Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy niejednokrotnie zastanawiają się, jak w ramach obowiązujących przepisów zmaksymalizować przychód z działalności, a zarazem pomniejszyć dochód do opodatkowania, nie narażając się na zarzut niewłaściwego stosowania przepisów podatkowych. Każdy z przedsiębiorców analizuje więc wydatki, głównie pod kątem ich związku z osiąganym przychodem, tj. pod kątem zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.
Usługi podobne, odpisy różne
Wątpliwości często pojawiają się przy odliczaniu VAT z wystawionej faktury na zakup usług kateringowych. Niepewność, co do możliwości odliczenia, wynika głównie z podobieństwa tych usług do usług gastronomicznych, których nabycie mimo oczywistego związku poniesionego wydatku z przychodem zostało wyłączone z grupy wydatków dających prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony. Tymczasem usługi gastronomiczne różnią się od usług kateringowych w swym zakresie pojęciowym jedynie miejscem spożycia posiłków przygotowanych przez usługodawcę.
WAŻNE

Usługa gastronomiczna polega na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, w którym jest on przyrządzany (lokal usługodawcy). Natomiast katering obejmuje dodatkowo dostarczenie przygotowanych posiłków w miejsce wskazane przez zamawiającego (miejsce ich spożycia)
Nie każdy ma prawo
Mimo niewielkiej różnicy w świadczeniach składających się na treść poszczególnych usług, analiza przepisów ustawy o VAT prowadzi do wniosku, że tylko nabycie usług kateringowych pozwoli nabywcy na odliczenie naliczonego podatku od towarów i usług, związanego z ich nabyciem. Sama ustawa o VAT nie używa pojęcia usług kateringowch. Nie oznacza to jednak, że usługi te są tożsame z usługami gastronomicznymi, a wydatki poniesione na ich zakup nie dają prawa do obniżenia VAT. Do uwypuklenia różnic pojęciowych obu usług pomocna będzie klasyfikacja PKWiU. Mimo że zarówno jedne, jak i drugie mieszczą się w sekcji H klasyfikacji o nazwie usługi hotelarskie i gastronomiczne (PKWiU 55), to usługi kateringowe zawarte są w grupowaniu 55.5, a gastronomiczne określone zostały symbolem 55.3. W wyjaśnieniach zawartych w tej sekcji ustawodawca definiuje usługi kateringowe jako usługi dostarczania posiłków do odbiorców zewnętrznych.
Usługa dla odbiorcy z zewnątrz
Charakterystyka ta pozwala stwierdzić, że ustawodawca także na gruncie ustawy o VAT rozróżnia usługi kateringowe od gastronomicznych. Dzieje się tak dlatego, że art. 146 ust. 1 ustawy o VAT wprowadza obniżoną 7-proc. stawkę podatku w odniesieniu do usług gastronomicznych. Gdyby pojęcie kateringu zawierało się w definicji usług gastronomicznych, to ustawodawca nie wprowadziłby dodatkowego zapisu obniżającego stawkę VAT do wysokości 7 proc. – właśnie w stosunku do usług dostarczania posiłków do odbiorców zewnętrznych. Tymczasem ustawa o VAT w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustanawia zakaz odliczania naliczonego podatku jedynie z faktur dokumentujących nabycie usługi gastronomicznej. Bez wątpienia korzystniejsze będzie zatem – ze względu na możliwość odliczenia naliczonego VAT – nabycie przez podatnika usług kateringowych, a nie usług gastronomicznych. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku strony umowy o świadczenie takich usług mogą swobodnie i zamiennie używać obu pojęć. Trzeba pamiętać, że kontrolujący firmę urząd skarbowy może próbować ustalić rzeczywisty charakter otrzymanych przez podatnika świadczeń. W tym przypadku bez wątpienia podda analizie treść umowy i o ile z jej zapisów wynikać będzie, iż realnym przedmiotem świadczenia były usługi gastronomiczne, a nie kateringowe, to z pewnością odliczenie VAT dokonane przez podatnika zostanie przez ten organ zakwestionowane.

MICHAŁ GRZYWACZ Associate, Krawczyk i Wspólnicy