Czy PIT jest dostępny tylko w ramach działalności Wkrótce rozpocznę najem mieszkania. Chciałbym skorzystać z zasad przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czy jednak można je stosować jedynie w przypadku najmu prowadzonego w ramach działalności? Nie Art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów, którymi m.in. są pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3), a także najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze (art. 10 ust. 1 pkt 6). Zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozarolnicza działalność gospodarcza (albo działalność gospodarcza) oznacza działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z wspomnianych przepisów wynika, że ustawodawca w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonał podziału źródeł przychodu, a dla prawidłowości realizacji tego podziału określił warunki jego rozdzielności. Oznacza to, że przychody z najmu zaliczane do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, nie są zaliczane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy – i odwrotnie, przychody z najmu wykonywanego w ramach działalności gospodarczej nie są przychodami, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Zatem podatnik ma do wyboru dwie alternatywne formy opodatkowania przychodów z najmu: w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3) lub na zasadzie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 5a, art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Czy zmienił się limit decydujący o wyższej stawce Czy w 2007 roku zmienił się limit przychodów z najmu, po przekroczeniu którego trzeba już stosować wyższą stawkę ryczałtu? Tak Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 proc. przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli wysokość przychodów w roku podatkowym nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 4000 euro. Od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20 proc. przychodów. Kwoty wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Ponieważ 1 października wypadał w ubiegłym roku w niedzielę, więc obowiązywała w tym dniu tabela kursów z piątku 29 września, w której kurs euro ustalono na 3,9835 zł. Zatem limit stanowiący równowartość 4000 euro na 2007 rok wynosi 15 934 zł (4000 x 3,9835 = 15 934,00). Przypomnijmy, że w 2006 roku obowiązywała kwota graniczna w wysokości 15 666 zł 40 gr. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 4 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Czy przychody z najmu trzeba ewidencjonować w księdze Prowadzę działalność gospodarczą rozliczaną według ustawy o PIT. Dopisana do niej została działalność polegająca na wynajmie nieruchomości. Czy przychody z najmu będzie trzeba ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? Tak Według art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą są zobowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (albo księgi rachunkowe) w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych. Osoba fizyczna może prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą, do której dopisana została działalność polegająca na wynajmie nieruchomości na własny rachunek. W związku z tym przychody uzyskiwane z tytułu najmu nieruchomości będą stanowiły przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Konsekwencją tego będzie ewidencjonowanie ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zaprowadzonej na dany rok podatkowy w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą (patrz wyjaśnienia Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty nr I/415-56.2-309/06/ZDB z 27 października 2006 r.). PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Czy skorzystam z opodatkowania na zasadach zryczałtowanych Zamierzam wynajmować dom. Ponieważ umowy z najemcą nie będę zawierał w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, więc mogę skorzystać z opodatkowania na zasadach zryczałtowanych. Czy będę mógł rozliczać się z urzędem skarbowym kwartalnie? Tak Podatnicy są zobowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania. Wynika to z art. 21 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Natomiast przepisy art. 21 ust. 1a tej ustawy przewidują, że podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia zeznania. Należy jednak pamiętać, że według art. 21 ust. 1b ustawy zasadę, o której mowa w ust. 1a, mogą stosować wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro. Z przepisów co prawda jednoznacznie nie wynika, czy obejmują również ryczałt od przychodów z najmu. W jednym z pism jednak Ministerstwo Finansów uznało, że z kwartalnych rozliczeń mogą również korzystać osoby osiągające przychody z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, nieprowadzące w tym zakresie pozarolniczej działalności gospodarczej (pismo nr PB2/MW-033-0562-2684/02). PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 21 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Czy przepisy regulują sytuację małżonków Czy w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne są przepisy mające zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody z najmu? Tak Odpowiadając na to pytanie przypomnijmy przepisy art. 12 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Według tych unormowań, przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Zasada, o której mowa w art. 12 ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze – chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich. Trzeba też pamiętać o przepisach zawartych w art. 12 ust. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stanowią one, że w przypadku osiągania przez małżonków przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze kwota przychodów określona w ust. 1 pkt 3 lit. a) dotyczy łącznie obojga małżonków. Przypomnijmy, że według art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 proc. przychodów z tytułu umowy najmu, jeżeli wysokość przychodów w roku podatkowym nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 4000 euro; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20 proc. przychodów. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Czy muszę złożyć ponownie oświadczenie w urzędzie W ramach działalności gospodarczej wynajmuję również lokale. W ubiegłym roku złożyłem oświadczenie o wyborze opodatkowania w jednolitej 19-proc. stawce PIT. Z tej formy będę korzystał również w tym roku. Czy muszę ponownie składać oświadczenie w urzędzie skarbowym? Nie Według art. 9a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 9a ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Czy mogę rozliczać się tylko według progresywnej skali Jestem przedsiębiorcą podlegającym ustawie o PIT. Moja działalność gospodarcza obejmuje również najem. Czy mogę rozliczać się tylko według progresywnej skali? Nie Można wybrać inne zasady opodatkowania. Mowa jest o nich w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przepisów tych wynika, że podatnicy (z zastrzeżeniem ust. 3) mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. Chodzi w tym przypadku o opodatkowanie według jednolitej 19-proc. stawki PIT. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Ponieważ w tym roku 20 stycznia to sobota, więc wspomniany wcześniej termin w 2007 roku upływa wyjątkowo 22 stycznia. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 9a ust. 2, art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Czy przez cały rok skorzystam z 8,5-proc. stawki Jestem emerytem, wynajmuję niewielkie mieszkanie. Jako formę rozliczeń wybrałem ryczałt. Przez cały 2007 rok będą co miesiąc otrzymywał z tytułu najmu 950 zł. Czy oznacza to, że przez cały ten okres będę podlegał 8,5-proc. stawce? Tak Ryczałt wynosi 8,5 proc. przychodów z tytułu umowy najmu, jeżeli wysokość przychodów w roku podatkowym nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 4000 euro. Limit stanowiący równowartość 4000 euro na 2007 rok – jak już wspominaliśmy – wynosi 15 934 zł. Przychód w wysokości 950 zł miesięcznie oznacza, że w ciągu roku będzie to 11 400 zł (950 zł x 12 = 11 400 zł). Kwota ta jest niższa od limitu 15 934 zł, a więc podlega 8,5-proc. stawce ryczałtu. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 4 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).