(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2419).

UWAGA: Pogrubioną czcionką zaznaczyliśmy nowe i zmienione przepisy oraz informacje o uchylonych. Ponadto kursywą wyróżniliśmy przepisy o dacie wejścia w życie innej niż 1 stycznia br., a samą datę zaznaczyliśmy na czerwono. Z kolei przy najważniejszych zmianach umieściliśmy dodatkową informację.

Tak jest od 01.01.2021 Komentarz Podstawa prawna zmiany
Art. 31a. [Przeliczanie kwot w walucie obcej]
2a. Kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania określone w walucie obcej mogą być przeliczane przez podatnika na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji.2b. Podatnik, który wybrał zasady przeliczania, o których mowa w ust. 2a, jest obowiązany do ich stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od miesiąca, w którym je wybrał.2c. W przypadku rezygnacji z zasad przeliczania, o których mowa w ust. 2a, podatnik jest obowiązany do stosowania zasad przeliczania, o których mowa w ust. 1 lub 2, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrezygnował z zasad przeliczania, o których mowa w ust. 2a.2d. W przypadku gdy w okresie stosowania zasad przeliczania, o których mowa w ust. 2a, podatnik dokona transakcji niepodlegającej przeliczeniu zgodnie z tymi zasadami, jest on obowiązany do zastosowania dla tej transakcji zasad przeliczania, o których mowa w ust. 1 lub 2. Nowy ust. 2a wprowadza dodatkową możliwość przeliczania przez podatnika na złote kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania określonych w walucie obcej zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji. Rozwiązanie to ma pozwolić na stosowanie spójnych kursów walut dla rozliczeń VAT i podatku dochodowego. Wybierając tę opcję, podatnik będzie zobowiązany do jej stosowania przez co najmniej kolejnych 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym ją wybrał. W przypadku natomiast rezygnacji z zastosowania nowej opcjonalnej metody przeliczania podatnik będzie zobowiązany do stosowania dotychczasowych metod przeliczania przez co najmniej kolejnych 12 miesięcy, licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrezygnował z tej opcjonalnej metody przeliczenia.Ustawa o VAT przewiduje ponadto, że w przypadku gdy w okresie stosowania przez podatnika opcjonalnej metody przeliczania dokona on transakcji niepodlegającej przeliczeniu zgodnie z zasadami stosowanymi w podatku dochodowym, jest on zobowiązany do zastosowania dla potrzeb tej transakcji dotychczasowych metod przeliczenia. art. 31a ust. 2a–2d dodane przez art. 1 pkt 5 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
Dotychczasowa treść Nowe brzmienie Komentarz Podstawa prawna zmiany
DZIAŁ VIII. Wysokość opodatkowaniaRozdział 1. Stawki
Art. 41. [Stawki podatku]
(…) 6a. Dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności:(…) 3) zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny. (…) 6a. Dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności:(…) 3) zgłoszenie wywozowe na piśmie utrwalonym w postaci papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny. Zmiana wynika z konieczności ujednolicenia terminologii dotyczącej formy dokumentów. Ustawa o doręczeniach elektronicznych wprowadzi do ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320) przepis, zgodnie z którym sprawy należy prowadzić i załatwiać z użyciem pism utrwalonych m.in. w postaci papierowej, a równocześnie doprecyzuje, że pisma w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem. art. 41 ust. 6a pkt 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 101 pkt 5 ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320) – zmiana wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.
(…) 9a. Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio. (…) 9a. Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio. Dzięki wprowadzonej zmianie nastąpiło wydłużenie terminu wywozu towarów z dwóch do sześciu miesięcy dla zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów. art. 41 ust. 9a w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
Rozdział 1a. Wiążąca informacja stawkowa
Art. 42a. [Elementy wiążącej informacji stawkowej]
Wiążąca informacja stawkowa, zwana dalej „WIS”, jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera:1) opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;2) klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług niezbędną do:a) określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,b) stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4;3) stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi. Wiążąca informacja stawkowa, zwana dalej „WIS”, jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera:1) opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;2) klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, niezbędną do:a) określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,b) stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4;3) stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi. Nowelizacja wprowadza możliwość uzyskania wiążącej informacji stawkowej (WIS) dla towarów identyfikowanych w VAT także według PKWiU, a nie jak dotychczas tylko według CN. art. 42 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
Tak jest od 01.01.2021 Komentarz Podstawa prawna zmiany
Art. 42b. [Wniosek o wydanie WIS]
(...) 8a. Nie wydaje się WIS, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS, w dniu złożenia tego wniosku, jest przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.8b. W przypadku, o którym mowa w ust. 8a, wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. Poprzez dodanie tego przepisu wyłączono możliwość wydania WIS w przypadku spraw, dla których toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa lub też została wydana decyzja czy postanowienie w tym zakresie.W przypadku gdyby zakres przedmiotowy wniosku o WIS pokrywał się z przedmiotem toczącego się postępowania lub sprawa została już rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego, WIS nie zostanie wydawana, co zostanie stwierdzone postanowieniem organu wydającego WIS. Na takie postanowienie będzie służyć zażalenie. art. 42b ust. 8a i 8b dodane przez art. 1 pkt 8 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
Art. 42ca. [Brak związania organów podatkowych treścią WIS w przypadku nadużycia prawa]
Jeżeli przedmiot WIS stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5, przepisu art. 42c nie stosuje się. Ustawodawca wprowadził przepis wyłączający ochronę wynikającą z otrzymanej WIS, jeżeli przedmiot tej interpretacji stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa. art. 42ca dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
Art. 42ha. [Okres ważności WIS]
WIS oraz decyzje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie WIS są ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania. Nowelizacja wprowadziła pięcioletni okres obowiązywania WIS oraz decyzji szefa Krajowej Administracji Skarbowej i dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie WIS. Dotychczasowe przepisy nie regulowały terminu ważności WIS. art. 42ha dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
Dotychczasowa treść Nowe brzmienie Komentarz Podstawa prawna zmiany
Rozdział 2. Zwolnienia
Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe]
1. Zwalnia się od podatku:(…) 3) dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego; 1. Zwalnia się od podatku:(…) 3) dostawę produktów rolnych dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego; Zmiana redakcyjna wynikająca z dostosowania do aktualnego brzmienia definicji ustawowej produktów rolnych. Bez wpływu na zakres zwolnienia. art. 43 ust. 1 pkt 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
(…) 5. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 3. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać ze zwolnienia. (…) 5. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 3. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje pod warunkiem zawiadomienia na piśmie naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać ze zwolnienia. Zmiana redakcyjna wynikająca z uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych. art. 43 ust. 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 101 pkt 4 ustawy z 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320) – zmiana wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.
