Spośród uchwalonych już zmian w podatku dochodowym od osób prawnych, które wchodzą w życie w tym roku, najważniejsza to tzw. estoński CIT obowiązujący od 1 stycznia br. oraz objęcie podatkiem dochodowym spółek komandytowych, co ma nastąpić 1 maja 2021 r.

Głównym założeniem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw jest wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. możliwości rozliczania się niektórych firm za pomocą tzw. estońskiego CIT. Istotą tego rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach.

Zgodnie z ustawą, z opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa - z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne. Ponadto ustawa wymaga, by spółka nie posiadała udziałów w innych podmiotach, zatrudniała pracowników i ponosiła nakłady inwestycyjne. Próg, poniżej którego firma będzie miała prawo do tego rozwiązania, to 100 mln zł rocznie.

Z kolei nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. objęcie CIT-em spółek komandytowych. Podatkowi temu mają też podlegać spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, a także w przypadku gdy podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach tych spółek jawnych nie zostali ujawnieni.

Co prawda nowela wchodzi w życie 1 stycznia br., ale z dotychczasowej formy opodatkowania spółki komandytowe mogą korzystać do końca kwietnia br.

Ponadto nowe przepisy nakładają na podatników o przychodach przekraczających 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe obowiązek publikowania raportu o realizowanej strategii podatkowej.

Ustawa podnosi też limit przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT z 1,2 do 2 mln euro.