Czy spółka odzyska za podatnika PIT

Spółka deleguje swoich pracowników do realizacji projektów za granicę, głównie do Niemiec i Austrii. Czy po zapłaceniu podatku za granicą spółka jako płatnik powinna odzyskać z urzędu skarbowego zapłacony w Polsce podatek (poprzez potrącenie z bieżących zaliczek na PIT), aby móc zwrócić go pracownikowi?

Nie

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są zobowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy. Swego rodzaju pośrednictwo płatnika w rozliczeniach pomiędzy podatnikiem a Skarbem Państwa polega wyłącznie na przekazywaniu podatku we właściwej wysokości. Przepisy nie upoważniają płatnika do przekazywania ewentualnych nadpłat podatku podatnikowi, od którego pobrał ten podatek. Rolą płatnika nie jest więc pośredniczenie we wszelkich rozliczeniach pomiędzy podatnikiem a fiskusem, lecz jedynie w zakresie, w jakim upoważniają go do tego przepisy. W związku z tym spółka nie może odzyskać z urzędu skarbowego zapłaconego w Polsce podatku, aby zwrócić go pracownikowi.

Podstawa prawna

■  Art. 31 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy pracodawca może ująć wyższe koszty

Czy płatnik może stosować do pracowników mieszkających poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, zwiększone koszty uzyskania przychodu w sytuacji, gdy zwrot kosztów dojazdu pracowników jest zaliczany do przychodów ze stosunku pracy?

Tak

Pracownikowi przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodu w formie zryczałtowanej, z tytułu m.in. stosunku pracy, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

  •  miejsce zamieszkania pracownika (bez względu na stały lub czasowy charakter) znajduje się poza miejscowością, w której jest zakład pracy;
  •  pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę;
  •  pracownik nie otrzymuje od swojego pracodawcy zwrotu kosztów dojazdu do pracy, z wyjątkiem jednak sytuacji, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Warunkiem koniecznym do zastosowania przez płatnika podwyższonych kosztów uzyskania przychodu jest złożenie przez pracownika oświadczenia o istnieniu sytuacji uzasadniającej podwyższenie kosztów. Niezłożenie takiego oświadczenia skutkuje brakiem możliwości naliczenia przez płatnika podwyższonych kosztów.

Zatem po spełnieniu wskazanych warunków pracownikom, po złożeniu stosownego oświadczenia, przysługują zwiększone koszty uzyskania przychodów.

Podstawa prawna

■  Art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy płatnik wystawi PIT spadkobiercy

Czy od umorzonej pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po śmierci pracownika płatnik ma obowiązek pobrać zaliczkę na PIT i wystawić informację podatkową?

Tak

Zwolnienie z długu spadkobierców będzie stanowiło przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu. Przychód ten będzie opodatkowany na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Jednostka wypłacająca świadczenie będzie miała obowiązek pobrać zaliczki na podatek, a także sporządzić informację o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Zatem jednostka wypłacająca świadczenie musi wystawić spadkobiercy informację o wypłaconych należnościach lub świadczeniach - PIT-8C i przekazać ją w obowiązującym terminie podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu. Spadkobierca, dla którego wystawiona została informacja PIT-8C, powinien w swoim zeznaniu rocznym uwzględnić kwotę przychodu wynikającą z tej informacji.

Podstawa prawna

■  Art. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy podatnik naprawi błędy płatnika

Jako pracodawca niewłaściwie pobrałem swoim podatnikom zaliczki na podatek dochodowy. Czy mogą oni w zeznaniu rocznym naprawić za mnie ten błąd?

Tak

Na płatniku ciąży obowiązek obliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy. Płatnik, który nie wykonał tych obowiązków, odpowiada za podatek pobrany lub pobrany, a niewpłacony. Trzeba też podkreślić, że podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności - do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik.

Jednak regulacje te nie zwalniają podatnika z odpowiedzialności dokonania prawidłowego rozliczenia w składanym zeznaniu podatkowym. To właśnie podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe. W związku z tym, że PIT jest rozliczeniem rocznym, a zobowiązanie z tego tytułu wynika z zeznania rocznego, zatem w sytuacji, gdy płatnik niewłaściwie pobierze zaliczkę na podatek dochodowy, na podatniku ciąży obowiązek prawidłowego rozliczenia w składanym zeznaniu.

Podstawa prawna

■  Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■  Art. 8, art. 30 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy PIT-11 można przekazać po terminie

Nie zdążę do końca lutego 2008 r. sporządzić informacji PIT-11 za 2007 rok. Czy mogę to zrobić po terminie?

Nie

Sporządzenie informacji PIT-11 o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pracodawcy mają obowiązek sporządzić do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Czyli informacje za 2007 rok powinny być sporządzone do 29 lutego.

Jeśli płatnik wbrew obowiązkowi nie złoży w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. W 2008 roku wysokość tych stawek waha się od 37,53 zł do 15 012 zł.

Podstawa prawna

■  Art. 42 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■  Art. 80 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.).

Czy firma odpowiada swoim majątkiem

Mam firmę, w której zatrudniam pięciu pracowników. Za jednego z nich nie wpłacałem zaliczek podatkowych. Czy za złe wpłaty będę odpowiadał całym swoim majątkiem?

Tak

Płatnik, który nie wykonał swoich obowiązków, w tym nie obliczył, nie pobrał i nie wpłacił do urzędu skarbowego należnego podatku odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem.

Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ stwierdzi, że podatnik nie dopełnił właściwie swoich obowiązków, wydaje decyzję o odpowiedzialności podatkowej płatnika, w której określi wysokość należności z tytułu niepobranego lub pobranego, a niewpłaconego podatku. Zasady te nie mają zastosowania tylko wtedy, gdy odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. W tych przypadkach organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika. Może też ją wydać po zakończeniu roku podatkowego.

Podstawa prawna

■  Art. 30 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy płatnik poniesie karę za spóźnioną wpłatę

Trzy razy w ciągu 2007 roku wpłaciłem po terminie zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników. Czy poniosę za to karę?

Tak

Płatnik, który pobranego podatku nie wpłaca w terminie na rzecz właściwego organu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli kwota niewpłaconego podatku jest mała kara grzywny może wynieść do 720 stawek dziennych. Jeżeli kwota niewpłaconego podatku nie przekracza ustawowego progu, nierzetelny płatnik podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Podstawa prawna

■  Art. 77 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.).

Czy płatnik musi skorygować zwrot

Firma zapłaciła mi za wykonaną usługę w ramach umowy o dzieło. Odprowadziła od tego wynagrodzenia należną zaliczkę. Jednak po miesiącu zorientowałem się, że wynagrodzenie było o 1 tys. zł za duże. Zwróciłem je więc firmie. Czy płatnik powinien skorygować moje rozliczenia o ten zwrot?

Tak

Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, przy ustalaniu wysokości podatku (zaliczek) płatnicy, odejmują od dochodu kwotę dokonanych zwrotów, łącznie z pobranym podatkiem (zaliczką).

Podstawa prawna

■  Art. 41b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy płatnik pobierze wyższą zaliczkę

Pracownik chce, abym pobierał większą zaliczkę na PIT od jego wynagrodzenia. Czy mogę to robić?

Tak

Płatnicy na wniosek podatnika obliczają i pobierają w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując zamiast najniższej stawki określonej w skali podatkowej wyższą stawkę podatkową określoną w tej skali. Zatem pracodawca może pobierać wyższą zaliczkę od wypłaconego wynagrodzenia, jeśli pracownik poprosi o to w stosownym oświadczeniu.

Podstawa prawna

■  Art. 41a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Ewa Matyszewska