DZIAŁ IX. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częścioweRozdział 1. Odliczenie i zwrot podatku
Art. 86. [Odliczenie podatku naliczonego]
(…) 11. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. (…) 11. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3, w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. WAŻNA ZMIANAWydłużono do czterech miesięcy okres, w którym podatnik może dokonać odliczenia podatku naliczonego w przypadku rozliczeń miesięcznych. W przypadku rozliczeń kwartalnych przepisy nie uległy zmianie (nadal obowiązują trzy kwartały). Wprowadzone regulacje pozwolą zmniejszyć liczbę korekt rozliczeń VAT. art. 86 ust. 11 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
(…) 19a. W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia. (…) 19a. W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13, lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. WAŻNA ZMIANANowe zasady dotyczące obowiązku obniżenia VAT naliczonego w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania związane są ze zmianą zasad rozliczania faktur korygujących in minus po stronie podatku należnego i odejściem od warunku posiadania przez dostawcę potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Obecnie nabywca jest zobowiązany obniżyć podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym:– uzgodnił z dostawcą warunki korekty podstawy art. 86 ust. 19a w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
W przypadku gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki te zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały spełnione. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia. opodatkowania – jeżeli przed upływem tego okresu zostały one spełnione;– warunki korekty zostały spełnione – jeżeli nastąpi to później niż ich uzgodnienie. Stosowanie nowych przepisów może powodować liczne wątpliwości – jednoznaczną (łatwą do ustalenia w procesie przygotowywania rozliczeń VAT) datę otrzymania faktury korygującej zastąpiono niedookreślonymi terminami „uzgodnienia” i „spełnienia” warunków korekty. Ustalenie, czy w przypadku każdej faktury korygującej warunki korekty zostały już uzgodnione i spełnione (pomijając wątpliwości, jak należy rozumieć te terminy), będzie stanowiło ogromne wyzwanie operacyjne w procesie rozliczania VAT (często uzgodnienia w zakresie cen/reklamacji/rabatów itp. są prowadzone przez działy handlowe, a informacja w tym zakresie może trafiać do działów księgowych z opóźnieniem). Znowelizowane przepisy zamiast uprościć, znacznie skomplikowały rozliczanie faktur korygujących po stronie nabywców.
19b. W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dowiedział się o warunkach, na jakich transakcja została zrealizowana. 19b. (uchylony) Zmiana wynikająca z uchylenia art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT. art. 86 ust. 19b uchylony przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
Art. 87. [Zwrot różnicy podatku]
(…) 2. Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6 i 6a, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. (…) 2. Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6 i 6a, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, sporządzonego na piśmie, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. Zmiana redakcyjna wynikająca z uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych. art. 87 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 101 pkt 6 lit. a ustawy z 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320) – zmiana wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.
(…) 5a. W przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podatnikowi przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a‒2c oraz ust. 4a‒4f stosuje się odpowiednio. (…) 5a. W przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podatnikowi przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na sporządzony na piśmie wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a‒2c oraz ust. 4a‒4f stosuje się odpowiednio. Zmiana redakcyjna wynikająca z uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych. art. 87 ust. 5a w brzmieniu ustalonym przez art. 101 pkt 6 lit. b ustawy z 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320) – zmiana wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.
Art. 88. [Wyłączenie możliwości odliczenia podatku]
1. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika:(…) 4) usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:a) (uchylona),b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób;(…) 1. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika:(…) 4) usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:a) (uchylona),b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób;c) usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży, opodatkowanych u tego podatnika na podstawie art. 8 ust. 2a. Wprowadzono możliwość odliczenia podatku naliczonego od nabywanych usług noclegowych, jeżeli celem ich nabycia jest dalsza odsprzedaż. Zatem prawo do odliczenia będzie przysługiwało jedynie w przypadku usług noclegowych, które są następnie refakturowane – jednoznacznie odniesiono się do art. 8 ust. 2a ustawy o VAT. Nadal nie podlega odliczeniu podatek naliczony w przypadku, gdy usługi noclegowe są wykorzystywane przez podatnika do celów jego działalności gospodarczej, w sytuacjach innych niż refakturowanie. art. 88 ust. 1 pkt 4 lit c dodana przez art. 1 pkt 13 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
Rozdział 1a. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności
Art. 89a. [Ulga na złe długi dla wierzyciela]
(…) 4. W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność zastała uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części. (…) 4. W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części. Zmiana ma charakter wyłącznie redakcyjny. art. 89a ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
DZIAŁ X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatkuRozdział 1. Rejestracja
Art. 96b. [Biała lista podatników VAT]
(…) 3. Wykaz zawiera następujące dane podmiotów, o których mowa w ust. 1:(…) 4) numer PESEL, o ile podmiot posiada; (…) 3. Wykaz zawiera następujące dane podmiotów, o których mowa w ust. 1:(…) 4) (uchylony) Zrezygnowano z publikacji na białej liście podatników VAT numerów PESEL w związku z przepisami o ochronie danych osobowych oraz uznaniem takich danych za nadmiarowe. art. 96b ust. 3 pkt 4 uchylony przez art. 1 pkt 15 lit. a tiret pierwsze ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
(…) 8) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL; (…) 8) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej; Zmiana redakcyjna związana z uchyleniem pkt 4 w ust. 3. art. 96b ust. 3 pkt 8 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. a tiret drugie ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
9) imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL; 9) imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej; Zmiana redakcyjna związana z uchyleniem pkt 4 w ust. 3. art. 96b ust. 3 pkt 9 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. a tiret trzecie ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
10) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL; 10) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej; Zmiana redakcyjna związana z uchyleniem pkt 4 w ust. 3. art. 96b ust. 3 pkt 10 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. a tiret czwarte ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
(…) 13) numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej. (…) 13) numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą:a) wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym orazb) potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem rachunków prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Zmiana redakcyjna mająca na celu wyraźne wskazanie rodzaju rachunków zamieszczonych w wykazie. art. 96b ust. 3 pkt 13 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. a tiret piąte ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
(…) 3b. Informacje o numerach rachunków, o których mowa w ust. 3 pkt 13 lit. a, będących rachunkami, o których mowa w art. 119zh pkt 2‒9 Ordynacji podatkowej, są przekazywane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej. Przepisy art. 119zp § 1 pkt 1, § 2 pkt 1 lit. a i b, art. 119zq pkt 1 oraz art. 119zr § 1 i 2 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. Dodany przepis dotyczy rachunków, które – jako wyłączone z raportowania STIR – nie widniały na białej liście (np. rachunków Skarbu Państwa, rachunków banków w innych bankach). Od 1 czerwca 2021 r. rachunki te będą widoczne na białej liście. art. 96b ust. 3b dodany przez art. 1 pkt 15 lit. b ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana wejdzie w życie 1 czerwca 2021 r.
