Podstawę opodatkowania w VAT stanowi obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o należny podatek. VAT wyliczony według odpowiedniej stawki od takiego obrotu stanowi podatek należny. Nie jest to jednak równoznaczne ze zobowiązaniem podatkowym, które trzeba wpłacić do urzędu skarbowego. Zobowiązanie stanowi nadwyżka podatku należnego nad naliczonym. Podatnik ma prawo w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane, do wykonywania czynności opodatkowanych, do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z kolei podatek naliczony to suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: z tytułu nabycia towarów i usług lub potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego lub od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu.

Prawo do obniżenia podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę VAT albo dokument celny. Jest to ogólna zasada odliczania podatku naliczonego, od której są wyjątki. Warto pamiętać, że okresem rozliczeniowym dla podatników VAT może być miesiąc lub kwartał. Do kwartalnego rozliczania podatku zobowiązani są mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową rozliczania VAT. Jeśli tej metody nie wybrali, mogą rozliczać kwartalnie VAT, ale po uprzednim zawiadomieniu o tym sposobie naczelnika urzędu skarbowego.

Podatek naliczony wynikający z otrzymanej w danym miesiącu lub kwartale faktury VAT będzie rozliczany w deklaracji miesięcznej VAT-7 lub kwartalnej VAT-7K.

BOGDAN ŚWIĄDER

bogdan.swiader@infor.pl