Czy można odliczyć wycieczkę
Czy wydatki związane z wycieczką zagraniczną, zorganizowaną dla wybranych lekarzy w celu promocji spółki prowadzącej sprzedaż leków, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? Nie Takie działania spółki farmaceutycznej należy zakwalifikować do czynności związanych z reprezentacją firmy. Wydatki związane ze zorganizowaniem wycieczki dla przyszłych lub obecnych klientów, które zostaną poniesione przez firmę, nie będą mogły być zaliczone do kosztów podatkowych. Wydatki takie, jako koszt reprezentacji, zostały od 2007 roku w sposób jednoznaczny wyłączone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z kosztów uzyskania przychodów. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
Czy posiłki dla pracowników to koszt
Czy zakup przez pracodawcę dla pracowników posiłków obiadowych nie stanowi wydatków na reprezentację i może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów? Tak Na podstawie przepisów kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie: posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, w formie jednego dania gorącego, oraz napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. Skoro obowiązek zapewnienia posiłków obiadowych wynika z innych przepisów ustawowych, to wydatek na ich zakup, jako koszt pośredni związany z zatrudnieniem pracownika, powinien być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy, a nie traktowany jak wydatki na reprezentację. Trzeba pamiętać, że zgodnie z ogólną zasadą kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). ■ Art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
Czy wydatki na kalendarz stanowią reprezentację
Czy wydatki poniesione na kalendarze z logo firmy, które są przekazywane klientom, firmy stanowią wydatki na reprezentację? Tak Kalendarz z logo firmy stanowi wydatek związany z reprezentacją firmy, gdyż przekazanie takiego kalendarza wpływa na pozytywny odbiór firmy w oczach klientów. Nie stanowi to reklamy, gdyż kalendarz taki w żaden sposób nie zachęca do nabywania określonych towarów lub korzystania z określonych usług. Trzeba pamiętać, że celem reprezentacji nie jest bezpośrednie nakłanianie do nabycia towarów lub usług, ale w sposób pośredni stworzenie pozytywnego wizerunku firmy i jego produktów. Taki cel ma wręczenie drobnych upominków z logo firmy (np. kalendarzy, długopisów), które w odbiorcach wzbudzają pozytywne skojarzenia. Dlatego wydatki poniesione na firmowe kalendarze (wręczane klientom), jako koszty reprezentacji, nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy nagroda rzeczowa stanowi koszt
Czy nagrodę przyznawaną przez spółkę w ramach sprzedaży premiowej zaliczyć do kosztów uzyskania, nie traktując jej jako nieodliczalnych wydatków na reprezentację? Tak Celem sprzedaży premiowej jest podniesienie konkurencyjności oferty poprzez nagradzanie każdego klienta, który dokonał zakupu określonego towaru lub usługi. Sprzedaż taką należy traktować na równi z transakcją, w ramach której obok sprzedaży towaru lub usługi dochodzi do wydania nabywcy premii (nagrody). Zazwyczaj sprzedaż premiowa polega na tym, że każdemu klientowi spełniającemu określone warunki, np. kupującemu określony towar lub towar o określonej wartości albo korzystającemu z określonych usług, wręczana jest nagroda. Może to polegać na nieodpłatnym wydaniu towaru lub nieodpłatnym świadczeniu dodatkowej usługi, wydawaniu bonu premiującego. Wydatki związane z organizacją sprzedaży premiowej oraz zakupem nagród wydanych w ramach tej sprzedaży mają wpływ na uatrakcyjnienie sprzedaży, czyli pozyskanie klienta i uzyskanie przychodu. Nie stanowią natomiast reprezentacji, której cechą jest działanie mające na celu stworzenie lub utrwalanie dobrego wizerunku firmy. Skoro tak, to wydatki związane ze sprzedażą premiową, jako pozostające w bezpośrednim związku z przychodami, stanowią w całości koszt uzyskania przychodu. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
Czy poczęstunek dla gości firmy to koszt podatkowy
Czy zakup drobnych produktów spożywczych (paluszki, ciastka) oraz napojów, które będą wydawane gościom w trakcie wizyty w firmie, zaliczać do kosztów uzyskania przychodów? Nie Wydatki na drobne artykuły spożywcze oraz napoje, które będą przeznaczone dla gości lub klientów firmy, należy traktować jak wydatki na reprezentację. Przekazane do spożycia paluszki, ciastka, kawa, herbata, napoje itp., w czasie narad, spotkań z kontrahentami, stanowią wydatki na potrzeby reprezentacji. Reprezentacja polega na stworzeniu dobrego wizerunku firmy poprzez między innymi sposób podejmowania interesantów i kontrahentów. Poczęstunek dla gości stanowi działania, które mają na celu zaprezentowanie firmy w sposób jak najbardziej pozytywny w oczach obecnych lub przyszłych klientów. Z kosztów uzyskania przychodów wyłączone są koszty reprezentacji, w szczególności na usługi gastronomiczne oraz zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Oznacza to, że koszty poczęstunków gości, uczestników konferencji, przyjęć i posiedzeń w świetle przepisów podatkowych nie będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy trzeba wyksięgować błędne zapisy
Czy błędnie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów wydatki na reprezentację w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy wyksięgować? Tak Podatnicy, którzy zaliczają do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z prowadzeniem firmy, ewidencjonują operacje handlowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Księga ta służy do poprawnego określenia dochodu, który będzie podstawą wyliczenia podatku dochodowego. Zasadniczo dochód stanowi różnicę między przychodem a kosztami uzyskania przychodów. Oznacza to, że w księdze nie powinno się ewidencjonować wydatków, które nie wpływają na dochód, czyli nie uwzględnia się wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. W przypadku błędnego zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów należy skorygować wcześniejsze zapisy. Stwierdzone błędy w zapisach poprawia się przez: skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty dokonania poprawki lub wprowadzenie do księgi niewpisanych dowodów lub dowodów zawierających korekty błędnych zapisów. Zapisy zmniejszające przychody lub koszty mogą być dokonywane ze znakiem minus (-) lub kolorem czerwonym. PODSTAWA PRAWNA ■ Par. 12 rozporządzenia ministra finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).