4. Wykaz w zakresie dotyczącym podmiotów, o których mowa w:1) ust. 1 pkt 1, nie zawiera danych, o których mowa w ust. 3 pkt 13, a w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 96 ust. 9a pkt 1 – danych, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 8–10;2) ust. 1 pkt 2, nie zawiera danych, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 8–10. 4. Wykaz w zakresie dotyczącym podmiotów, o których mowa w:1) ust. 1 pkt 1, nie zawiera danych, o których mowa w ust. 3 pkt 13, a w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 96 ust. 9a pkt 1 – danych, o których mowa w ust. 3 pkt 8–10;2) ust. 1 pkt 2, nie zawiera danych, o których mowa w ust. 3 pkt 8–10. Zmiana redakcyjna związana z uchyleniem pkt 4 w ust. 3. art. 96b ust. 4 pkt 1 i 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. c ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
(…) 10. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, z urzędu lub na wniosek, usuwa lub prostuje dane inne niż dane osobowe zawarte w wykazie niezgodne ze stanem rzeczywistym. (…) 10. Naczelnik urzędu skarbowego, z urzędu lub na wniosek, usuwa lub prostuje dane inne niż dane osobowe zawarte w wykazie niezgodne ze stanem rzeczywistym. Zmieniono organ właściwy do sprostowania lub usunięcia danych innych niż osobowe, wskazanych na białej liście. W praktyce zmiany takie były dokonywane przez naczelników urzędu skarbowego (na podstawie upoważnienia szefa Krajowej Administracji Skarbowej), z uwagi na dostęp do niezbędnych informacji. Zmiana uprości zatem proces korygowania danych. Podatnicy powinni kierować wnioski bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego. art. 96b ust. 10 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. d ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
11. Podmiot, którego dane zostały zawarte w wykazie, może złożyć do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wniosek o usunięcie lub sprostowanie danych innych niż dane osobowe niezgodnych ze stanem rzeczywistym wraz z uzasadnieniem. 11. Podmiot, którego dane zostały zawarte w wykazie, może złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o usunięcie lub sprostowanie danych innych niż dane osobowe niezgodnych ze stanem rzeczywistym wraz z uzasadnieniem. Zmiana redakcyjna związana z nową treścią ust. 10. art. 96b ust. 11 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. e ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
12. Szef Krajowej Administracji Skarbowej odmawia, w drodze decyzji, usunięcia lub sprostowania danych innych niż dane osobowe zawartych w wykazie wskazanych we wniosku podmiotu, jeżeli spowodowałoby to niezgodność ze stanem rzeczywistym. 12. Naczelnik urzędu skarbowego odmawia, w drodze decyzji, usunięcia lub sprostowania danych innych niż dane osobowe zawartych w wykazie wskazanych we wniosku podmiotu, jeżeli spowodowałoby to niezgodność ze stanem rzeczywistym. Zmiana redakcyjna związana z nową treścią ust. 10. art. 96b ust. 12 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. f ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
Rozdział 2. Deklaracje
Art. 99. [Deklaracje podatkowe]
(…) 3. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. (…) 3. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Zmiana redakcyjna wynikająca z uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych. art. 99 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 101 pkt 3 ustawy z 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320) – zmiana wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.
3a. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników:1) rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub 3a. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników:1) zarejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub Zmiana doprecyzowująca, że chodzi o podmioty zarejestrowane. art. 99 ust. 3a pkt 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
2) którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł, lub (…) 2) którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł, lub (…) Przywrócono możliwość stosowania rozliczeń kwartalnych dla podatników świadczących usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, niezależnie od wartości sprzedaży.Utrzymano wyłączenie z rozliczeń kwartalnych dla podatników dokonujących dostaw towarów z załącznika nr 15 (z warunkiem kwotowym). art. 99 ust. 3a pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
4. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, mogą ponownie składać deklaracje podatkowe za okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie 4 kwartałów, za które składali deklaracje kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej deklaracji. 4. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, mogą ponownie składać deklaracje podatkowe za okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie 4 kwartałów, za które składali deklaracje kwartalne, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej deklaracji. Zmiana redakcyjna wynikająca z uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych. art. 99 ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 101 pkt 3 ustawy z 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320) – zmiana wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.
Rozdział 4. Zapłata podatku
Art. 103. [Zapłata podatku]
(…) 5aa. Przepis ust. 5a stosuje się do następujących towarów:(…) 2) benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00); (…) 5aa. Przepis ust. 5a stosuje się do następujących towarów:(…) 2) benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 50, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00); Zmiana o charakterze porządkowym, wynikająca ze zmian w obowiązującej klasyfikacji Nomenklatury scalonej. art. 103 ust. 5aa pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a tiret pierwsze ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
(…) 5) olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90); (…) 5) olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 66, CN 2710 19 67, CN 2710 20 32, CN 2710 20 38, CN 2710 20 90); Zmiana o charakterze porządkowym, wynikająca ze zmian w obowiązującej klasyfikacji Nomenklatury scalonej. art. 103 ust. 5aa pkt 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a tiret drugie ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
(…) 8) pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19); (…) 8) pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 16, CN 2710 20 19); Zmiana o charakterze porządkowym, wynikająca ze zmian w obowiązującej klasyfikacji Nomenklatury scalonej. art. 103 ust. 5aa pkt 8 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a tiret trzecie ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
(…) 5ab. Do towarów, o których mowa w ust. 5aa, stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.). Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian opodatkowania podatkiem towarów wymienionych w ust. 5aa, jeżeli nie zostały określone w ustawie. (…) 5ab. Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian opodatkowania podatkiem towarów wymienionych w ust. 5aa, jeżeli nie zostały określone w ustawie. Zmiana ma charakter wyłącznie redakcyjny. art. 103 ust. 5ab w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
DZIAŁ Xa. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach
Art. 105a. [Odpowiedzialność solidarna z dostawcą towarów]
(…) 3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się:(…) 5) do nabycia towarów, udokumentowanego fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495); (…) (…) 3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się:(…) 5) do nabycia towarów udokumentowanego fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; (…) W związku z wątpliwościami, czy w poprzednim brzmieniu przepisu mechanizm podzielonej płatności powinien być stosowany jedynie do faktur o wartości brutto wynoszącej równo 15 tys. zł, doprecyzowano, że przepis dotyczy faktur, których kwota brutto przekracza kwotę 15 tys. zł. Dodatkowo znowelizowany przepis wskazuje, że do faktur wystawionych w walutach obcych stosuje się analogiczne zasady przeliczania na złote jak do określania podstawy opodatkowania. art. 105a ust. 3 pkt 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
DZIAŁ XI. DokumentacjaRozdział 1. Faktury
Art. 106e. [Elementy faktury]
1. Faktura powinna zawierać:(…) 18a) w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”; (…) 1. Faktura powinna zawierać:(…) 18a) w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; (…) Doprecyzowano treść przepisu, aby uniknąć wątpliwości, że chodzi o przekroczenie kwoty 15 tys. zł. Ponadto wskazano zasady przeliczania faktur wystawionych w walucie obcej. art. 106e ust. 1 pkt 18a w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
Rozdział 1a. Mechanizm podzielonej płatności
Art. 108a. [Stosowanie split paymentu]
(…) 1a. Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. (…) 1a. Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania. Doprecyzowano treść przepisu, aby uniknąć wątpliwości, że chodzi o przekroczenie kwoty 15 tys. zł. Ponadto wskazano zasady przeliczania faktur wystawionych w walucie obcej. art. 108a ust. 1a w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. a ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
(…) 1d. W przypadku dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego, przepisów ust. 1a i 1b nie stosuje się w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane. (…) 1d. W przypadku dokonania potrącenia wierzytelności przepisów ust. 1a i 1b nie stosuje się w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane. Dopuszczono możliwość niestosowania mechanizmu podzielonej płatności do potrąceń wszelkich wierzytelności. Poprzednie brzmienie przepisu ograniczało rodzaje potrąceń jedynie do tych wskazanych w art. 498 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320). W praktyce wiele rozliczeń nie spełniało więc warunków do skorzystania z tego wyłączenia. art. 108a ust. 1d w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
