PORADA

Podatnik przyjął darowiznę pieniężną od swoich rodziców przelewem na konto bankowe. Nie wie jednak, czy umowa powinna być w formie aktu notarialnego oraz w jakim urzędzie skarbowym należy złożyć druk SD-Z1 obdarowanego czy darczyńców? Swoim czy rodziców? Pytanie jest zasadne, bo urzędy te są różne.

Trajan Szuladziński, ekspert podatkowy wyjaśnił, że darowizna pieniędzy nie musi być dokona w formie aktu notarialnego. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) powstaje w takim przypadku z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.

- Warto przypomnieć, że zwolnienie z podatku od spadków i darowizn nie dotyczy wszystkich osób mieszczących się w I grupie podatkowej, a jedynie małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Aby obdarowany mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku, musi w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (otrzymania środków) złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania darczyńców deklarację SD-Z1 - argumentował Trajan Szuladziński.

Jednocześnie dodał, że do zeznania należy dołączyć umowę darowizny oraz podać dane darczyńców. Podatnik nie jest zobowiązany do składania zgłoszenia jedynie w dwóch przypadkach. Jeżeli wartość darowizny nie przekracza kwoty zwolnionej z podatku od spadków i darowizn (w I grupie podatkowej - 9637 zł) lub gdy umowa darowizny zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego.

- Jednak warunkiem kluczowym do zastosowania zwolnienia z podatku jest udokumentowanie otrzymania pieniędzy dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym - tłumaczył Trajan Szuladziński.

Jego zdaniem brak łącznego spełnienia wskazanych warunków, czyli udokumentowania przelewu oraz złożenia deklaracji SD-Z1 (lub zawarcia umowy w formie aktu notarialnego), skutkuje koniecznością zapłaty podatku na zasadach właściwych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW PODATKOWYCH

Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od spadków i darowizn ustala się w sprawach darowizny:

  • jeżeli przedmiotem darowizny jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej - według miejsca położenia nieruchomości,
  • jeżeli przedmiotem darowizny są rzeczy ruchome lub inne niż wymienione wyżej prawa majątkowe - według miejsca zamieszkania lub adresu siedziby darczyńcy w dniu przyjęcia darowizny przez obdarowanego, a jeżeli darczyńca nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w kraju - według miejsca zamieszkania obdarowanego,
  • jeżeli przedmiotem darowizny są rzeczy lub prawa majątkowe dotyczące nieruchomości i jednocześnie inne rzeczy lub inne prawa majątkowe - według miejsca położenia nieruchomości,
  • otrzymanej z zagranicy - według miejsca zamieszkania obdarowanego.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl