JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Spółka X, wchodząca w skład spółki Y, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się sprzedażą paliwa żeglugowego wytworzonego w zakładzie rafineryjnym na terenie składu podatkowego prowadzonego przez spółkę Y. Paliwo, po wydaniu ze składu podatkowego, jest bezpośrednio dostarczane na jednostki pływające. Fakt wykonywania tej dostawy jest każdorazowo potwierdzany na kwicie bunkrowym, na którym zamieszczane jest oświadczenie kapitana statku stwierdzające, że dostarczone paliwo zostanie wykorzystane do napędu jednostek pływających. Jakich warunków powinna dotrzymać spółka, aby realizować zwolnienie od akcyzy przy sprzedaży paliw żeglugowych wydawanych ze składu podatkowego, gdzie jako płatnik faktur występuje trader posiadający siedzibę poza terytorium Polski?

ODPOWIEDŹ IZBY

W myśl art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz. 257 z późn. zm.) pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych jest zawieszony, jeżeli wyroby są zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub dostarczone nabywcom upoważnionym do nabycia zwolnionego od akcyzy wyrobu.

Zgodnie z par. 8 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zwalnia się od podatku akcyzowego sprze- daż olejów napędowych, olejów opałowych lub olejów smarowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.18-02.50 oraz objętych kodem CN 2710 19 81, wykorzystywanych do celów żeglugi (włączając rejsy rybackie), dokonywaną ze składu podatkowego na terytorium kraju uprawnionemu nabywcy lub dokonywaną przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz energię elektryczną wytwarzaną na pokładzie statku.

Na mocy par. 8 ust. 3 rozporządzenia, uprawnionym nabywcą, o którym mowa w ust. 1, jest podmiot dokonujący zakupu olejów napędowych, olejów opałowych lub olejów smarowych, oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.18-02.50 oraz objętych kodem CN 2710 19 81, wykorzystywanych do celów żeglugi, który: posiada jednostkę lub jednostki pływające i złoży oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną zużyte na własne potrzeby do celów objętych zwolnieniem lub dokonuje odsprzedaży tych wyrobów podmiotom, o których mowa w pkt 1, lub zużywa je na własne potrzeby do celów, o których mowa w ust. 1.

Podmiot posiadający jednostkę lub jednostki pływające, nabywający wskazane wyroby, musi złożyć oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia.

To oświadczenie, może być złożone w dokumencie, w szczególności na kwicie bunkrowym, sporządzonym w związku z dostawą wyrobów na jednostkę pływającą. Dokument ten powinien zawierać co najmniej: numer dokumentu, datę dostawy, miejsce dostawy, nazwę zaopatrzenia, podpis osoby przyjmującej wyroby w imieniu podmiotu posiadającego jednostkę pływającą.

W analizowanym przypadku uprawnionym nabywcą jest podmiot posiadający jednostkę pływającą, a paliwo żeglugowe, będące przedmiotem transakcji, jest bezpośrednio dostarczane na tę jednostkę. Zwrócić należy uwagę na fakt, że trader nie bierze udziału w fizycznym obrocie przedmiotem transakcji - paliwem żeglugowym. Jego rola w niniejszej sprawie ogranicza się do funkcjonowania tylko i wyłącznie jako płatnik faktur, po uprzednim koordynowaniu działań w imieniu armatorów/dysponentów statku.

Transakcja sprzedaży jest nierozerwalnie związana z przeniesieniem na kupującego prawa własności i wydaniem mu rzeczy stanowiącej przedmiot transakcji. Fizyczna dostawa przedmiotowego paliwa na jednostkę zużywającą, dokonywana bezpośrednio ze składu podatkowego, wypełnia znamiona sprzedaży. Uzyskiwane każdorazowo od kapitana statku oświadczenie, że dostarczone paliwo zostanie wykorzystane do napędu jednostek pływających, składane na kwicie bunkrowym, stanowi podstawę do skorzystania z omawianego zwolnienia.

Do sprzedaży paliwa - a zatem do przeniesienia jego własności - dochodzi z momentem jego wydania nabywcy. Jednocześnie, analizując kwestię uprawnionego nabywcy, czyli podmiotu dokonującego zakupu oleju napędowego, należy zwrócić uwagę, że podmiotem tym jest osoba, która nabywa, czyli na rzecz której następuje wydanie oleju napędowego.

W związku z tym spółka, dokonując faktycznych dostaw (wydania przedmiotu umów sprzedaży ze składu podatkowego) bezpośrednio na statki, dokonuje sprzedaży oleju napędowego na rzecz właścicieli (posiadaczy) jednostek pływających. Kwestia rozliczeń za tak przeprowadzone transakcje (dostawy) nie wpływa zatem na ocenę prawnopodatkową tych zdarzeń, bowiem przepisy regulujące opodatkowanie podatkiem akcyzowym nie zawierają uregulowań, w których kwestie te byłyby unormowane w sposób wywierający skutek na obowiązki podatnika.

Postanowienie dyrektora Izby Celnej w Gdyni z 30 lipca 2007 r., nr 320000-PA-9110-I-7/07.

EWA MATYSZEWSKA