(…) 3d. W przypadku wpłaty kwoty odpowiadającej kwocie podatku oraz należności celnych na rzecz przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych w komunikacie przelewu, o którym mowa w ust. 3, w miejsce informacji, o których mowa w ust. 3:1) pkt 1 i 2 – wskazuje się kwotę odpowiadającą kwocie podatku oraz należności celnych, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;2) pkt 3 – wskazuje się numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych;3) pkt 4 – wskazuje się numer, za pomocą którego przedstawiciel bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów celnych jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. Przepis dodany w związku z dopuszczeniem zapłaty z rachunku VAT kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów lub kwoty należności celnych na rzecz agencji celnych. Wskazano, jakie dane będą podawane w komunikacie przelewu dla takiej płatności. art. 108a ust. 3d dodany przez art. 1 pkt 20 lit. c ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
Tak jest od 01.01.2021 Komentarz Podstawa prawna zmiany
Art. 108b. [Zgoda na przekazanie środków z rachunku VAT]
(…) 8. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić również podmiot niebędący podatnikiem:1) posiadający środki na rachunku VAT, przy czym przepisy ust. 2–5 stosuje się odpowiednio;2) nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8:1) pkt 1, właściwym organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego:a) właściwy według adresu miejsca zamieszkania – w przypadku osoby fizycznej,b) właściwy według adresu siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;2) pkt 2, właściwym organem podatkowym jest naczelnik drugiego urzędu skarbowego. Przepis wprowadzono, aby umożliwić podmiotom, które nie są podatnikami VAT, wystąpienie z wnioskiem o uwolnienie środków z rachunku VAT. W praktyce występowały sytuacje, gdy – często na skutek błędu – podmioty niebędące podatnikami, ale posiadające rachunki rozliczeniowe w polskim banku, otrzymywały środki na rachunek VAT (otwierany automatycznie dla każdego rachunku rozliczeniowego). Wprowadzony przepis umożliwia takim podmiotom odzyskanie kwot znajdujących się na rachunku VAT. Wskazano również organ właściwy do składania wniosków przez podmioty niebędące podatnikami. art. 108b ust. 8 i 9 dodane przez art. 1 pkt 21 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
Dotychczasowa treść Nowe brzmienie Komentarz Podstawa prawna zmiany
Art. 108c. [Wyłączenie stosowania określonych przepisów w przypadku zapłaty z użyciem split paymentu]
1. Do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury, zapłaconej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przepisów art. 112b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c nie stosuje się. 1. Do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury, zapłaconej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przepisów art. 112b ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 2a oraz art. 112c nie stosuje się. Poprzez tę zmianę dodano wyłączenie stosowania art. 112b ust. 2a ustawy o VAT w przypadku zapłaty zobowiązania w mechanizmie podzielonej płatności – dzięki zmianie nie stosuje się 15-proc. sankcji VAT w przypadku korekty dokonanej przez podatnika po przeprowadzeniu przez organy kontroli podatkowej – w odniesieniu do kwot zapłaconych w MPP. art. 108c ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
Rozdział 2. Ewidencje
Art. 109. [Ewidencja sprzedaży]
(…) 3l. W zakresie nieuregulowanym w ust. 3h, 3i i 3k do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji podatkowej. Odwołanie do przepisów działu IV ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320; dalej: ordynacja podatkowa) – regulującego postępowanie podatkowe – ma na celu zapewnienie jednolitości procedury w odniesieniu do kar pieniężnych w związku z błędami w plikach JPK. art. 109 ust. 3l dodany przez art. 1 pkt 23 lit. a ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
(…) 8a. Ewidencja, o której mowa w ust. 3, prowadzona jest w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. (…) (…) 8a. Ewidencja, o której mowa w ust. 3, prowadzona jest w postaci elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. (…) Zmiana redakcyjna wynikająca z uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych. art. 109 ust. 8a w brzmieniu ustalonym przez art. 101 pkt 7 ustawy z 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320) – zmiana wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.
11f. Podatnicy, o których mowa w art. 127 ust. 1, są obowiązani do prowadzenia, w postaci elektronicznej w systemie TAX FREE, ewidencji zawierającej dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku w systemie zwrotu podatku podróżnym, w szczególności dane:1) dotyczące dostawy towarów i podstawy opodatkowania, kwoty podatku należnego, stawki podatku;2) podróżnych, niezbędne do ich identyfikacji;3) dotyczące potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej;4) dotyczące zwrotu podatku. (…) Zmiana wynika z wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w ramach systemu TAX FREE, przewidującego zwrot VAT podróżnym.Nowelizacja w tym zakresie przewiduje nałożenie na sprzedawców dokonujących sprzedaży towarów podróżnym z wykorzystaniem elektronicznego systemu TAX FREE obowiązku prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej. art. 109 ust. 11f dodany przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.
15. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe dane, jakie powinna zawierać ewidencja, o której mowa w ust. 11f, i sposób jej prowadzenia, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego rozliczenia podatników prowadzących sprzedaż towarów podróżnym oraz możliwości kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy. (…) Ewidencja prowadzona w formie elektronicznej ma zawierać niezbędne dane do prawidłowego rozliczenia podatku w systemie zwrotu podatku podróżnym. Ewidencja oprócz danych dotyczących dostaw towarów podróżnym (podstawa opodatkowania, podatek, stawka podatku) będzie zawierała także dane dotyczące podróżnego niezbędne do jego identyfikacji, informacje o potwierdzonym wywozie towarów poza UE i o dokonanym zwrocie podatku. Szczegółowe dane, jakie będą musiały zostać zawarte w ewidencji, oraz sposób jej prowadzenia zostaną określone w rozporządzeniu. art. 109 ust. 15 dodany przez art. 1 pkt 23 lit. c ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.
Tak jest od 01.01.2021 Komentarz Podstawa prawna zmiany
Rozdział 3. Kasy rejestrujące
Art. 111. [Kasy fiskalne]
(…) 6m. W zakresie nieuregulowanym w ust. 6j–6l do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji podatkowej. Przepis ten, poprzez odwołanie do przepisów działu IV Ordynacji podatkowej – regulującego postępowanie podatkowe – ma na celu zapewnienie jednolitości procedury w stosunku do kar pieniężnych nakładanych:− na podatnika za niepoddanie kasy rejestrującej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu, lub − na producenta za wprowadzenie do obrotu kasy niespełniającej deklarowanych funkcji/wymagań technicznych lub do której nie dołączono takiej deklaracji. art. 111 ust. 6m dodany przez art. 1 pkt 24 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
Dotychczasowa treść Nowe brzmienie Komentarz Podstawa prawna zmiany
Art. 111b. [Kasy programowe]
1. Ewidencja sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1, w odniesieniu do niektórych grup podatników lub rodzajów czynności może być prowadzona przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania, spełniających wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 pkt 2. (…) 1. Ewidencja sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1, w odniesieniu do określonych grup podatników lub rodzajów czynności może być prowadzona przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania, spełniających wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 pkt 2. (…) Zmiana ma charakter doprecyzowujący i zastępuje sformułowanie „niektórych grup podatników” sformułowaniem „określonych grup podatników”. Oznacza to, że kasy mające postać oprogramowania będą miały zastosowanie do grup podatników wskazanych przez ministra finansów w przepisach wykonawczych. Kasy te będą mogły mieć zastosowanie także do wszystkich podatników, jeżeli tak zostanie określone w rozporządzeniu.Obecnie w tym zakresie obowiązuje rozporządzenie ministra finansów z 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz.U. z 2020 r. poz. 957). art. 111b ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
Rozdział 5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
Art. 112b. [Dodatkowe zobowiązanie podatkowe]
1. W razie stwierdzenia, że podatnik:1) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:a) kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,b) kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,c) kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,d) kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego,2) nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego– naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego określa odpowiednio wysokość tych kwot w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe. 1. W razie stwierdzenia, że podatnik:1) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:a) kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,b) kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,c) kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,d) kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego,2) nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego– naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego określa odpowiednio wysokość tych kwot w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego, kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe. Usunięcie słowa „albo” ma na celu likwidację wątpliwości interpretacyjnych dotyczących sposobu wyliczania wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadkach, gdy organy nakładały dodatkowe zobowiązanie podatkowe zarówno za zaniżenie zobowiązania podatkowego i zawyżenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (funktor „albo” wskazywał na alternatywę rozłączną, czyli brak możliwości nałożenia sankcji w obu przypadkach łącznie). art. 112b ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
2. Jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej w przypadkach, o których mowa w:1) ust. 1 pkt 1, podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i najpóźniej w dniu złożenia tej korekty deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu,2) ust. 1 pkt 2, podatnik złożył deklarację podatkową i najpóźniej w dniu złożenia tej deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego,– wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 20% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe. 2. Jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej w przypadkach, o których mowa w:1) ust. 1 pkt 1, podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i najpóźniej w dniu złożenia tej korekty deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu,2) ust. 1 pkt 2, podatnik złożył deklarację podatkową i najpóźniej w dniu złożenia tej deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego,– wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 20% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe. Usunięcie słowa „albo” ma na celu likwidację wątpliwości interpretacyjnych dotyczących sposobu wyliczania wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadkach, gdy organy nakładały dodatkowe zobowiązanie podatkowe zarówno za zaniżenie zobowiązania podatkowego i zawyżenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (funktor „albo” wskazywał na alternatywę rozłączną, czyli brak możliwości nałożenia sankcji w obu przypadkach łącznie). art. 112b ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. b ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
2a. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podatnik skorygował deklarację zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520, 1556 i 2200) i najpóźniej w dniu złożenia tej korekty deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu, wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 15% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe. 2a. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podatnik skorygował deklarację zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520, 1556 i 2200) i najpóźniej w dniu złożenia tej korekty deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu, wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 15% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego, kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe. Usunięcie słowa „albo” ma na celu likwidację wątpliwości interpretacyjnych dotyczących sposobu wyliczania wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadkach, gdy organy nakładały dodatkowe zobowiązanie podatkowe zarówno za zaniżenie zobowiązania podatkowego i zawyżenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (funktor „albo” wskazywał na alternatywę rozłączną, czyli brak możliwości nałożenia sankcji w obu przypadkach łącznie). art. 112b ust. 2a w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. c ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
Art. 112c. [Podwyższona wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego]
W zakresie, w jakim w przypadkach, o których mowa w art. 112b ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 2a, odpowiednio zaniżona kwota zobowiązania podatkowego, zawyżona kwota zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, zawyżona kwota różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, lub wykazanie kwoty zwrotu różnicy podatku lub kwoty zwrotu podatku naliczonego, lub kwoty różnicy podatku do obniżenia za następne okresy rozliczeniowe, w miejsce wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającego wpłacie na rachunek urzędu skarbowego, wynikają 1. W zakresie, w jakim w przypadkach, o których mowa w art. 112b ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 2a, odpowiednio zaniżona kwota zobowiązania podatkowego, zawyżona kwota zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, zawyżona kwota różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, lub wykazanie kwoty zwrotu różnicy podatku lub kwoty zwrotu podatku naliczonego, lub kwoty różnicy podatku do obniżenia za następne okresy rozliczeniowe, w miejsce wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającego wpłacie na rachunek urzędu skarbowego, wynikają Nowelizacja przewiduje wyłączenie stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego wobec osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, w celu uniknięcia podwójnego karania tych osób. art. 112c ust. 2 dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
w całości lub w części z obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur, które:1) zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,2) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,3) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,4) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności– wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w części dotyczącej podatku naliczonego wynikającego z powyższych faktur wynosi 100%. w całości lub w części z obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur, które:1) zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,2) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,3) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,4) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności– wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w części dotyczącej podatku naliczonego wynikającego z powyższych faktur wynosi 100%.2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w zakresie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.
DZIAŁ XII. Procedury szczególneRozdział 1. Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców
Art. 113. [Zwolnienie podmiotowe]
(…) 4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności. (…) 4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem zawiadomienia na piśmie o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności. Zmiana redakcyjna wynikająca z uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych. art.113 ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 101 pkt 4 ustawy z 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320) – zmiana wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.
(…) 13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:1) dokonujących dostaw:(…) f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:– preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),– komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),– urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),– maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28), (…) 13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:1) dokonujących dostaw:(…) f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:– preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),– komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),– urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),– maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28), Zmiana w tym zakresie wynika z przejścia identyfikacji wymienionych w tym przepisie towarów z PKWiU 2008 na PKWiU 2015.Zmiana nie ma charakteru merytorycznego. art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f tiret trzecie w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
g) hurtowych i detalicznych części do:– pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),– motocykli (PKWiU 45.4); g) hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:– pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),– motocykli (PKWiU ex 45.4); Zmiana doprecyzowuje, że wyłączenie z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego dla drobnych przedsiębiorców dotyczy podatników dokonujących nie tylko dostaw części, lecz także dostaw akcesoriów do pojazdów samochodowych i motocykli. art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. g w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. b ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
Art. 114. [Ryczałt VAT na usługi taksówek osobowych]
1. Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0), może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 3%, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt. 1. Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0), może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 3%, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt. Zmiana redakcyjna wynikająca z uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych. art. 114 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 101 pkt 3 ustawy z 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320) – zmiana wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.
(…) 4. Podatnik, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu, może zrezygnować z tej formy opodatkowania, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego nie będzie rozliczał się w formie ryczałtu. (…) 4. Podatnik, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu, może zrezygnować z tej formy opodatkowania, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego nie będzie rozliczał się w formie ryczałtu. Zmiana redakcyjna wynikająca z uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych. art. 114 ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 101 pkt 3 ustawy z 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320) – zmiana wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.
Rozdział 2. Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych
Art. 116. [Faktura VAT RR]
(…) 9. Przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:(…) 2) raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej. (…) 9. Przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:(…) 2) raty i pożyczki wynikają z umów sporządzonych na piśmie. Zmiana redakcyjna wynikająca z uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych. art. 116 ust. 9 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 101 pkt 8 ustawy z 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320) – zmiana wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.
Rozdział 6. System zwrotu podatku podróżnym
Art. 127. [Sprzedawcy w ramach systemu TAX FREE]
1. Zwrot podatku, o którym mowa w art. 126 ust. 1, przysługuje w przypadku zakupu towarów u podatników, zwanych dalej „sprzedawcami”, którzy:(…) 3) zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o których mowa w ust. 8. 1. Zwrot podatku, o którym mowa w art. 126 ust. 1, przysługuje w przypadku zakupu towarów u podatników, zwanych dalej „sprzedawcami”, którzy:(…) 3) zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o których mowa w ust. 8, oraz Zmiana wynikająca z dodania nowego ust. 4 do tego przepisu. art. 127 ust. 1 pkt 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. a tiret pierwsze ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.
4) korzystają z systemu TAX FREE. Wprowadzony zostanie nowy warunek, jaki powinien spełniać sprzedawca, który dokonuje sprzedaży towarów podróżnym, od których podróżnym przysługuje zwrot podatku – będzie musiał korzystać z systemu TAX FREE, ze względu na wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i elektronicznego potwierdzenia wyłącznie w systemie TAX FREE. art. 127 ust. 1 pkt 4 dodany przez art. 1 pkt 29 lit. a tiret drugie ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.
