Zwolnienie z podatku zwrotu wydatków na okulary zależy od tego, czy pracodawca ma obowiązek ich zapewnienia.
Zdaniem organów skarbowych refundacja kosztu zakupu okularów pracownikom zakładu spawalniczego podlega PIT. Zwolnienie z daniny przysługuje tylko osobom pracującym przed monitorem ekranowym. Pisaliśmy o tym w wydaniu nr 180. Po tej publikacji z interpelacją poselską (nr 21443/13) wystąpiła grupa posłów PO, postulując rozszerzenie preferencji na inne grupy zawodowe. W odpowiedzi na nią Ministerstwo Finansów tłumaczy, że ze zwolnienia z PIT może korzystać każde świadczenie rzeczowe (lub ekwiwalent) otrzymane przez pracownika, o ile pracodawca jest zobligowany do jego przyznania przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy. Takie warunki określa art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
MF informuje, że zwróciło się o opinię do ministra pracy. Z otrzymanego pisma (nr DPR-IV-0700-216-JF/2013) wynika, że pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) środkami ochrony oczu i twarzy są w szczególności: okulary, gogle, osłony twarzy, w tym półosłony, i przyłbice oraz tarcze. Okulary korygujące wzrok nie zabezpieczają przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy spawacza (promieniowanie optyczne, gorące i zimne odpryski metalu i żużla, dymy spawalnicze), dlatego nie można ich zaliczyć do środków ochrony indywidualnej. Obowiązku ich zapewnienia nie przewiduje też rozporządzenie dotyczące bhp przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r. nr 40, poz. 470).