HUBERT JĄDRZYK

partner, PricewaterhouseCoopers

Jednym z istotnych kryteriów jest odpowiednie przestrzeganie wymogów i przepisów celnych. Będzie więc badane to, czy przedsiębiorca przestrzegał regulacji celnych i podatkowych w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających ubieganie się o przyznanie statusu Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego (UPG). W przypadku firm działających krócej niż trzy lata, ocena będzie dokonywana na podstawie dostępnych danych z tego okresu.

W tym kontekście będą oceniani również właściciele, jak też główni udziałowcy spółki oraz przedstawiciele prawni podmiotu gospodarczego głównie pod kątem przestrzegania prawa lub popełniania wykroczeń przeciwko przepisom celnym i/lub skarbowym.

Przedsiębiorstwo ubiegające się o status UPG musi również posiadać odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi. I tak np. system finansowo-księgowy (rachunkowy) będzie oceniany ze szczególnym uwzględnieniem: zarządzania zapasami, śledzenia i lokalizacji towarów, wyceny oraz prowadzenia rachunków. Natomiast system logistyczny będzie oceniany pod kątem możliwości rozróżnienia pomiędzy towarami wspólnotowymi i niewspólnotowymi. Władze celne będą również oceniały, czy w ramach przedsiębiorstwa istnieje odpowiednia organizacja administracyjna zapewniająca sprawne działanie ww. procedur i systemu kontroli wewnętrznej. W tym zakresie ocenie będzie podlegał poziom znajomości tych zasad i związanych z nimi procedur przez personel spółki.

Kolejnym wymogiem jest udokumentowana wypłacalność. Gdy będzie to konieczne, podmiot będzie zobowiązany wykazać swoją wypłacalność i ewentualnie jego spółki dominującej w okresie składania wniosku oraz w najbliższej przyszłości.

Wymagane jest ponadto posiadanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa i ochrony. Obejmują one przede wszystkim odpowiednie zabezpieczenia fizyczne oraz systemy podmiotu oparte na procedurach gromadzenia informacji o dostawcach, klientach oraz pracownikach własnej firmy. W odniesieniu do zabezpieczeń fizycznych badane będzie głównie istnienie odpowiednich zabezpieczeń i środków kontroli dostępu przed nieuprawnionym wtargnięciem osób trzecich.

Not. KT