(…) 4. Sprzedawcy są obowiązani:1) poinformować naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że są sprzedawcami; (…) 4. Sprzedawcy są obowiązani:1) dokonać rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z systemu TAX FREE; W celu korzystania z systemu TAX FREE niezbędne będzie uprzednie zarejestrowanie się sprzedawcy na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). art. 127 ust. 4 pkt 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. b tiret pierwsze ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.
2) zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim; 2) zapewnić podróżnym sporządzoną na piśmie informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim; Zmiana redakcyjna wynikająca z uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych. art. 127 ust. 4 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 101 pkt 9 ustawy z 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320) – zmiana wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.
(…) 4) poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u nich zakupu towarów może odebrać podatek, oraz z kim mają zawarte umowy o zwrot podatku, i przedłożyć kopie tych umów. (…) 4) (uchylony) Zwiększona funkcjonalność nowego systemu TAX FREE pozwoli na rezygnację z dotychczasowego obowiązku składania przez sprzedawcę do naczelnika urzędu skarbowego wskazanych w tym przepisie pisemnych informacji. art. 127 ust. 4 pkt 4 uchylony przez art. 1 pkt 29 lit. b tiret drugie ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.
5. Zwrot podatku podróżnym jest dokonywany w złotych przez sprzedawcę lub przez podmioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1. Zwrot podatku jest dokonywany w formie wypłaty gotówkowej lub polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej. 5. Zwrot podatku podróżnym jest dokonywany w złotych przez sprzedawcę lub przez podmioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1. Zwrot podatku jest dokonywany w formie wypłaty gotówkowej lub rozliczenia bezgotówkowego w rozumieniu art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Nowelizacja umożliwi dokonanie zwrotu podatku podróżnym w jakiejkolwiek formie bezgotówkowej (katalog otwarty). Dotychczasowe przepisy przewidywały zwrot podatku w formie bezgotówkowej jedynie poleceniem przelewu, czekiem rozrachunkowym lub kartą płatniczą. art. 127 ust. 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.
(…) 8. Podmioty, o których mowa w ust. 5, niebędące sprzedawcami mogą dokonywać zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1, pod warunkiem że podmioty te:(…) 3) co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6, nie mają zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; (…) 8. Podmioty, o których mowa w ust. 5, niebędące sprzedawcami mogą dokonywać zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1, pod warunkiem że podmioty te:(…) 3) co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6, nie zalegały z wpłatami należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczającymi odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach, przy czym udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość; Nowelizacja wprowadza liberalizację warunków, jakie będą musieli spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie zwrotu podatku VAT podróżnym, poprzez wprowadzenie 3-proc. progu ewentualnych zaległości. art. 127 ust. 8 pkt 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. d ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.
(…) 11b. Warunek, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, uważa się za spełniony również w przypadku gdy podmioty posiadały zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa lub zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i uregulowały te zaległości wraz z odsetkami za zwłokę w terminie 30 dni od dnia powstania tych zaległości. (…) 11b. Warunek, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, uważa się za spełniony również w przypadku, gdy podmioty uregulowały, wraz z odsetkami za zwłokę, zaległości przekraczające odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek na ubezpieczenie społeczne i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach, w terminie 30 dni od dnia powstania tych zaległości. W związku z liberalizacją warunków dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zwrotu podatku VAT podróżnym warunek dotyczący nieposiadania zaległości przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3 proc. kwoty należnych składek na ubezpieczenie społeczne i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach będzie spełniony także w sytuacjach, gdy podmiot ureguluje te zaległości wraz z odsetkami w terminie 30 dni od dnia powstania tych zaległości. art. 127 ust. 11b w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. e ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.
Tak będzie od 01.01.2022 Komentarz Podstawa prawna zmiany
Art. 127a. [Dokument elektroniczny TAX FREE]
1. Sprzedawca wystawia, z wykorzystaniem systemu TAX FREE, dokument elektroniczny TAX FREE. Sprzedawca wydaje podróżnemu za jego zgodą dokument elektroniczny TAX FREE, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony, lub wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE.2. Dokument elektroniczny TAX FREE zawiera dane niezbędne do prawidłowego udokumentowania dostawy towarów, od której podróżny może ubiegać się o zwrot podatku, w szczególności dane:1) sprzedawcy i podróżnego;2) dotyczące dostawy towarów;3) dotyczące podstawy opodatkowania;4) dotyczące kwoty podatku należnego;5) dotyczące stawki podatku;6) dotyczące formy zwrotu podatku.3. Wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE, oprócz danych niezbędnych do prawidłowego udokumentowania dostawy towarów, zawiera także dane dotyczące potwierdzenia wywozu towarów przez organy celne. Przepis ten wprowadza elektroniczny obieg dokumentów w ramach systemu zwrotu VAT podróżnym (TAX FREE). Elektroniczny obieg dokumentów ma na celu uproszczenie procedury dla sprzedawcy, podróżnego, jak również organów celnych i podatkowych.Na gruncie nowych przepisów sprzedawca w momencie dokonania sprzedaży podróżnemu będzie zobowiązany do wystawienia dokumentu elektronicznego TAX FREE w systemie TAX FREE. Sprzedawca będzie zobowiązany do wydania podróżnemu za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony dokumentu elektronicznego TAX FREE bądź też do wydania wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE. Dokument elektroniczny TAX FREE będzie musiał zawierać dane niezbędne do prawidłowego udokumentowania dostawy towarów, od której podróżny może ubiegać się o zwrot podatku, co do zasady będą to dane analogiczne do dotychczas wymaganych dla dokumentów papierowych. Wydruk dokumentu elektronicznego będzie dodatkowo zawierał dane dotyczące potwierdzania wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Szczegółowe dane dla opisywanych dokumentów mają zostać określone w rozporządzeniu. art. 127a dodany przez art. 1 pkt 30 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.
Dotychczasowa treść Nowe brzmienie Komentarz Podstawa prawna zmiany
Art. 128. [Zwrot podatku podróżnemu]
(…) 1a. Zwrot podatku nie może być dokonany osobie innej niż podróżny, który dokonał nabycia towaru. Zmiana ma na celu uszczelnienie systemu VAT i ograniczenie popełniania oszustw z wykorzystaniem systemu TAX FREE. Zwrot podatku będzie mógł zostać dokonany tylko na rzecz podróżnego, który nabył towar. art. 128 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 31 lit. a ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.
2. Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym urząd celno-skarbowy potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów. Do dokumentu powinien być przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej.3. Urząd celno-skarbowy potwierdza wywóz towaru na dokumencie, o którym mowa w ust. 2, po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość. 2. Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest dokument elektroniczny TAX FREE wraz z elektronicznym potwierdzeniem przez urząd celno-skarbowy wywozu towarów ujętych w tym dokumencie.3. Urząd celno-skarbowy potwierdza wywóz towarów w systemie TAX FREE po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego, zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE, z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość. Na żądanie podróżnego urząd celno-skarbowy potwierdza wywóz towarów pieczęcią organu celnego również na wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE. Nowe przepisy dotyczące systemu zwrotu VAT podróżnym wprowadzają elektroniczny obieg dokumentów w systemie TAX FREE oraz elektroniczne potwierdzania wywozu towarów.W ramach systemu TAX FREE podróżni zagraniczni (turyści) mogą odzyskać VAT zapłacony w Polsce przy nabyciu towarów, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium UE w bagażu osobistym podróżnego.Zgodnie ze zmienionym w art. 128 ust. 2 ustawy podstawą do dokonania zwrotu VAT podróżnemu będzie dokument elektroniczny TAX FREE wraz z elektronicznym potwierdzeniem wywozu towarów poza terytorium UE ujętych w tym dokumencie.Zmiana ust. 3 dostosuje formę potwierdzenia do elektronicznego obiegu dokumentów w systemie TAX FREE. art. 128 ust. 2 i 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. b ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do potwierdzania wywozu z terytorium Unii Europejskiej towarów nabytych przez podróżnego na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. 4. (uchylony) Zmiana wynika z wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania systemu zwrotu VAT podróżnym (TAX FREE), w tym elektronicznego obiegu dokumentów (patrz art. 128 ust. 5a zmienionej ustawy o VAT). art. 128 ust. 4 uchylony przez art. 1 pkt 31 lit. c ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.
