Andrzej Dębiec
partner Kancelaria Lovells
Zrezygnowano z obowiązku składania deklaracji podatkowych CIT-2 dotyczących wpłacanych zaliczek na podatek. Podatnicy zatem nie mają obowiązku wraz z wpłatą zaliczki przekazywania deklaracji podatkowych. Obowiązkiem podatnika będzie dopiero złożenie zeznania rocznego po zakończeniu roku podatkowego. Likwidacja miesięcznych deklaracji to na pewno zmniejszenie formalności, których podatnicy muszą dopełnić w związku z rozliczeniami podatkowymi. Kolejną zmianą jest wprowadzenie możliwości opłacania zaliczek na podatek dochodowy w okresach kwartalnych. Ustawodawca zezwolił na kwartalne rozliczanie zaliczek na podatek firmom rozpoczynającym działalność oraz tzw. małym podatnikom. Nowym podatnikom możliwość kwartalnego rozliczania się z zaliczek przysługuje tylko w pierwszym roku podatkowym. Z katalogu podatników rozpoczynających działalność i uprawnionych do wpłacania kwartalnych zaliczek ustawodawca wyłączył podmioty utworzone w wyniku połączenia lub podziału, w wyniku przekształcenia spółek niemających osobowości prawnej, oraz podmioty utworzone przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 tys. euro. Oznacza to, że podmioty przekształcane z dobrodziejstwa nowych regulacji nie będą mogły w większości sytuacji skorzystać. W następnych latach rozliczenia kwartalne podatku będą mogły dokonywać, tylko jeżeli spełnią przesłanki pozwalające na uznanie ich za małych podatników. Zgodnie z nową definicją zamieszczoną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, przez małego podatnika należy rozumieć podatnika, którego przychody nie przekroczyły w ostatnim roku podatkowym kwoty 800 tys. euro. W 2007 roku za małych podatników można będzie uznać firmy, których przychody za 2006 rok nie były wyższe w przeliczeniu na złote niż 3,18 mln zł. Wybór kwartalnego sposobu opłacania zaliczek na podatek wiąże się z obowiązkiem pisemnego zawiadomienia urzędu skarbowego o wyborze takiej metody rozliczeń. Osoba prawna, która zdecyduje się opłacać zaliczki kwartalne, musi poinformować o tym urząd skarbowy w terminie do 20 dnia drugiego miesiąca roku podatkowego. Jeśli więc rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ostatecznym terminem do złożenia takiego zawiadomienia będzie 20 lutego danego roku. W przypadku podatników rozpoczynających działalność są oni zobowiązani do złożenia zawiadomienia do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie składa się jednorazowo. W następnych latach nie trzeba już go składać, chyba że podatnik będzie chciał zrezygnować z kwartalnych wpłat zaliczek. Wówczas będzie musiał zawiadomić na piśmie urząd skarbowy o rezygnacji z tej formy wpłaty zaliczek w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy. Zaliczki kwartalne powinny być wpłacane do urzędu skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał powinna być zrealizowana do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego. Jeśli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zaliczka za ostatni kwartał powinna być więc uiszczona do 20 grudnia.