ANDRZEJ DĘBIEC

partner Kancelaria Lovells

To stanowisko wyrażone przez izby skarbowe podważa zaufanie podatników do idei państwa prawa. Wielu menedżerów uzyskało wcześniej pozytywne interpretacje organów podatkowych i opodatkowuje swoje przychody liniowo. Uzyskane przez nich interpretacje nie zostały przez izby skarbowe uchylone w poprzednim stanie prawnym, gdy taka możliwość istniała. Zmiana stanowiska organów przy braku zmiany przepisów podatkowych spowoduje, że część menedżerów (posiadających pozytywne interpretacje) będzie rozliczała się na korzystniejszych zasadach od reszty. Ponadto stanowisko wyrażone przez izbę warszawską i bydgoską pozostaje w sprzeczności z przepisami ustawy o PIT. Gdy usługi zarządzania świadczone są przez spółkę osobową, a nie menedżera, nie ma podstaw do uznania, że wykonywane są osobiście i samodzielnie przez menedżera. Może on bowiem korzystać z pomocy innych wspólników i pracowników spółki. Stroną umowy o zarządzanie jest w takiej sytuacji spółka, a nie konkretna osoba. Zatem wynagrodzenie za świadczone usługi stanowi przychód spółki, a nie wspólników. Wspólnicy natomiast mają prawo do udziału w zrealizowanym przez spółkę zysku. Przychód każdego z nich winien być określony proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku i opodatkowany 19-proc. podatkiem liniowym, jeżeli taką formę opodatkowania wspólnicy wybiorą. Wynika to wprost z art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 5b ust. 2 ustawy o PIT. Zgodnie z pierwszym z tych przepisów, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych, u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Z kolei zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o PIT, przychody wspólnika z udziału w spółce są przychodami z działalności gospodarczej. Nie można zatem twierdzić, że są to przychody z działalności osobistej tylko dlatego, iż uzyskane zostały przez spółkę w wyniku świadczenia usług zarządzania. Wydaje się, że interpretacje izb skarbowych nie kończą sporu. Należy założyć, że podatnicy będą podejmować próby uchylenia tych interpretacji w postępowaniu sądowo-administarcyjnym.

Not. KT