Zeznania o nabyciu rzeczy lub praw
Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych należy złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Przy nabyciu np. w drodze dziedziczenia termin ten płynie od przyjęcia spadku.
ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA
Wraz ze zwolnieniem z podatku najbliższych członków rodziny spadkobiercy czy darczyńcy wprowadzono obowiązek złożenia przez te osoby w urzędzie skarbowym zawiadomienia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu spadku lub darowizny. Jeżeli zawiadomienia nie złożą, zapłacą podatek.
RODZAJE FORMULARZY
Do rozliczenia podatku od spadków i darowizn służą cztery formularze: SD-2, SD-3, SD-3A i SD-Z1. Są one przeznaczone do rozliczeń spadków otwartych począwszy od 2007 roku i darowizn otrzymywanych od 2007 roku. Do wcześniejszych spadków i darowizn odnoszą się druki obowiązujące do końca 2006 roku.
WŁAŚCIWOŚĆ URZĘDU SKARBOWEGO
Właściwość urzędu skarbowego, w którym składane są zeznania lub zawiadomienia, zależy przede wszystkim od tytułu wzbogacenia. W przypadku spadku i zachowku właściwy miejscowo jest naczelnik urzędu według miejsca położenia przedmiotów nabytych w spadku, o ile nie są położone na obszarze działania więcej niż jednego urzędu.
Wypełniamy formularze
ZEZNANIE KROK PO KROKU
Wypełnienie formularza można podzielić na kilkanaście etapów – od ustalenia daty powstania obowiązku podatkowego, po wpisanie uwag, dotyczących na przykład adresu do korespondencji. W tej ostatniej części formularza należy m.in. poinformować o sposobie, w jakim podatnik otrzymał darowiznę pieniężną.
ZŁOŻENIE ZEZNANIA
Formularz można złożyć osobiście w biurze podawczym urzędu skarbowego, wysłać pocztą albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dla uznania, że zeznanie wysłane pocztą zostało złożone w terminie, ważna będzie data na stemplu pocztowym.
Postępowanie przed urzędem
OCZEKIWANIE NA DECYZJĘ PODATKOWĄ
Podatnicy nie muszą sami obliczać podatku spadkowego czy należnego od darowizny. To zrobi za nich urząd skarbowy – na podstawie danych zadeklarowanych w złożonym zeznaniu. Wysokość podatku zostanie określona w decyzji.
ODWOŁANIA
Od decyzji naczelnika urzędu skarbowego można odwołać się do dyrektora izby skarbowej. Podatnik ma na to 14 dni od momentu doręczenia mu kwestionowanej decyzji, której jednak nie wstrzymuje złożenie odwołania.
SPRZEDAŻ ODZIEDZICZONYCH MIESZKAŃ
Zasady rozliczeń sprzedaży odziedziczonych mieszkań stwarzają wiele problemów podatnikom. Rzecz w tym, że w 2007 roku zmieniły się zasady zwolnienia z podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości otrzymanych w spadku czy darowiźnie.