Ulga termomodernizacyjna obejmuje możliwość odliczenia od podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Ulga na ocieplenie domu przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego i obejmuje wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w swoim budynku.

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to czy ulga modernizacyjna działa wstecz. Nowa ustawa o termomodernizacji zakłada, że ulga ta ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019. Po raz pierwszy z ulgi w podatku na ocieplenie domu mogli skorzystać podatnicy sporządzający roczne zeznania podatkowe PIT w 2020 r.

Odliczenie stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostało zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek. W takim przypadku odliczeniu podlegają wydatki poniesione w okresie od 1 stycznia 2019 r., maksymalnie do dnia, w którym upływa wyżej wskazany termin.

Ulga na termomodernizację - co jest przedsięwzięciem termomodernizacyjnym

Kolejne, często zadawane pytania to, czy można odliczyć styropian, i czy wymiana dachu podlega uldze termomodernizacyjnej

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.
Ulga termoizolacyjna nie obejmuje budynku będącego w budowie.

Ulga termomodernizacyjna - co można odliczyć

W ramach ulgi na termomodernizację odliczamy:

 • - przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • - materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • - materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • - materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • - pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • - kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • - ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • - stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • - materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Zwrot kosztów termomodernizacji obejmuje także następujące usługi:

 • - wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • - wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • - wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • - wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • - docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 • - wymiana stolarki zewnętrznej, np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 • - wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • - montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 • - montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 • - montaż pompy ciepła;
 • - montaż kolektora słonecznego;
 • - montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • - montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • - uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • - regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • - demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Wyjaśnienie MF:

W przypadku gdy poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z tym podatkiem, o ile podatek od towarów i usług nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak obliczyć ulgę termomodernizacyjną

Kwota odliczenia w ramach ulgi modernizacyjnej nie może przekroczyć 53 000 zł. Odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie dokonuje się w odniesieniu do inwestycji, ale do podatnika. Oznacza to, że jedna osoba może odliczyć wydatki poniesione na termomodernizację kilku budynków, których jest właścicielem

Odliczenia ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek.

Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.