Nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej nazywana ustawą o p.c.c.) zlikwidowała zwolnienie podmiotowe dla osób prawnych, których celem statutowym jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej (uchylony art. 8 pkt 3 ustawy o p.c.c.). Chodzi tu o działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultu religijnego, dobroczynności, obrony narodowej, ochrony środowiska, ochrony konsumentów, ochrony zdrowia i opieki społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niezdolnych do pracy. Zniesienie zwolnienia resort finansów uzasadniał tym, że przysługuje już ono organizacjom pożytku publicznego na mocy art. 8 pkt 2a ustawy o p.c.c. Trzeba jednak pamiętać, że organizacje pożytku publicznego nie wyczerpują zakresu uchylonego zwolnienia. – Nie każda osoba prawna prowadząca działalność społecznie użyteczną jest organizacją pożytku publicznego – wyjaśnia Krzysztof Komorniczak, doradca podatkowy z Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej. Zdaniem naszego rozmówcy uchylenie pkt 3 w art. 8 ustawy o p.c.c. skutkuje brakiem prawa do zwolnienia podmiotowego z podatku od czynności cywilnoprawnych dla osób prawnych nieposiadających statusu organizacji pożytku publicznego. Przypomnijmy, że mogą go uzyskać jedynie organizacje pozarządowe i ściśle określone podmioty, spełniające wymagania określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873). Status organizacji pożytku publicznego uzyskuje się z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. – Wprowadzona zmiana oznacza ograniczenie zwolnienia dla sporej grupy podatników – ocenia Krzysztof Komorniczak. Jego zdaniem w efekcie ze zwolnienia nie będzie mógł skorzystać podatnik, którego celem statutowym jest działalność np. naukowa. – Oznacza to, że np. uniwersytet proponujący pomoc swoim studentom będącym w trudnej sytuacji życiowej nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania tych działań podatkiem od czynności cywilnoprawnych – dodaje ekspert.