Czy nauka języka to działalność gospodarcza

Zajmuję się nauką języka obcego, mając dowolność w ustalaniu harmonogramu zajęć. Czy usługi nauczania języka obcego na rzecz spółki cywilnej oraz innych podmiotów stanowią działalność gospodarczą?

Tak

Usługi związane z prowadzeniem zajęć nauki języka obcego dla spółki cywilnej oraz osób trzecich stanowią działalność gospodarczą. Podatnik, który otrzymuje różną ilość zleceń w ramach współpracy ze spółką cywilną, jest odpowiedzialny za skutek swoich czynności. W wypadku nieotrzymania zlecenia od spółki lub od innego zleceniodawcy ponosi ryzyko prowadzonej działalności. Ryzyko to polega na tym, że gdy nie otrzymuje zleceń, to nie uzyskuje dochodów, a ponosi koszty prowadzenia działalności. Ponadto wykonuje podobne usługi na rzecz innych podmiotów i nie wykonuje zlecanych czynności pod kierownictwem dających zlecenie. Nie mogą więc być traktowane usługi nauki języka obcego jako czynności wykonywane w ramach stosunku pracy lub zlecenia. Trzeba pamiętać, że z działalności wyłącza spełnienie razem wszystkich trzech przesłanek, które określa ustawa o PIT. Tutaj te przesłanki nie zostały spełnione. Podatnik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, tj. wobec uczestników zajęć, usługi nie są wykonywane pod kierownictwem zleceniodawcy, istnieje możliwość samodzielnej zmiany terminów prowadzenia zajęć za uprzednim poinformowaniem zleceniodawcy. Oznacza to, że usługi nauki języka obcego stanowią działalność gospodarczą i mogą być opodatkowane w zależności od wyboru podatnika.

Podstawa prawna

■  Art. 5a pkt 6 oraz art. 5b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy nauczyciel może wybrać ryczałt

Nauczyciel matematyki prowadzi dla uczniów korepetycje poza zajęciami szkolnymi. Czy przychód z tego tytułu może opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym?

Tak

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym. W przepisie tym nauczyciele zostali wymienieni jako wykonujący wolny zawód. Oznacza to, że nauczyciel matematyki w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny może wybrać opodatkowanie ryczałtem. Warunkiem jest jednak, aby działalność ta nie była wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Dodatkowo za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Podstawa prawna

■  Art. 4 ust. 1 pkt 11 oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. d) ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Czy nauczyciel zawsze skorzysta z ryczałtu

Nauczyciel prowadzi działalność polegającą na wykonywaniu usług nauczania języka niemieckiego na rzecz prywatnej szkoły językowej oraz przedszkoli. Czy taka działalność może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Nie

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Przy czym z opodatkowania w tej formie przepisy wyłączają niektórych podatników. Między innymi zryczałtowanej formy opodatkowania nie stosuje się do podatników osiągających przychody z prowadzenia działalności w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym. W tym natomiast przepisie za wolny zawód uważa się pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście na rzecz osób fizycznych przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeżeli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudnienia na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu. Oznacza to, że nauczyciel, który świadczy usługi dla firm (prywatnej szkoły językowej oraz przedszkoli), nie może dochodów z wykonywania wolnego zawodu rozliczać ryczałtem ewidencjonowanym.

Podstawa prawna

■  Art. 4 ust. 1 pkt 11, art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. d) ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Czy każdy może płacić ryczałt ewidencjonowany

Osoba, która nie jest nauczycielem, udziela lekcji z informatyki w domu w ramach douczek. Czy może wybrać opodatkowanie uzyskanych przychodów ryczałtem ewidencjonowanym?

Nie

Z możliwości opodatkowania ryczałtem mogą skorzystać nauczyciele w ramach wolnego zawodu, w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny. Osoba niebędąca nauczycielem takiej możliwości nie posiada. Ponadto z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie mogą korzystać podatnicy świadczący usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o ryczałcie. W załączniku nr 2 w pozycji 25 zastrzeżono, że z opodatkowania w tej formie nie skorzystają podatnicy świadczący usługi zakwalifikowane wg PKWiU do sekcji M, czyli do usług w zakresie edukacji. Jednocześnie wyłączenie to nie dotyczy usług związanych z prowadzeniem przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych (w zakresie dotyczącym wyłącznie przygotowania dzieci do nauki w szkole) oraz pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów.

Podstawa prawna

■  Art. 4 ust. 1 pkt 11 oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. d)-e) ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Czy korepetycje opodatkować kartą

Student fizyki udziela korepetycji uczniom szkół średnich. Czy przychód uzyskany z tego tytułu może opodatkować kartą podatkową?

Tak

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach określonych w części XI tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o ryczałcie. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji. Stawka zależy od liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznie. I tak przy korepetycjach do 48 godzin stawka wynosi 3,90 zł za każdą godzinę, powyżej 48 do 96 godzin stawka wynosi 187,20 zł plus 8 zł za każdą godzinę ponad 48 godzin, a przy korepetycjach udzielanych powyżej 96 godzin miesięczna karta podatkowa to 571,10 zł. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka. Od nowego roku stawki te ulegną nieznacznemu zwiększeniu odpowiednio do 4 zł, 192 zł plus 8,20 zł za każdą godzinę ponad 48 godzin oraz 585,60 zł.

Podstawa prawna

■  Art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Czy od zasiłku chorobowego jest zaliczka

Prowadzę działalność gospodarczą - korepetycje z języka angielskiego, która jest opodatkowana kartą podatkową. Czy otrzymany za okres choroby zasiłek z ZUS jest opodatkowany?

Tak

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą udzielając korepetycji, może być opodatkowana w formie karty podatkowej. Jednak w przypadku gdy otrzyma zasiłek chorobowy od ZUS, to stanowi dla niej dodatkowe źródło przychodów, nieobjęte kartą podatkową. Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (zasiłki chorobowe) są źródłem przychodu. Organy rentowe jako płatnicy obowiązane są pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych. Zaliczka od zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłaconych bezpośrednio przez organ rentowy wynosi 19 proc. kwoty zasiłków i jest odjęta od przyznanego świadczenia. Do źródła przychodów, jakim jest przychód z zasiłku chorobowego, mają zastosowanie przepisy ustawy o PIT, a nie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czyli karta podatkowa. Dlatego ZUS należnie pobrał zaliczkę na podatek. Dodatkowo należy stwierdzić, że w przypadku uzyskania jeszcze innych dochodów, które nie są objęte kartą podatkową, np. ze stosunku pracy, podatnik musi rozliczyć dochody z zasiłku chorobowego i pracy w rocznym rozliczeniu składanym do końca kwietnia.

Podstawa prawna

■  Art. 20 ust. 1-2 oraz art. 34 ust. 10b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

BOGDAN ŚWIĄDER