5. W przypadku gdy podróżny opuszcza terytorium Unii Europejskiej z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, zwrot podatku przysługuje, jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 2, został potwierdzony przez właściwy organ celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej. 5. W przypadku gdy podróżny opuszcza terytorium Unii Europejskiej z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, podstawą do dokonania zwrotu podatku jest wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE, potwierdzony przez właściwy organ celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej. Zmiana dostosowuje regulacje odnoszące się do potwierdzenia wywozu towarów przez właściwy organ celny w innym państwie członkowskim UE niż Polska do nowych zasad dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów w systemie TAX FREE, które będą obowiązywać w Polsce, wskazując, że potwierdzenie dokonywane jest na wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE. art. 128 ust. 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. d ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.
5a. W przypadku towarów nabytych przez podróżnego na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju urząd celno-skarbowy potwierdza wywóz towarów z terytorium Unii Europejskiej pieczęcią organu celnego po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego, zawartych w dokumencie, z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość. Przepis odnosi się do przypadku potwierdzenia przez polskie organy celne wywozu towarów nabytych przez podróżnych na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium RP. Potwierdzenie to przebiegać będzie na dotychczasowych zasadach, z różnicą dotyczącą stosowanej pieczęci. art. 128 ust. 5a dodany przez art. 1 pkt 31 lit. e ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.
Art. 129. [Warunki stosowania stawki 0 proc.]
1. Do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem że:1) spełnił warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4, oraz 1. Do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem że:1) spełnił warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1, oraz Zmiana wynika z rezygnacji z obowiązku składania przez sprzedawcę organom podatkowym informacji o miejscu, gdzie podróżny dokonujący zakupu towarów u danego sprzedawcy, może odebrać VAT, oraz obowiązku przedkładania kopii umów zawartych z podmiotami pośredniczącymi w dokonywaniu zwrotu VAT. art. 129 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. a ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.
2) przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument określony w art. 128 ust. 2, zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej;3) posiada dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku – w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej. 2) przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał elektroniczne potwierdzenie wywozu towarów, o którym mowa w art. 128 ust. 2, lub wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE zawierający potwierdzenie, o którym mowa w art. 128 ust. 5, oraz3) posiada dokumenty:a) określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty podatku – w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie rozliczenia bezgotówkowego,b) na których podróżny potwierdził własnoręcznym czytelnym podpisem otrzymanie zwrotu kwoty podatku, ze wskazaniem daty otrzymania zwrotu – w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie wypłaty gotówkowej. Zmiana w pkt 2 jest konsekwencją wprowadzenia elektronicznego potwierdzania wywozu towarów (zmieniony art. 128 ust. 2) dla towarów zakupionych u polskich sprzedawców, które zostały wywiezione poza terytorium UE przez przejścia graniczne zlokalizowane na terytorium RP, oraz potwierdzania na wydruku elektronicznego dokumentu TAX FREE w przypadku wywozu towarów poza UE przez inne państwo członkowskie (zmieniony art. 128 ust. 4). Aby zastosować stawkę 0 proc., sprzedawca zobowiązany będzie posiadać elektroniczne potwierdzenie wywozu lub wydruk dokumentu potwierdzającego wywóz poza terytorium UE.Zmiana w pkt 3 lit. a wynika z rozszerzenia katalogu możliwych form zwrotu podatku w formie bezgotówkowej. W przypadku dokonania wypłaty kwoty zwrotu podatku VAT w gotówce (pkt 3 lit. b) w celu zastosowania stawki 0 proc. sprzedawca będzie obowiązany posiadać dokument, na którym podróżny potwierdził własnoręcznym czytelnym podpisem otrzymanie zwrotu. art. 129 ust. 1 pkt 2 i 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. b ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.
Art. 130. [Delegacja ustawowa]
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:(…) 2) wzór stempla, o którym mowa w art. 128 ust. 2;3) niezbędne dane, które powinien zawierać dokument, o którym mowa w art. 128 ust. 2. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:(…) 2) pieczęć organu celnego, o której mowa w art. 128 ust. 3 i 5a;3) szczegółowe dane, które powinien zawierać dokument elektroniczny TAX FREE oraz wydruk tego dokumentu. Zmiana w przepisach delegujących ma na celu dostosowanie brzmienia tych przepisów do nowych zasad działania systemu zwrotu VAT podróżnym (TAX FREE) w zakresie zastąpienia stempla pieczęcią (pkt 2) oraz w zakresie dotyczacym zawartości dokumentu elektronicznego TAX FREE oraz wydruku tego dokumentu (pkt 3). art. 130 ust. 1 pkt 2 i 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.
