Czy najem domu na wsi jest zwolniony z podatku

Kupiłem pięciopokojowy domek mieszkalny na wsi. Czy wynajmując go, będę mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Nie

W przypadku wynajmu pokoi gościnnych w domku wiejskim niezbędnym warunkiem do zwolnienia jest posiadanie gospodarstwa rolnego. Wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.

Gospodarstwem rolnym jest gospodarstwo w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, czyli obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Zwolnieniem więc mogą być objęte tylko osoby prowadzące wynajem do pięciu pokoi na terenie wiejskim, które posiadają gospodarstwo rolne. Nie ma tu znaczenia fakt, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zalicza do działalności gospodarczej wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza pięciu. Definicja działalności gospodarczej z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych została stworzona wyłącznie na użytek tej ustawy i nie stosuje się jej w odniesieniu do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa prawna

■ Art. 2 ust. 4, art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■ Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

■ Art. 1a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

Czy wynajem pensjonatu opodatkować kartą

Prowadzę działalność hotelową. Wynajmuję mały pensjonat turystom w niewielkiej, liczącej 2 tys. mieszkańców, nadmorskiej miejscowości. Czy mogę swoją działalność opodatkować kartą podatkową?

Tak

Taki wynajem pokoi będzie mógł być opodatkowany kartą podatkową. Istotne jest jednak to, by liczba wynajmowanych lokali nie przekroczyła 12. Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także - na zasadach i warunkach określonych w części XII tabeli do ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym - osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne. Tabela uściśla, że z karty podatkowej korzystają usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12.

Z tabeli tej wynika dodatkowo, że stawka karty podatkowej w miejscowości o liczbie mieszkańców do 5 tys. osób waha się w granicach 52-116 zł. Stawka ta dotyczy działalności przy zatrudnieniu nie więcej niż dwóch pracowników lub dwóch pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka. O właściwej jednak stawce zadecyduje naczelnik urzędu skarbowego w decyzji wydanej na podstawie wniosku podatnika o zastosowaniu opodatkowania w tej formie.

Podstawa prawna

■ Art. 23 ust. 1a oraz załącznik nr 3 cz. XII ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Czy agroturystyka korzysta ze zwolnienia

Jestem rolnikiem, który prowadzi gospodarstwo rolne. Czy wynajmowanie gościom pokoi w ramach agroturystyki będzie zwolnione z podatku dochodowego?

Tak

Zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu. Oznacza to, że wynajem pięciu pokoi w gospodarstwie agroturystycznym nie będzie opodatkowany. W przypadku wynajmu większej liczby pokoi, ale nieprzekraczającej 12, rolnik może skorzystać z opodatkowania kartą podatkową. Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także - w przypadku wynajmu pokoi gościnnych - rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne. Wynajem ponad 12 pokoi będzie opodatkowany na zasadach ogólnych lub - jeśli rolnik złoży wniosek - ryczałtem ewidencjonowanym.

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■ Art. 23 ust. 1a oraz załącznik nr 3 cz. XII ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Czy do wynajmu można stosować ryczałt

Zamierzam wynajmować w sezonie letnim swój dom mieszkalny turystom. Będzie to moja dodatkowa działalność, gdyż utrzymuję się z pracy na etacie. Czy przychody uzyskane z pobocznej działalności sezonowej mogę opodatkować ryczałtem?

Tak

Przychody z sezonowego wynajmu pokoi gościnnych turystom mogą być opodatkowane podatkiem zryczałtowanym. W tym jednak przypadku istnieją rozbieżności co do sposobu opodatkowania, a ściśle mówiąc co do zastosowania stawki ryczałtu. Opodatkowaniu najmu ryczałtem podlegają nie tylko przychody z działalności gospodarczej, ale też przychody z wynajmu, który nie kwalifikuje się do działalności gospodarczej, czyli wynajem przez osoby prywatne. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają bowiem otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Przy tego rodzaju wynajmie do przychodów do kwoty stanowiącej równowartość 4 tys. euro (w 2007 roku jest to 15 934 zł) stosuje się 8,5-proc. stawkę podatku. Od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20 proc. przychodów. Urzędy skarbowe często jednak kwestionują zaliczenie wynajmowanych sezonowo pokoi turystom w domach mieszkalnych do tego typu źródła, twierdząc, że należy stosować tu opodatkowanie jak dla prowadzących działalność gospodarczą. W konsekwencji oznacza to opodatkowanie całości przychodów 17-proc. stawką podatku jako usług hoteli (PKWiU grupa 55.1), świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU grupa 55.2).

Podstawa prawna

■ Art. 6 ust. 1a oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. d) i pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Przygotował BOGDAN ŚWIĄDER