Podatniczka i jej mąż są małżeństwem od 2005 r. i mają wspólność majątkową. W 2011 r. żona nabyła do majątku osobistego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W 2012 roku je sprzedała. Pod koniec tego samego roku kupiła – już wspólnie z mężem i do majątku wspólnego – kolejne spółdzielcze prawo własnościowe. Na zakup tego lokalu przeznaczyła całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2011 r. Powstało pytanie, czy przysługuje jej zwolnienie z PIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że tak. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), ze zwolnienia z podatku może korzystać podatnik, który przeznacza otrzymany z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw spółdzielczych przychód na własne cele mieszkaniowe (określone w art. 21 ust. 25 ustawy, m.in. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego). Musi to zrobić w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym miała miejsce sprzedaż.
Organ podatkowy zwrócił też uwagę, że przez pojęcie nabycia należy rozumieć szeroko pojęcie własności, wobec czego mieści się w nim też współwłasność, w szczególności zaś współwłasność łączna (bezudziałowa) – małżeńska.
Powstaje ona między małżonkami z mocy prawa z chwilą zawarcia małżeństwa. Majątek wspólny obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków lub przez jedno z nich. Z kolei składniki majątku nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdej ze stron.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że cel mieszkaniowy został zrealizowany, a bez znaczenia pozostaje fakt, że środki pochodzące z odpłatnego zbycia majątku odrębnego zostały wydatkowane na nabycie mieszkania do majątku wspólnego. Podatniczka może zatem korzystać ze zwolnienia z opodatkowania w całości na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. b tej ustawy.
Zbycie nieruchomości stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli sprzedaż ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 maja 2013 r. sygn. IPTPB2/415-120/13-4/AKr