Dotychczasowa treść Nowe brzmienie Komentarz Podstawa prawna zmiany
Rozdział 8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – procedura uproszczona
Art. 135. [Definicje]
(…) 2. Procedura uproszczona ma zastosowanie również wtedy, gdy ostatni w kolejności podmiot jest osobą prawną, która nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatnikiem, o którym mowa w art. 15, a która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotych w państwie członkowskim, w którym znajduje się towar w momencie zakończenia transportu lub wysyłki; w przypadku procedury uproszczonej uznaje się, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zostało opodatkowane u drugiego w kolejności podatnika VAT. (…) 2. Procedura uproszczona ma zastosowanie również wtedy, gdy ostatni w kolejności podmiot jest osobą prawną, która nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatnikiem, o którym mowa w art. 15, a która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w państwie członkowskim, w którym znajduje się towar w momencie zakończenia transportu lub wysyłki; w przypadku procedury uproszczonej uznaje się, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zostało opodatkowane u drugiego w kolejności podatnika VAT. Zmiana ma charakter wyłącznie redakcyjny. art. 135 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
Tak jest od 01.01.2021 Komentarz Podstawa prawna zmiany
DZIAŁ XIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przepisy przejściowe i końcowe(…) Rozdział 1a. Przepisy epizodyczne dotyczące kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii
Art. 145a. [Stosowanie kas fiskalnych z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii]
(…) 11a. W zakresie nieuregulowanym w ust. 8–11 do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji podatkowej. Zgodnie z przepisem do kar pieniężnych przewidzianych w art. 145a ust. 8 i 10 ustawy o VAT nakładanych na podatnika za brak poddania kasy rejestrującej przeglądowi technicznemu lub na producenta za wprowadzenie do obrotu kasy niespełniającej deklarowanych funkcji/wymagań technicznych lub do której nie dołączono deklaracji o ich spełnieniu, stosuje się odpowiednio przepisy działu IV ordynacji podatkowej (postępowanie podatkowe) w zakresie nieuregulowanym w art. 145a ust. 8‒11. art. 145a ust. 11a dodany przez art. 1 pkt 35 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
Dotychczasowa treść Nowe brzmienie Komentarz Podstawa prawna zmiany
Art. 145b. [Termin wymiany kas fiskalnych z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii]
1. Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie: (…) 1. Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie: (…)4) do dnia 31 grudnia 2021 r. – do sprzedaży towarów w systemie zwrotu podatku podróżnym, o którym mowa w przepisach działu XII rozdziału 6. Sprzedawcy dokonujący dostaw towarów w systemie zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE) mogą do końca 2021 r. korzystać z kas fiskalnych z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązkowe będą kasy online. art. 145b ust. 1 pkt 4 dodany przez art. 1 pkt 36 lit. a ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
(…) 3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot, o których mowa w art. 111 ust. 4 i 5, na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6a, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień: (…) (…) 3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot, o których mowa w art. 111 ust. 4 i 5, na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6a, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień: (…)4) 1 stycznia 2022 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 4. Zmiana wynikająca z wprowadzenia kas fiskalnych online od 1 stycznia 2022 r. dla dostaw towarów w systemie TAX FREE i umożliwiająca odliczenie lub zwrot wydatków poniesionych przez sprzedawców na zakup kas. art. 145b ust. 3 pkt 4 dodany przez art. 1 pkt 36 lit. b ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
Tak jest od 01.01.2021 Komentarz Podstawa prawna zmiany
załącznik nr 3 ze zmianami w tytułach kolumny drugiej i trzeciej oraz poz. 48 Zmiany o charakterze technicznym i redakcyjnym. załącznik nr 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
załącznik nr 10 ze zmianami w tytułach kolumny drugiej i w poz. 24 Zmiany o charakterze technicznym i dostosowującym do treści ustawy. załącznik nr 10 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
załącznik nr 15 w nowym brzmieniu Zmiana wynikająca z zastąpienia klasyfikacji PKWiU 2008 przez PKWiU 2015. Zmiana nie ma charakteru merytorycznego. załącznik nr 15 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) – zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
Najważniejsze przepisy przejściowe
Przepis Komentarz
Ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2419)
(…) Art. 5. Dane, o których mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 1 [ustawa o VAT – red.], w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są udostępniane w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, według stanu na dzień przypadający nie wcześniej niż 1 września 2019 r. Rachunki rozliczeniowe będą widoczne na białej liście według stanu na dzień nie wcześniejszy niż 1 września 2019 r., gdyż w tej dacie udostępniona została biała lista.
Art. 6. Informacje o numerach rachunków, o których mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 lit. a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, będących rachunkami, o których mowa w art. 119zh pkt 2‒9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320), mogą być przekazywane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w terminie wcześniejszym niż dzień 1 czerwca 2021 r. Przepisy art. 119zp § 1 pkt 1, § 2 pkt 1 lit. a i b, art. 119zq pkt 1 oraz art. 119zr § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio. Przepis umożliwiający przekazywanie informacji o rachunkach, które nie są potwierdzone za pomocą STIR, przed wejściem w życie takiego obowiązku (przed 1 czerwca 2021 r.).
Art. 7. Do postępowań w sprawie wydania wiążących informacji stawkowych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 2 pkt 19 i 27g, art. 42a pkt 2, art. 42b ust. 8a i 8b, art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz pozycję 24 załącznika nr 10 do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Przepis przejściowy wskazuje, że znowelizowane brzmienie wskazanych przepisów ustawy o VAT (np. definicji rolnika ryczałtowego, czasopism regionalnych i lokalnych, zmian w zakresie wydawania wiążącej informacji stawkowej) stosowane będzie do postępowań w sprawie wydania WIS, wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie nowelizacji.
Art. 8. Do wiążących informacji stawkowych wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 42ca ustawy zmienianej w art. 1. Wyłączenie mocy ochronnej WIS wydanych przed 1 stycznia 2021 r. w przypadku wykorzystania WIS w transakcjach stanowiących nadużycie prawa. W oparciu o wskazany przepis ujednolicono regulacje dla wszystkich WIS (wydanych przed, jak i po 1 stycznia 2021 r.).
Art. 9. Wiążące informacje stawkowe i decyzje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie wiążących informacji stawkowych wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są ważne przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Wprowadzenie ograniczenia czasowego ważności WIS wydanych przed 1 stycznia 2021 r. do 5 lat od wejścia w życie ustawy nowelizującej. Chodzi o wyeliminowanie sytuacji, w której równolegle funkcjonowałyby bezterminowe WIS (wydane przed 1 stycznia 2021 r.) oraz WIS z pięcioletnim okresem ważności (wydane po 1 stycznia 2021 r.)
Art. 10. Do dostawy towarów podróżnym dokonanej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym od tej dostawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Przepis regulujący stosowanie przepisów ustawy o VAT sprzed nowelizacji do dostaw towarów podróżnym dokonanych przed wejściem w życie nowych regulacji.
Art. 11. Sprzedawca, który zamierza dokonywać dostawy towarów podróżnym, począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r., dokonuje rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z systemu TAX FREE w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. Przepis obliguje sprzedawców, którzy będą korzystać z systemu TAX FREE, do zarejestrowania na platformie PUESC przed wejściem w życie zmian dotyczących TAX FREE (do 31 grudnia 2021 r.). Celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu TAX FREE w momencie jego wprowadzenia w życie (od 1 stycznia 2022 r.).
Art. 12. W przypadku faktur korygujących wystawionych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. Przepis przejściowy wskazujący, że data wystawienia faktury korygującej decyduje o tym, czy do jej rozliczania należy stosować przepisy ustawy w brzemieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r. czy znowelizowanym – stare zasady stosujemy do faktur wystawionych przed 1 stycznia 2021 r.
Art. 13. 1. W przypadku faktur korygujących wystawionych po dniu 31 grudnia 2020 r. w związku z obniżeniem podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, lub w związku ze stwierdzeniem pomyłki na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1, podatnicy podatku od towarów i usług w okresie do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą stosować przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli wybór stosowania tych przepisów zostanie uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021 r.2. Rezygnacja z wyboru, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano tego wyboru, pod warunkiem że zostanie ona uzgodniona na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą. Do faktur korygujących wystawionych po dniu rezygnacji z wyboru stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Przepis umożliwiający podatnikom stosowanie, na zasadzie wyjątku, starych zasad rozliczania faktur korygujących „in minus” również do faktur wystawionych po 31 grudnia 2020 r. Dotychczasowe rozwiązania mogą być stosowanie do końca 2021 r., pod warunkiem że dostawca i nabywca uzgodnią na piśmie wybór takiego postępowania, przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r.Ograniczono możliwość rezygnacji z powyższej opcji ‒ co najmniej po trzech miesiącach od końca miesiąca, w którym wybrano to rozwiązanie, i pod warunkiem pisemnego uzgodnienia między dostawcą a nabywcą.W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania nowych zasad rozliczania faktur korygujących dopuszczalność rozliczeń na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów jest korzystna dla podatników. Ewentualne trudności mogą wystąpić, gdy ze względu na brak porozumienia opcja ta nie będzie mogła być zastosowana wobec wszystkich kontrahentów.
Stan prawny na 20.01.2021 r.
Oprac. Marcin Mroziuk, Magdalena Sobczak