Czy jest podatek od zagranicznej darowizny
Dostałem darowiznę z zagranicy: moja ciotka podarowała mi samochód. Nie wiem, czy w tym przypadku powinienem zapłacić podatek od darowizn?
Tak Podatek od darowizny trzeba zapłacić także wtedy, gdy darowiznę dostaniemy z zagranicy. Podatkowi od darowizn w Polsce podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim, a także, jeśli miał miejsce stałego pobytu na terytorium Polski. Czyli jeśli zamożna ciocia z zagranicy przekaże nam w darowiźnie samochód – mimo że darowizna pochodzi z zagranicy, podatek będziemy musieli zapłacić choćby przez sam fakt, że jesteśmy obywatelami polskimi albo mamy miejsce stałego pobytu w Polsce. Od darowizny nie zawsze jednak trzeba płacić podatek. Podatku nie zapłacą obcokrajowcy. Jeśli na przykład wuj ofiaruje krewnemu (ale koniecznie obcokrajowcowi) samochód, krewny ten nie zapłaci podatku. Podatkowi nie podlegają też darowizny rzeczy ruchomych lub praw majątkowych, odpowiednio znajdujących się czy wykonywanych w Polsce, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Polski. Nie wystarczy zatem, że obdarowany jest obcokrajowcem. Musi jeszcze stale przebywać za granicą. PODSTAWA PRAWNA • Artykuł 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).
Czy zapłacę podatek od darowizny pieniędzy
Dostałam od krewnych pieniądze, które zamierzam przeznaczyć na zakup mieszkania. Czy będę musiała od tej darowizny zapłacić podatek?
Tak Podatek trzeba zapłacić, jeśli wartość darowizny przekracza określone kwoty. Obowiązku zapłaty podatku można jednak uniknąć, jeżeli darowizna ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Niestety, tu też obowiązują limity. Co więcej, ze zwolnienia nie skorzystają wszyscy podatnicy, a jedynie osoby zaliczone do I grupy podatkowej, czyli małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie, i tylko w ściśle określonych sytuacjach. W przypadku darowizny od jednej osoby, podatku nie płaci się tylko do kwoty 9637 zł, a od wielu darczyńców podatek trzeba zapłacić dopiero po przekroczeniu łącznie limitu 19 274 zł. Limit ten dotyczy darowizn otrzymanych w ciągu pięciu lat od daty pierwszej darowizny. Zarówno w przypadku darowizn od jednej osoby, jak i od wielu, dodatkowo trzeba pamiętać, by otrzymane pieniądze lub rzeczy przeznaczyć na potrzeby mieszkaniowe. Można to zrobić na kilka sposobów. W grę wchodzi nie tylko wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, ale także budowa domu jednorodzinnego czy nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Może być to również spłata zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami. PODSTAWA PRAWNA • Artykuł 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).
Czy darowizna mieszkaniowa jest opodatkowana
Otrzymałam w darowiźnie mieszkanie o powierzchni 65 mkw. Mam już jedno mieszkanie. Nie wiem, czy będę musiała zapłacić podatek od darowizn?
Tak Podatek trzeba będzie zapłacić. Z ulgi związanej z otrzymaniem mieszkania w ramach darowizny skorzystają tylko osoby zaliczone do I grupy podatkowej, czyli małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie. Wymienione osoby skorzystają z ulgi w przypadku nabycia: • budynku mieszkalnego lub jego części, • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz • wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym. Korzystający z ulgi nie muszą wliczać do podstawy opodatkowania wartości otrzymanych w drodze darowizny dóbr do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 mkw. powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. Niestety, z ulgi skorzystają tylko ci obdarowani, którzy spełniają ściśle określone warunki. Chodzi o to, aby obdarowani: • byli obywatelami polskimi lub obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub mieli miejsce zamieszkania na terytorium Polski lub na terytorium takiego państwa; • nie byli właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, skarbu państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego; • nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego; • nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Ponieważ podatniczka jest już właścicielką innego mieszkania, podatek trzeba będzie zapłacić. Istnieje jednak możliwość uniknięcia konieczności zapłaty podatku. Jeśli podatniczka ma taką możliwość, powinna przenieść własność mieszkania na rzecz zstępnych, np. dzieci. PODSTAWA PRAWNA • Artykuł 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).
Czy tylko osoba obdarowana będzie musiała zapłacić
Kto powinien zapłacić podatek od darowizn? Czy ten, kto daje darowiznę, czy ten, kto ją przyjmuje? Ostatnio słyszałem, że płaci zawsze obdarowany, czy rzeczywiście tak jest?
Tak Od 1 stycznia 2007 r. zmieniła się treść art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Z przepisu tego wynika, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. W wyniku darowizny własność nabywa obdarowany. On zatem będzie zobowiązany do zapłaty podatku. Do końca 2006 roku w przypadku darowizny obowiązek podatkowy spoczywał solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. A to oznaczało, że organ podatkowy mógł domagać się zapłaty podatku od obu stron umowy. Było to możliwe nawet wówczas, gdy strony zastrzegły, że podatek zapłaci np. darczyńca. Od nowego roku zasady te uległy zmianie i teraz za zapłatę podatku odpowiada obdarowany. PODSTAWA PRAWNA • Artykuł 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).
Czy można nie zapłacić podatku od darowanego auta
Kilka dni temu dostałem od ojca w darowiźnie nowy samochód. Słyszałem, że od początku tego roku od takiej darowizny można już nie płacić podatku od darowizn? Czy rzeczywiście?
Tak Przepisy zwalniają od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Ponieważ darowizna pochodzi od ojca, ze zwolnienia można skorzystać. Konieczne jest jednak spełnienie dodatkowych warunków. Z przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika bowiem, że w zamian za zwolnienie podatnicy muszą poinformować właściwy urząd skarbowy o nabywanym w drodze darowizny majątku. Na podanie fiskusowi takich danych podatnik ma miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Jeśli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczegółowej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń. Zawiadomienie składa się na formularzu SD-Z1. Przy ustalaniu terminu złożenia SD-Z1 obowiązują ogólne zasady określone w Ordynacji podatkowej. Zastosowanie znajdzie reguła, że terminy określone w miesiącach kończą się z upływem dnia, który jest taki sam, jak w dacie początkowej, w ostatnim miesiącu wyznaczonego terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. PODSTAWA PRAWNA • Art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).
Czy można się spóźnić z zawiadomieniem
Dostałem darowiznę od rodziców – dużą działkę budowlaną. Nie złożyłem jednak w ciągu miesiąca zawiadomienia w urzędzie skarbowym. Czy jeśli teraz złożę takie zawiadomienie, mogę uniknąć konieczności zapłaty podatku?
Nie Jeśli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny po upływie omówionego wcześniej terminu, zwolnienie od podatku stosuje się, jeśli nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu. W przypadku darowizny jednak trudno wyobrazić sobie, by obdarowany dowiedział się o nabyciu z dużym opóźnieniem. Tym samym zwolnienie raczej trudno będzie uzyskać. PODSTAWA PRAWNA • Art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).
Czy zapłacę karny podatek w wysokości 20 procent
Dwa lata temu dostałem sporą darowiznę pieniężną. Nie zapłaciłem od niej podatku. Teraz w trakcie czynności sprawdzających powołałem się przed urzędnikiem na tę darowiznę. Dowiedziałem się, że zapłacę od niej 20 proc. podatku. Czy rzeczywiście?
Tak Od 1 stycznia 2007 r. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20 proc. Sankcja ta znajdzie zastosowanie, jeśli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony. Nowy przepis ma zastosowanie również do nabycia rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy przed 1 stycznia 2007 r., jeśli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się na fakt nabycia po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej. Oznacza to, że jeśli po 1 stycznia 2007 r. podatnik powoła się na darowiznę, którą otrzymał dwa lata wcześniej, urzędnik będzie mógł zastosować w stosunku do niego sanacyjną 20-proc. stawkę podatku. PODSTAWA PRAWNA • Art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).