Obowiązujące przepisy przewidują dotkliwe sankcje za wyłudzenie zwrotu VAT na materiały budowlane. O rekompensatę mogą ubiegać się osoby fizyczne, które w okresie od 1 maja 2004 r. do końca 2007 roku w związku z inwestycją mieszkaniową poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po 30 kwietnia 2004 r. stawka VAT wzrosła z 7 do 22 proc. Fiskus zwraca podatnikom różnicę między 22-proc. stawką podstawową a stawką preferencyjną. We wniosku o zwrot VAT należy określić wartość poniesionych wydatków w związku z inwestycjami polegającymi m.in. na budowie budynku mieszkalnego, remoncie budynku lub lokalu mieszkalnego. Wniosek o zwrot należy udokumentować m.in. wykazem faktur potwierdzających poniesione koszty.

Trzeba pamiętać, że wykaz robót budowlanych zaliczonych do remontu objętego zwrotem VAT zawiera załącznik do ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Przeprowadzone prace remontowe muszą mieścić się w tym wykazie. W przeciwnym razie rekompensata nie przysługuje.

Nieuczciwi podatnicy muszą jednak liczyć się z sankcjami grożącymi za wyłudzenie nienależnego zwrotu, określonymi w kodeksie karnym skarbowym (art. 76a). Osoba, która przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd organ podatkowy dokonujący zwrotu, narażając go na nienależny zwrot wydatków poniesionych na materiały budowlane podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Oznacza to, że podatnikowi może grozić zapłata grzywny w wysokości od 312 zł do 8 985 600 zł. Podatnik może zostać ukarany także karą pozbawienia wolności albo łącznie karą grzywny i karą pozbawienia wolności.

Wprowadzenie w błąd organu podatkowego może polegać m.in. na posłużeniu się podrobionymi czy też nierzetelnymi fakturami lub innymi dokumentami, które inwestor jest zobowiązany dołączyć do wniosku o zwrot VAT, np. pozwolenie na budowę, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Trzeba pamiętać, że w takim wypadku, oprócz odpowiedzialności za wyłudzenie podatku na podstawie art. 76a kodeksu karnego skarbowego podatnikowi może także grozić odpowiedzialność karna za fałszowanie dokumentów.

Jeżeli kwota narażona na nienależny zwrot nie przekracza ustawowego progu (tj. 4680 zł), sprawca podlega karze grzywny jak za wykroczenie skarbowe. Kara grzywny za wykroczenie skarbowe w 2007 roku może wynieść od 93,6 zł do 18 720 zł.

PRZYKŁAD: ZWROT VAT

Podatnik wystąpił do urzędu skarbowego o zwrot części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych w związku z przeprowadzanym remontem domu. Część zakupionych materiałów przed 1 maja 2004 r. nie była opodatkowana 7-proc. stawką VAT, w związku z tym podatnikowi z tytułu tych wydatków nie należała się rekompensata. Aby otrzymać wyższy zwrot podatku, podatnik posłużył się przerobionymi fakturami. Ponieważ celem takiego działania było celowe wprowadzenie w błąd organu podatkowego i narażenie go na nienależny zwrot, podatnikowi grożą sankcje karne skarbowe.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl