Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Przesunięcie terminu
Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Podatnicy podatku od towarow i usług muszą składać z tytułu wykonywanych czynności deklaracje VAT.
WAŻNY TERMIN 26 marca 2007 r. – do tego czasu należy złożyć deklaracje za luty: VAT-7, VAT-8 oraz VAT-12
W tym miesiącu podatnicy, którzy wypełniają deklaracje VAT-7, VAT-8 i VAT-12, mają nieco więcej czasu na ich złożenie. W ustawie o podatku od towarów i usług mowa jest o składaniu deklaracji w urzędzie skarbowym za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Ponieważ jednak 25 marca wypada w niedzielę, więc deklarację za luty 2007 roku można złożyć jeszcze dziś, 26 marca.
Okresy miesięczne
Podatnicy są zobowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (z nielicznymi wyjątkami). Dla tych podatników przeznaczona jest deklaracja dla podatku od towarów i usług – VAT-7. Podatnicy wypełniający deklarację VAT-7 powinni zwrócić szczególną uwagę na jej część C. Dotyczy ona rozliczeniu transakcji podlegających opodatkowaniu oraz podatku należnego, a także transakcji wykonywanych poza terytorium kraju. W tej części wykazuje się wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu, dla których obowiązek podatkowy powstał w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja, po uwzględnieniu korekt wynikających m.in. z rabatów i zwróconych kwot oraz innych korekt wynikających z przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli mają wpływ na rozliczenie w okresie, za który składana jest deklaracja. W tej części uwzględnia się też czynności wykonywane poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego.
Rozliczenie podatku
Część D deklaracji VAT-7 przeznaczona jest na rozliczenie podatku naliczonego. W tej części wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt), w takiej wysokości w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w art. 86 – 93 ustawy, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja.
KTO NIE SKŁADA ROZLICZENIA

Do 26 marca nie muszą składać deklaracji m.in.: ■ mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, ■ mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej oraz podatnicy będący rolnikami ryczałtowymi wykonującymi jedynie czynności związane z dostawą produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącymi usługi rolnicze, ■ podatnicy zwolnieni od podatku, podmioty wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku, chyba że przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego.
GDZIE SKŁADAĆ DEKLARACJE VAT

■ dla osób fizycznych właściwym urzędem skarbowym do złożenia deklaracji VAT-7, VAT-8 oraz VAT-12 jest urząd właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, a jeżeli czynności te są wykonywane na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to deklarację składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, ■ osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklarację do urzędu właściwego ze względu na adres siedziby, ■ osoby prawne niebędące podatnikami VAT deklarację składają do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby.
Z kolei w części E podatnik dokonuje obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu. W tej części należy uwzględnić kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym. Odliczeń z tytułu zakupu kas rejestrujących dokonuje się w poz. 51 lub 54 w następujący sposób: ■ w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku należnego nad naliczonym – w poz. 51 wpisuje się kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących, w części przysługującej do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym, do wysokości tej nadwyżki; ■ w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym – w poz. 54 wpisuje się kwotę przysługującego w tym okresie podatnikowi zwrotu z tytułu nabycia kas rejestrujących. W poz. 52 części E deklaracji wykazuje się kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, do wysokości nadwyżki podatku należnego nad naliczonym pomniejszonej o kwotę z poz. 51.
Transakcje wspólnotowe
Podatnicy inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i osoby prawne niebędące podatnikami, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę 10 tys. euro, lub którzy złożyli oświadczenie o opodatkowaniu czynności, są zobowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe w zakresie dokonywanych nabyć za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Dla tych podatników przeznaczona jest deklaracja dla podatku od towarów i usług – VAT-8.
Usługi taksówek
Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych (PKWiU 60.22.11-00.00) może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 3 proc., po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt. W zakresie usług taksówkowych opodatkowanych w formie ryczałtu podatnik składa w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu skróconą deklarację podatkową VAT-12. Podatnik, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu, może zrezygnować z tej formy opodatkowania, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego nie będzie rozliczał się w formie ryczałtu.