Jerzy Martini doradca podatkowy, Baker & McKenzie Zwolnione z VAT usługi edukacyjne obejmują szeroki zakres usług szkoleniowych, w tym również wszelkiego rodzaju szkolenia zawodowe. Należy podkreślić, że status podatnika świadczącego takie usługi nie ma wpływu na klasyfikację statystyczną. Zatem, zgodnie z ustawą o VAT, również podmioty niemające statusu placówki oświatowej, czy też takie, których zakres działalności, według danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie obejmuje świadczenia usług edukacyjnych, korzystają ze zwolnienia z VAT. Warto jednak pamiętać, że usługi szkoleniowe, wykonywane w ramach szerszego kontraktu (np. dotyczącego dostawy maszyn) nie będą klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 80, lecz zostaną uznane za element większej usługi/dostawy i sklasyfikowane tak jak ta usługa/dostawa. Zgodnie bowiem z metodologią klasyfikacji statystycznej, brak jest podstaw do wydzielenia usługi i odrębnej jej klasyfikacji w przypadku gdy stanowi jedynie część większej usługi. Czynnościami o podobnym charakterze, lecz opodatkowanymi według stawki podstawowej, są też usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 74.84.15. W ten sposób klasyfikowane są co do zasady konferencje, warsztaty interaktywne i kongresy. Elementem, który różnicuje te usługi od zwolnionych z podatku od towarów i usług usług edukacyjnych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 80, jest interaktywność. O ile usługi edukacyjne charakteryzuje zasadniczo jednokierunkowa forma przekazu (wykładowca – słuchacz), o tyle opodatkowane według stawki 22 proc. usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 74.84.15 wiążą się z dużą interaktywnością i przekazem wielokierunkowym. Oczywiście granica między tymi dwoma przypadkami jest trudna do precyzyjnego określenia, stąd zdarza się, że usługi bardzo do siebie zbliżone charakterem opodatkowane są w różny sposób, w dużej mierze w zależności od preferencji usługodawcy. Warto też dodać, że zakres zwolnienia przewidzianego dla usług edukacyjnych jest szerszy, niż przewiduje to VI Dyrektywa. Ta zwalnia z podatku od towarów i usług jedynie usługi szkoleniowe wykonywane przez instytucje edukacyjne. Natomiast podmioty niemające statusu instytucji edukacyjnej nie korzystają ze zwolnienia. Dlatego podatnicy niemający takiego statusu, świadczący usługi edukacyjne, mogą rozważyć opodatkowanie takich usług według stawki podstawowej, powołując się na bezpośrednią skuteczność unijnej dyrektywy w tym zakresie.