Czy przedsiębiorca płaci zaliczki

Podpisaliśmy umowę z agencją pracy tymczasowej, która ma przysłać do naszej firmy do pracy na czas określony pracownika. Czy jesteśmy obowiązani za tego pracownika odprowadzać zaliczki na podatek?

Nie

To agencja pracy tymczasowej jest pracodawcą dla pracownika tymczasowego. Jeśli agencja zdecyduje się zatrudnić pracownika na podstawie umów z kodeksu pracy, wówczas dopuszczalne formy zatrudnienia to zawarcie z pracownikiem umowy na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Przepisy wyraźnie stanowią, że agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy.

Z tytułu tego zatrudnienia agencja powinna rozliczyć się z urzędem skarbowym. Trzeba pamiętać, że osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, czyli zakłady pracy, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy. W tym przypadku zakładem pracy dla pracownika tymczasowego będzie agencja pracy tymczasowej i to na niej ciąży obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek od wypłaconych pracownikowi dochodów. Poprawne wyliczenie zaliczki będzie uwarunkowane od sposobu zatrudnienia pracownika w agencji. Przyjmuje się, że pracownicy tymczasowi mogą być też zatrudnieni na umowę cywilnoprawną. Pracownikiem tymczasowym jest osoba zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę lub też na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia) w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika (przedsiębiorcy zgłaszającego zapotrzebowanie na pracownika). Zaliczka na podatek będzie więc obliczana tak jak dla umów o pracę i stosunków pokrewnych lub jak dla umów zlecenia czy o dzieło.

Podstawa prawna

■ Art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■ Art. 7 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, poz. 1608 z późn. zm.).

Czy pracodawca użytkownik prowadzi listy płac

Na okres wakacji w związku z częstymi urlopami naszych pracowników zatrudniliśmy pracownika tymczasowego. Czy musimy prowadzić dla niego listy płac i inne ewidencje do rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS?

Nie

W celu zawarcia umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym pracodawca użytkownik (zatrudniający przedsiębiorca) uzgadnia z tą agencją na piśmie: rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej, wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego, miejsce wykonywania pracy tymczasowej. Nie prowadzi natomiast dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracownika tymczasowego. Podstawą tego rodzaju leasingu pracowniczego jest przejęcie obowiązków związanych z rekrutacją i obsługą kadrową pracowników przez agencję. Dla przedsiębiorcy jest to korzystne, gdyż uwalnia go nie tylko z rozliczeń z instytucjami publicznymi z tytułu tego zatrudnienia, ale też cechuje się brakiem konieczności prowadzenia uciążliwej dokumentacji osobowej (listy płac, deklaracji do ZUS, przelewów zaliczek na podatek do urzędu skarbowego).

Podstawa prawna

■ Art. 9 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, poz. 1608 z późn. zm.).

Czy naliczać podatek od świadczeń bhp

Zakład przetwórczy zatrudnił na sezon letni pracowników tymczasowych. Z uwagi na panujące w zakładzie szczególne zasady bhp wypłacamy pracownikom ekwiwalenty za odzież roboczą, którą powinniśmy zapewnić zgodnie z kodeksem pracy. Czy opodatkować takie ekwiwalenty?

Nie

Należy zwrócić uwagę, że mimo iż pracodawca użytkownik nie jest w stosunku do pracownika tymczasowego pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy, może żądać od niego przestrzegania w swoim zakładzie pracy przepisów bhp, szczególnie jeśli wymagają noszenia odzieży ochronnej. Na podstawie przepisów kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach. Ponadto może ustalić rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także przewidywany dla pracownika okres ich użytkowania. Jeśli tego nie zrobi, może ustalić ekwiwalent za taką odzież. Zgodnie natomiast z ustawą o PIT, przychodem ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Jednak ekwiwalenty wypłacane pracownikom za odzież roboczą korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego. Zwolnienie to obejmuje także pracowników tymczasowych.

Podstawa prawna

■ Art. 12 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1a w związku z art. 21 ust. 1 pkt 11a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■ Art. 2376-23710 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy wynagrodzenia dla agencji zaliczyć w koszty

Czy wynagrodzenie należne agencji tymczasowego zatrudnienia stanowi koszt uzyskania przychodów dla przedsiębiorcy zatrudniającego pracownika tymczasowego?

Tak

Wydatki takie należy traktować zgodnie z ogólną zasadą zaliczania przez przedsiębiorców poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki związane z zatrudnieniem takiego pracownika należy zaliczyć do kosztów pośrednich funkcjonowania firmy. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wyraźnie wyłączonych z możliwości odliczania. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, chyba że podatnik wybrał rozliczanie kosztów tzw. metodą memoriałową.

Podstawa prawna

■ Art. 22 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy opodatkować ekwiwalent za narzędzia

Zatrudniliśmy w naszej firmie z agencji pracy tymczasowej fachowca z branży budowlanej. Za używanie swoich narzędzi przy zleconych przez nas pracach wypłacamy mu ekwiwalent. Czy należy traktować to jako jego przychód i pobrać zaliczkę na podatek?

Nie

Po pierwsze, pracodawcą w takim przypadku jest nie przedsiębiorca zatrudniający pracownika poprzez agencję pracy tymczasowej, ale właśnie ta agencja. W związku z tym, nawet jeśli pracownik tymczasowy uzyskałby przychody od przedsiębiorcy, u którego wykonuje czynności opodatkowane, to przedsiębiorca nie byłby w stosunku do niego zakładem pracy. Oznacza to, że przedsiębiorca nie miałby obowiązku pobierania zaliczki na podatek dochodowy, a jedynie byłby zobligowany do wystawienia informacji PIT-8C. Przychody uwidocznione na tej informacji powinny być przez pracownika tymczasowego uwzględnione w zeznaniu rocznym i opodatkowane łącznie z innymi dochodami uzyskanymi w trakcie roku podatkowego. W przypadku jednak ekwiwalentów wypłacanych za używanie własnych narzędzi istnieje inna podstawa do niepobierania i nierozliczania się z podatku. Ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, co określa wyraźnie ustawa o PIT. Zwolnienie to ma odpowiednie zastosowanie do przychodów pracowników tymczasowych.

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1a w związku z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy trzeba wystawiać PIT-11

Czy zatrudniając pracownika tymczasowego powinienem wystawić informację PIT-11 po zakończeniu przez niego pracy?

Nie

Do wystawienia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika informacji PIT-11 są zobowiązani płatnicy (między innymi zakłady pracy), w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku. Jeżeli obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, są oni zobowiązani sporządzić informację w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka. W przypadku pracowników tymczasowych zaliczki za nich opłaca agencja pracy tymczasowej, co oznacza, że przedsiębiorca korzystający z usług pracownika tymczasowego nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-11.

Podstawa prawna

■ Art. 39 ust. 1-2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Przygotował Bogdan Świąder