Na mocy art. 9a ustawy o PIT podatnicy prowadzący działalność gospodarczą uprawnieni zostali do wyboru liniowej metody opodatkowania dochodu. Aby z niej skorzystać, konieczne jest złożenie w urzędzie skarbowym odpowiedniego oświadczenia. W związku z faktem, że przychody menedżerów należą do kategorii przychodów z działalności wykonywanej osobiście, a nie z działalności gospodarczej, pozbawieni zostali oni możliwości wyboru liniowej metody opodatkowania dochodów (art. 13 pkt 9 ustawy o PIT). W konsekwencji osoby zarządzające spółkami kapitałowymi na podstawie umów o zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązane są do zapłaty podatku według skali 19, 30 i 40 proc.

Z uwagi na kontrowersyjny charakter tych przepisów zostały one zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego, który jednak w wyroku z 19 lipca 2007 r., sygn. akt K 11/06, uznał je za zgodne z konstytucją.

W związku z opisanym powyżej niekorzystnym sposobem opodatkowania menedżerów wykształciła się praktyka pozwalająca na opodatkowanie ich wynagrodzenia według liniowej 19-proc. stawki podatku. W tym celu menedżerowie zawiązują spółkę osobową, np. jawną (tzw. spółka menedżerska). Spółka ta w miejsce menedżera świadczy usługi zarządzania podmiotem gospodarczym. Menedżer natomiast ma prawo do udziału w zysku jako wspólnik spółki.

Organy podatkowe przez długi okres zajmowały jednolite, pozytywne dla podatników stanowisko, uznając, że w takiej sytuacji wynagrodzenie za usługi zarządzania stanowi przychód spółki z działalności gospodarczej opodatkowany liniową 19-proc. stawką podatku. Przykładem mogą być interpretacje wydane przez Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów z 4 września 2007 nr 1433/GF/415-68/07/KB oraz z 7 września 2007 r., nr 1433/GF/415-59/07/KB, jak również Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z 8 sierpnia 2007 r. nr 1449/1CG/415-19/07/i-27/AS.

Nieoczekiwanie jednak w ostatnich miesiącach stanowisko to uległo zmianie. Izby Skarbowe w Warszawie i Bydgoszczy uznały, że spółki osobowe nie mogą świadczyć usług zarządzania, a zatem usługi te wykonywane są przez menedżerów osobiście. W konsekwencji ich dochód nie może być opodatkowany liniowo.

ANDRZEJ DĘBIEC

partner, Kancelaria Lovells

Not. KT