Minister finansów wydał 19 grudnia 2007 r. wiążącą interpretację (nr DD7/033/ 136/ZSD/07/MB7-8636), w której przedstawił stanowisko co do zakresu czynności, których wykonywanie przez polską spółkę będącą osobą prawną, zależną od podmiotu amerykańskiego na rzecz tego podmiotu, w świetle art. 6 ust. 1 polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie prowadzi do powstania zakładu na terytorium Polski dla tego podmiotu amerykańskiego.

W stanie faktycznym będącym przedmiotem weryfikacji ministra finansów przedsiębiorca zagraniczny - spółka amerykańska prowadząca działalność za pomocą internetu w zakresie pośrednictwa w organizacji usług turystycznych zawarła umowę o świadczenie usług ze swoją spółką zależną na terytorium Polski obejmującą (1) świadczenie usług marketingowych celem promocji podmiotu amerykańskiego i jego usług na terytorium Polski, (2) przekazywanie do przedsiębiorcy zagranicznego lub innych wskazanych podmiotów wszelkich zamówień lub zapytań otrzymywanych od polskich klientów spółki amerykańskiej na terytorium Polski oraz (3) świadczenie innych usług na rzecz spółki amerykańskiej lub innych podmiotów wskazanych przez przedsiębiorcę zagranicznego. Zarówno polska spółka, jak i jej pracownicy nie posiadali pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu podmiotu amerykańskiego, a także ich negocjowania. Spółka polska działała jako niezależny podmiot, prowadzący samodzielną działalność gospodarczą na własny rachunek, nie podlegając nadzorowi i kontroli ze strony spółki amerykańskiej, otrzymując za swoje usługi wynagrodzenie.

Minister finansów w interpretacji przypomniał, że sam fakt, że spółka mająca siedzibę w Polsce jest kontrolowana przez spółkę mającą siedzibę w USA, nie oznacza, że jedna z nich (polska) jest zakładem drugiej. Minister finansów w opisanym stanie faktycznym stwierdził, że spółka polska prowadzi samodzielną działalność gospodarczą i siedziba spółki polskiej nie spełnia przesłanki opisanej w art. 6 ust. 1 polsko-amerykańskiej umowy pozwalającej uznać ją za stałe miejsce, w którym całkowicie lub częściowo przedsiębiorca zagraniczny wykonuje działalność gospodarczą, a więc posiada zakład na terytorium Polski.

ROBERT PASTERNAK

partner Deloitte

Not. EM