ROBERT PASTERNAK

partner Deloitte

Ustawa o VAT wprowadza ograniczenie prawa do obniżenia podatku należnego o naliczony w przypadku podatników użytkujących samochody osobowe, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. W takim przypadku podatnik uprawniony jest do odliczenia wyłącznie 60 proc. kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą, przy czym suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów osobowych, dotycząca jednego samochodu, nie może przekroczyć 6 tys. zł.

Podejście organów podatkowych do możliwości pełnego odliczenia VAT naliczonego w związku z nabyciem usług serwisowania wydaje się być korzystne dla podatników, tj. większość organów stoi na stanowisku, że podatnik uprawniony jest do odliczenia podatku naliczonego z tytułu świadczenia usług serwisowania leasingowanych samochodów w pełnej wysokości. Przykładowo, naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w interpretacji z 3 kwietnia 2006 r. (nr ŁUS-III-2-443/6/06/MJS) stwierdził, że na mocy art. 86 ust. 7 ustawy o VAT ustawodawca ograniczył prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku użytkowania aut osobowych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym charakterze. Zatem omawiane ograniczenie dotyczy jedynie podatku naliczonego od czynszu wynikającego z zawartej umowy dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, których istotą jest udostępnienie samochodów do używania. Natomiast skoro przedmiotem umowy jest wykonywanie kompleksowej usługi serwisowej, to w przypadku odliczenia podatku naliczonego uiszczonego z tytułu nabycia tej usługi nie znajdzie zastosowania ograniczenie przewidziane w art. 86 ust. 7 ustawy o VAT. W rezultacie podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup usługi kompleksowej obsługi serwisowej podlega odliczeniu na zasadach ogólnych.

Znane są również (choć mniej liczne) interpretacje organów podatkowych niekorzystne dla podatników. Przykładowo, naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie w postanowieniu z 19 grudnia 2005 r. (nr 1409/PP/005/41/05/BN) wskazał, że podatnik w związku z użytkowaniem samochodu osobowego ponosi miesięczną opłatę serwisową na podstawie zawartej umowy serwisowej, która jest inną płatnością. Zatem w myśl art. 86 ust. 7 ustawy o VAT podatnik ma prawo pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur za usługi serwisowe wykonywane na podstawie zawartej umowy. Jednak suma kwot w całym okresie użytkowania nie może przekroczyć 6 tys. zł i dotyczy podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą.

Wydaje się, że ostatnie z zaprezentowanych stanowisk nie znajduje poparcia w przepisach ustawy o VAT. Przedmiot usług serwisowych samochodów osobowych jest odmienny od przedmiotu umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej umowy. Płatność za nabycie usług serwisowania nie może być także uznana za inną płatność wynikającą z umowy leasingu. Zatem, wynagrodzenie z tytułu usług serwisowania leasingowanych samochodów osobowych nie powinno być objęte ograniczeniem wynikającym z art. 86 ust. 7 ustawy o VAT. Podatek naliczony z tytułu nabycia usług serwisowania leasingowanych samochodów osobowych podlega odliczeniu w pełnej wysokości.

Not. EM