Czy będę się mógł rozliczać na zasadach zryczałtowanych
Za miesiąc zacznę wynajmować niewielkie mieszkanie. Chcę podkreślić, że nie prowadzę pozarolniczej działalności gospodarczej. Czy mógłbym w takiej sytuacji rozliczać się na zasadach zryczałtowanych?
TAK Korzystanie z ryczałtu umożliwiają przepisy zawarte w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Regulacje te stanowią, że ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Potwierdzają to unormowania art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przepisy te stanowią, że osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze – jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej – mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. PODSTAWA PRAWNA • Art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).
Czy mam poinformować naczelnika urzędu w tym miesiącu
Jestem emerytem. Wynająłem należący do mnie dom już z początkiem tego roku. Spełniam warunki, żeby stosować ryczałtową formę rozliczeń. Czy powinienem złożyć informację naczelnikowi mojego urzędu skarbowego jeszcze w styczniu?
TAK Podatnik ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego. Przypomnijmy jednak, że w tym roku wyjątkowo termin ten upływa 22 stycznia, gdyż 20 stycznia to sobota. PODSTAWA PRAWNA • Art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy zwiększył się limit ryczałtu dla najmu
Przy najmie opodatkowanym ryczałtem stawka zależy od wysokości osiągniętego przychodu. Czy wyrażony w złotych limit na 2007 rok zwiększył się w porównaniu z ubiegłorocznym?
TAK W przypadku opodatkowania ryczałtem bardzo ważne znaczenie ma wysokość osiąganych przychodów z najmu. Regulują to przepisy zawarte w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z tymi unormowaniami, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 proc. przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli wysokość przychodów w roku podatkowym nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 4000 euro. Od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi już 20 proc. przychodów. Zasady przeliczania euro na złote uregulowano w art. 4 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Z wyliczeń wynika, że limit stanowiący równowartość 4000 euro na 2007 rok wynosi 15 934 zł. W roku 2006 było to 15 666 zł 40 gr. Limit ten zatem nieznacznie wzrósł. PODSTAWA PRAWNA • Art. 4 ust. 2 oraz 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).
Czy do wyboru jest skala PIT i jednolita stawka
Będę wynajmował lokale w ramach działalności gospodarczej. Planuję rozliczenia na zasadach ogólnych. Czy dla podatników spełniających ustawowe warunki do wyboru jest opodatkowanie według skali progresywnej PIT oraz według jednolitej 19-proc. stawki?
TAK Art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów, którymi m.in. są: pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3), najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze (art. 10 ust. 1 pkt 6). Istnieją zatem dwie możliwości wynajmu uzależnione od tego, czy jest on prowadzony w ramach działalności gospodarczej czy poza taką działalnością. W sytuacji prowadzenia wynajmu w ramach działalności gospodarczej można wybrać płacenie podatku dochodowego według 19-proc. stawki liniowej lub według progresywnej skali w wysokości 19, 30 i 40 proc. PODSTAWA PRAWNA • Art. 9a oraz art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy muszę zawiadomić urząd o wyborze formy opodatkowania
Po raz pierwszy wynajmuję mój dom w ramach działalności gospodarczej. Najem rozpoczął się z początkiem tego roku. Chcę skorzystać z opodatkowania według jednolitej 19-proc. stawki PIT. Czy muszę zawiadomić o tym urząd skarbowy? TAK Kwestię tę reguluje art. 9a ust. 2 ustawy o PIT. Z przepisów tych wynika, że podatnicy (z zastrzeżeniem ust. 3) mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. Chodzi w tym przypadku o opodatkowanie według jednolitej 19-proc. PIT. W tym przypadku są zobowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Ponieważ jednak w tym roku 20 stycznia wypada w sobotę, to termin na złożenie oświadczenia upłynie w poniedziałek 22 stycznia. PODSTAWA PRAWNA • Art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy konieczne jest złożenie ponownego oświadczenia
Wynajmuję mieszkania w ramach działalności gospodarczej od 2006 roku. W ubiegłym roku złożyłem oświadczenie o wyborze opodatkowania według 19-proc. stawki PIT. Również w 2007 roku będę korzystał z tej formy opodatkowania. Czy w tym roku muszę składać kolejne oświadczenie o wyborze tej stawki?
NIE Zgodnie art. 9a ust. 2 ustawy o PIT, podatnicy (z zastrzeżeniem ust. 3) mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c, czyli według jednolitej 19-proc. stawki PIT. W tym przypadku są zobowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Zgodnie jednak z art. 9a ust. 4 ustawy o PIT, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. PODSTAWA PRAWNA • Art. 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy muszę złożyć oświadczenie jeszcze w styczniu
Ustaliłem z przyszłymi najemcami, że zacznę im wynajmować moje mieszkanie od 19 lutego 2007 r. Wtedy również mam otrzymać pierwszą zapłatę. Chcę korzystać z ryczałtu. Czy muszę złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania jeszcze w styczniu 2007 roku? NIE Kwestię tę reguluje art. 9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z tymi przepisami, podatnik musi złożyć pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy. Podatnik składa je naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego. Podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego powinien to zrobić do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Z przedstawionej sytuacji wynika, że podatnik powinien złożyć pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu w urzędzie skarbowym nie później niż do 19 lutego 2007 r. Jeżeli o tym zapomni, nie będzie miał prawa do opodatkowania przychodów z najmu w 2007 roku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Będzie mógł z niego skorzystać dopiero w 2008 roku, pod warunkiem że złoży wymagane przez ustawę oświadczenie do 21 stycznia 2008 r. (20 stycznia to niedziela). PODSTAWA PRAWNA • Art. 9 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).