HANNA LITWIŃCZUK
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Rozpatrzmy sytuację, w której spółka RP wypłaca dywidendy spółce RP, spółce UE/EOG i spółce Konfederacji Szwajcarskiej po spełnieniu warunków dotyczących udziału i okresu posiadania. W tym przypadku dywidendy są zwolnione z opodatkowania. Odbiorcą dywidend może być zarówno uprawniona spółka, jak i jej zagraniczny zakład.
Formalnym warunkiem zwolnienia jest odpowiednie udokumentowanie spełnienia warunków.
Jeżeli jednak spółka RP nie pobierze podatku przy wypłacie dywidendy mimo niespełnienia warunku dwuletniego okresu posiadania udziału i warunek ten nie zostanie dotrzymany w przyszłości, wówczas spółka otrzymująca dywidendę obowiązana jest do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Musi to zrobić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od dnia następującego po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia (art. 22 ust. 4 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
Rozpatrzmy teraz sytuację, w której spółka RP wypłaca dywidendę spółce UE/EOG lub spółce Konfederacji Szwajcarskiej (brak spełnienia warunków) oraz spółce mającej siedzibę na terytorium państw trzecich. Zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jej przepisy dotyczące opodatkowania dywidend stosuje się zgodnie z postanowieniami umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Dywidendy wypłacane na rzecz wymienionych wyżej podmiotów są zatem opodatkowane według zasad wynikających z właściwych umów. Dotyczy to także wypłaty dywidendy za pośrednictwem zakładu. Jeżeli brak jest umowy - stawka opodatkowania dywidend wynosi 19 proc. Zasady opodatkowania dywidend zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania zostaną omówione w odrębnym odcinku cyklu.
Not. KT
Hanna Litwińczuk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego / DGP