Od początku tego roku obowiązują zmienione przepisy rozporządzenia dotyczące wydawania zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego. Został określony wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego rolnikowi wytwarzającemu na własny użytek ester lub czysty olej roślinny. Dokumenty powinny być dołączone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii oraz zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku o wydanie zezwolenia. Zaznaczono również, że zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celnego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa oraz cłem nie może być sporządzone wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku.
WAŻNE

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami nie może być sporządzone wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku
Z kolei zaświadczenia wydane przez właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania oddział ZUS o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz w przypadku rolnika – odpowiednie zaświadczenie ZUS lub KRUS nie może być sporządzone wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku. Rolnik, który będzie składał wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego z tytułu wytwarzania na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, musi też dołączyć do niego szacunkowe dane dotyczące ilości, które mają być produkowane i magazynowane w składzie podatkowym w okresie miesiąca. Podobne formalności nie ominą również grupy producentów rolnych, która zechce ubiegać się o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. W takim przypadku – poza dokumentami wymaganymi w odniesieniu do rolników – grupa będzie musiała dodatkowo dołączyć decyzję marszałka województwa, na podstawie której została wpisana do rejestru grup producentów rolnych (Dz.U. nr 245, poz. 1783).