo termin ma charakter materialnoprawny i nie podlega przywróceniu.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA. Skład orzekający doszedł do przekonania, że sprawą powinien zająć się poszerzony skład NSA, i wystąpił o podjęcie uchwały. Sąd zwrócił uwagę, że w orzecznictwie sądów administracyjnych pojawiły się dwa różne stanowiska co do tego, czy w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2003 r. wniosek o preferencyjne opodatkowanie mógł być złożony po terminie przewidzianym do złożenia zeznania rocznego. Wskazał też na różnice w ocenie charakteru zmiany przepisów wprowadzonej od 2003 roku przez wyraźne zastrzeżenie w art. 6 ust. 10 ustawy o PIT konieczności zachowania terminu złożenia wniosku.

NSA odmówił jednak podjęcia uchwały. W ocenie sądu pytanie prawne nie zostało dostatecznie osadzone w stanie prawnym i faktycznym sprawy, a skład orzekający wyszedł poza granice skargi kasacyjnej. W orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że wniosek o preferencyjne opodatkowanie może być złożony po terminie złożenia zeznania. Pozostaje za to pytanie, czy w takiej sytuacji wywołuje on skutki prawne, zwłaszcza czy jest podstawą do żądania stwierdzenia nadpłaty. W tym zakresie NSA się jednak nie wypowiedział.

Sygn. akt II FSK4/07

Ważne!

Od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci podatek może być określony na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci

Aleksandra Tarka

aleksandra.tarka@infor.pl