Senackie komisje gospodarki narodowej oraz budżetu i finansów publicznych wnoszą o pięć poprawek, które mają charakter głównie doprecyzowujący. Legislatorzy zwrócili też jednak uwagę, że nowe przepisy w sposób niewystarczający chronią interesy tych podatników, którzy na podstawie poprzednio obowiązujących regulacji nie płacili podatku od ubytków w wyrobach węglowych. Ewentualne kolejne poprawki senatorowie będą mogli zgłaszać w trakcie posiedzenia.

W Senacie odbędzie się także drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o PIT oraz ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Jego autorzy – senatorowie – chcą, by przychody uzyskane przez rolników ze sprzedaży żywności wytworzonej w ich gospodarstwach rolnych były zwolnione z podatku dochodowego do kwoty 10 tys. zł rocznie (we wcześniejszej wersji projektu limit ten wynosił 5 tys. zł). Chodzi o tych, którzy sprzedają na terenie własnego gospodarstwa lub na targowiskach wyprodukowane przez siebie artykuły, np. pieczywo, wędliny, dżemy, kompoty czy sery.

Senatorowie rozpatrzą też ustawę o ratyfikacji umowy, która ma na celu ograniczenie skali nadużyć podatkowych i efektywną wymianę informacji podatkowych pomiędzy Polską a Andorą. Nie zgłosili do niej żadnej poprawki.

Etap legislacyjny

Czeka na rozpatrzenie przez Senat