ROBERT PASTERNAK

partner Deloitte

Wyrok został wydany w następującej sprawie: polska spółka kapitałowa wypłacała dywidendę na rzecz wspólnika będącego spółką osobową (komandytową) prawa niemieckiego. Komandytariuszem w spółce niemieckiej była spółka kapitałowa w Holandii. Polska spółka wnosiła o potwierdzenie, że w takim przypadku nie jest zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19 proc., gdyż jest zwolniona od jego poboru na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend, w przypadku spełnienia wymienionych w tym przepisie warunków, m.in. na potrzeby rozpatrywanej sprawy, gdy uzyskującym dochody (dywidendy) jest osoba prawna - spółka prawa holenderskiego podlegająca podatkowi dochodowemu od całości swoich dochodów na terenie Holandii.

Polska spółka - wypłacająca dywidendy - argumentowała, że przepis ten ma zastosowanie, gdyż spółka osobowa niemiecka jest transparentna podatkowo według przepisów prawa niemieckiego (także polskiego). Oznacza to, że spółka osobowa nie uzyskuje dochodów z tytułu dywidendy, ale dochody te uzyskuje komandytariusz spółki niemieckiej, a więc spółka prawa holenderskiego. Ponadto niemiecka spółka komandytowa była zakładem spółki holenderskiej. W związku z tym należałoby uznać, że ponieważ dochód uzyskuje spółka holenderska (poprzez transparentną spółkę niemiecką), to ma zastosowanie zwolnienie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Ponadto spółka polska powoływała się na praktykę organów podatkowych belgijskich, które w podobnym przypadku uznawały, że to zwolnienie (oparte na dyrektywie) ma zastosowanie.

Warszawski sąd uznał, że wskazane zwolnienie nie ma zastosowania, ponieważ jego zdaniem niemiecka spółka komandytowa nie stanowi zakładu spółki holenderskiej w Niemczech, prowadzi własną działalność gospodarczą i w związku z tym nie można przypisać bezpośredniości powiązania pomiędzy spółką polską a spółką holenderską, co podnosiły organy podatkowe, które uważały, że własność udziałów w polskiej spółce powinna bezpośrednio należeć do spółki holenderskiej, żeby zastosować zwolnienie. Brak pisemnego uzasadnienia powoduje, że trudno ocenić, czy rozstrzygnięcie WSA jest prawidłowe, ale może mieć olbrzymi wpływ na praktykę.

Not. EM