Czy uwzględniam odsetki w rocznym zeznaniu PIT-37

Kupiłem czteroletnie obligacje Skarbu Państwa na rynku pierwotnym, czyli w banku zajmującym się ich sprzedażą. Niedawno zostały mi wypłacane odsetki. Czy powinienem te odsetki od obligacji uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT-37, które będę składał po zakończeniu tego roku podatkowego?

Nie Kwestie opodatkowania dochodów w postaci odsetek od oszczędności uregulowano w art. 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem, od odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, pobiera się 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy. Od odsetek naliczonych od zakupionych na rynku pierwotnym obligacji Skarbu Państwa (w tym czteroletnich) wspomniany podatek pobiera bank prowadzący ich sprzedaż. Osoba, która jest właścicielem obligacji, otrzymuje naliczone odsetki od swoich oszczędności już pomniejszone o 19-proc. zryczałtowany podatek. Jeżeli zatem wspomniany podatek został obliczony i potrącony przez bank, to właściciel obligacji nie musi już rozliczać się z tego tytułu z fiskusem.

W rocznym zeznaniu PIT-37 nie wykazuje się dochodów opodatkowanych w formie ryczałtu z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna

■ Art. 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy od zysku ze sprzedaży akcji zapłacę podatek

Postanowiłem oszczędzać inwestując część pieniędzy w akcje. Czy dochód z odpłatnego zbycia akcji spółki notowanej na giełdzie, które były kupione w styczniu 2007 r., a następnie sprzedane w czerwcu tego roku, podlega 19-proc. podatkowi dochodowemu?

Tak Do 31 grudnia 2003 r. obowiązywało zwolnienie podatkowe dla dochodów uzyskiwanych na giełdzie. Od 1 stycznia 2004 r. zaczęły obowiązywać regulacje zawarte w art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm., nazywana dalej ustawą o PIT). Zgodnie z brzmieniem regulacji zawartych w art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, 19-proc. podatek dochodowy pobierany jest od dochodów uzyskanych:

  • z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających,
  • z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
  • z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Podstawa prawna

■ Art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy muszę samodzielnie rozliczyć się z fiskusem

Jestem zatrudniony na umowę o pracę w przedsiębiorstwie produkcyjnym. W 2005 roku kupiłem na rynku pierwotnym (w banku) obligacje dwuletnie. Niedawno upłynął termin wykupu tych obligacji i wypłacono mi zainwestowane pieniądze powiększone o odsetki. Czy mam obowiązek rozliczyć samodzielnie podatek od otrzymanych odsetek?

Nie Bank, który sprzedawał dwuletnie obligacje, pomniejszył już o 19-proc. podatek odsetki jeszcze przed ich wypłatą. Osoba, która nabyła obligacje, nie musi więc uwzględniać odsetek w rocznym zeznaniu PIT-37 (taki PIT składa osoba będąca pracownikiem).

Podstawa prawna

■ Art. 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy od odsetek indywidualnie zapłacę podatek

Z końcem ubiegłego roku spłaciłem kredyt mieszkaniowy. W tym roku jestem więc w stanie rozpocząć oszczędzanie. Niedawno wpłaciłem pieniądze na trzymiesięczną lokatę bankową. Czy jednak od naliczonych odsetek będę musiał samodzielnie zapłacić podatek dochodowy do urzędu skarbowego?

Nie Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy pobierany jest od odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Jednak podatek od odsetek z trzymiesięcznej lokaty pobierze bank. Oszczędzający nie musi się więc samodzielnie rozliczać z urzędem skarbowym.

Podstawa prawna

■ Art. 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy dochód z akcji kupionych w 2001 roku jest opodatkowany

Kupiłem na giełdzie we wrześniu 2001 r. akcje jednej ze spółek produkcyjnych. Następnie sprzedałem je w maju 2007 r. Czy dochód uzyskany z tego tytułu jest opodatkowany?

Nie W tej sytuacji mają zastosowanie unormowania zawarte w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 202, poz. 1956 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, że przepisów dotyczących opodatkowania dochodów ze zbycia papierów wartościowych uzyskanych po 31 grudnia 2003 r. nie stosuje się do dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit.b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed 1 stycznia 2004 r. Oznacza to, że dochód uzyskany ze zbycia akcji nabytych na giełdzie papierów wartościowych przed 1 stycznia 2004 r. nie będzie opodatkowany.

Podstawa prawna

■ Art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 202, poz. 1956 z późn. zm.).

Czy trzeba złożyć roczne zeznanie podatkowe PIT-38

Na początku tego roku po raz pierwszy kupiłem akcje na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Po czterech miesiącach sprzedałem je z zyskiem. Czy muszę w przyszłym roku złożyć roczne zeznanie PIT-38 i rozliczyć się z giełdowych dochodów?

Tak Gdy zakończy się rok podatkowy, to indywidualny inwestor musi w zeznaniu podatkowym wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14 ustawy). Powinien również wykazać dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Podatnik ten musi również obliczyć należny podatek dochodowy. Obowiązek ten wynika z art. 30b ust. 6 ustawy o PIT.

Podstawa prawna

■ Art. 30b ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy właściwy jest urząd według miejsca zamieszkania

Czy roczne zeznanie zawierające rozliczenie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych PIT-38 muszę złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według mojego miejsca zamieszkania?

Tak Podatnicy mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski (podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) - składają zeznanie do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Polski ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium.

Warto podkreślić, że nazwę urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego, należy podać w formularzu PIT-38.

Podstawa prawna

■ Art. 45 ust. 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Krzysztof Tomaszewski