•  Likwidując działalność gospodarczą, trzeba sporządzić remanent
  •  Spis z natury musi zostać uwzględniony w księdze podatkowej
  •  Przedsiębiorca ma obowiązek ustalić też dochód i opodatkować go PIT

W momencie likwidacji firmy przedsiębiorca, który kończy działalność, jest zobowiązany do sporządzenia spisu z natury, czyli remanentu likwidacyjnego.

Dodatkowo przedsiębiorcy są zobowiązani do sporządzenia i wpisania do podatkowej księgi przychodów i rozchodów spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Spis z natury podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne oraz gdy na podstawie odrębnych przepisów jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego.

PRZYKŁAD: KIEDY NIE PŁACIĆ PODATKU

Podatnik wraz z pozostałymi trzema wspólnikami tworzyli spółkę cywilną. Wspólnicy opodatkowani byli na zasadach ogólnych, ustalając dochód na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W sierpniu podjęli decyzję o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną. Czy muszą ustalać dochód do opodatkowania?

Wspólnicy nie będą musieli ustalać dochodu do opodatkowania z tytułu likwidacji, gdyż nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w osobową spółkę handlową, jaką jest spółka jawna.

Ważne!

W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, spisem z natury należy objąć również wyposażenie

(SVB)