Czy przy ryczałcie od najmu można opodatkować się wspólnie
Oboje z mężem pracujemy na etatach. Dodatkowo mój mąż wynajmuje 2 mieszkania, a przychody z tego tytułu opodatkowane są ryczałtem ewidencjonowanym. Czy w takiej sytuacji będziemy mogli rozliczyć się wspólnie jako małżeństwo?
TAK Jest to jedyny wyjątek, w którym opodatkowanie ryczałtem nie ma wpływu na możliwość opodatkowania wspólnie z małżonkiem. Co do zasady, z preferencyjnej formy opodatkowania nie mogą skorzystać małżonkowie, gdy chociażby do jednego z nich mają zastosowanie zasady dotyczące ryczałtu ewidencjonowanego lub podatku liniowego, a od 2007 roku także ustawy o podatku tonażowym. Zasada ta nie ma zastosowania do osób osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych ryczałtem. Pod warunkiem niekorzystania jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie o podatku tonażowym. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy żeby przejść na liniowy potrzebne zgłoszenie
Prowadzę działalność gospodarczą. Od nowego roku chcę przejść na podatek liniowy. Czy muszę dokonać jakiegoś zgłoszenia w urzędzie skarbowym?
TAK Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym. W tym przypadku muszą złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Termin złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania to 20 stycznia roku podatkowego. W 2007 roku 20 stycznia przypada w sobotę, więc termin mija wyjątkowo 22 stycznia. Jeśli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, na złożenie oświadczenia ma czas do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu dotyczy też lat następnych. Jedyną możliwością zmiany formy opodatkowania jest zawiadomienie w terminie do 20 stycznia roku podatkowego urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złożenie w tym terminie pisemnego wniosku lub oświadczenia o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Inaczej mówiąc, jeśli nie złoży pan oświadczenia o wyborze nowej formy opodatkowania do 22 stycznia (20 stycznia to sobota), nadal będzie pan opodatkowany na dotychczasowych zasadach. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy fiskus może zakwestionować umowę samozatrudnionego
Dwa lata temu przeszłam na samozatrudnienie. Mam podpisaną umowę z jedną firmą, pracuję w ich siedzibie i to zleceniodawca ponosi ryzyko z tytułu podpisanej umowy. Słyszałam, że od nowego roku urząd skarbowy może uznać, że nie prowadzę działalności gospodarczej. Czy to prawda?
TAK Od nowego roku w ustawie zapisano zmianę dotyczącą definicji działalności gospodarczej. Zgodnie z jej treścią za pozarolniczą działalność gospodarczą nie zostanie uznana czynność, jeżeli podatnik nie spełni choćby jednego z trzech warunków. Przede wszystkim podatnik musi ponosić odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie. Ponadto czynności nie mogą być wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego. I wreszcie wykonujący te czynności musi sam ponosić ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością. Gdy którykolwiek z warunków nie zostanie spełniony, urząd skarbowy może uznać, że podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej. W pani przypadku umowa, jaka łączy panią z firmą zlecającą, może być podstawą takiego stwierdzenia. Przede wszystkim z uwagi na to, że ciężar ryzyka gospodarczego zgodnie z jej treścią został przerzucony na zleceniodawcę. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy ewidencja może być komputerowa
Czy podatnik opodatkowany ryczałtem może prowadzić ewidencję w formie elektronicznej?
TAK Podatnik może prowadzić ewidencję przy użyciu technik informatycznych. Trzeba jednak podkreślić, że ciążą na nim dodatkowe obowiązki. Zgodnie z przepisami wykonawczymi, na koniec każdego miesiąca, w terminie do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni trzeba sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc. Wydruk powinien być zgodny z wzorem ewidencji. Podatnik posługujący się programem komputerowym, który nie zapewnia wydrukowania ewidencji, według wzoru określonego w załączniku, jest obowiązany założyć ewidencję. Po zakończeniu miesiąca do odpowiednich kolumn tej ewidencji należy wpisać w jednej pozycji sumy przychodów uzyskanych w danym miesiącu, według poszczególnych stawek ryczałtu. PODSTAWA PRAWNA ■ Par. 10 rozporządzenia ministra finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. nr 219, poz. 1836 z późn. zm.).
Czy można zrzec się karty podatkowej
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową. Zastanawiam się jednak, czy jest to dla mnie korzystne. Czy to prawda, że można zrzec się karty podatkowej?
TAK Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej. Może to zrobić jednak w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Zrzeczenie się karty wiąże się z zaprowadzeniem od pierwszego dnia miesiąca następującego po zrzeczeniu ewidencji i płaceniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki. A jeśli nie, koniecznie trzeba będzie założyć właściwe księgi i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Do końca miesiąca, w którym podatnik zrzekł się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, podatnik musi też opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. W tym przypadku podatnik wpłaca dodatkowy podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrzekł się opodatkowania w formie karty podatkowej. Będzie to różnica pomiędzy kwotą podatku dochodowego obliczonego na ogólnych zasadach za okres od początku roku do końca miesiąca, w którym zrzekł się opodatkowania w formie karty podatkowej, a kwotą podatku dochodowego zapłaconego w formie karty podatkowej, w okresie przed zrzeczeniem się opodatkowania w tej formie. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 32 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).
Czy kartowicz może odliczyć składkę zdrowotną
Czy stosując kartę podatkową można odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne?
TAK Podatek dochodowy w formie karty podatkowej w wysokości wynikającej z decyzji naczelnika urzędu skarbowego podatnik może obniżyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym. Oczywiście o ile nie została ona odliczona od podatku dochodowego. Pamiętajmy, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą pomniejsza się kartę podatkową, nie jest równa kwocie zapłaconych składek. Od pewnego czasu składka do odliczenia nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. Dodatkowym warunkiem odliczenia tych składek jest odpowiednie udokumentowanie dowodami stwierdzającymi ich poniesienie. Po upływie roku podatkowego, w terminie do 31 stycznia, podatnik musi złożyć w urzędzie roczną deklarację według ustalonego wzoru o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach. Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne bez wezwania w terminie do 7 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. Za grudzień – w terminie do 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 31 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).
Czy trzeba przechowywać kopie rachunków
Prowadzę działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej. Czy muszę przechowywać kopie rachunków wydawanych klientom?
TAK Co prawda, podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jednak podatnik ma obowiązek wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi. Ponadto musi przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).
Czy trzeba płacić podatek od użyczenia mieszkania rodzinie
Mam mieszkanie po babci. Mieszka w nim moja córka. Nie wiem, czy urząd skarbowy może zażądać ode mnie podatku, traktując użyczenie jako najem?
NIE Co do zasady przychód może wystąpić nawet w przypadku bezpłatnego odstąpienia nieruchomości. Za przychód z nieruchomości odstąpionych bezpłatnie do używania innym osobom uważa się wartość czynszową, stanowiącą równowartość czynszu, jaki przysługiwałby od tych osób w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości. Od tej zasady jest wyjątek. Jeżeli właściciel nieruchomości używa jej na własne potrzeby lub potrzeby członków rodziny albo oddał bezpłatnie nieruchomość lub jej część do użytku m.in. na cele działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, oświatowo-wychowawczej, kulturalnej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, religijnego oraz związkom zawodowym, nie ustala się wartości czynszowej tej nieruchomości lub jej części. Jednak wydatki związane z nieruchomością nie stanowią kosztu. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy usługi dla byłego pracodawcy można rozliczać liniowo
Postanowiłem założyć własną firmę. Zwolniłem się z pracy, ale świadczę usługi na rzecz byłego pracodawcy. Czy mogę korzystać z opodatkowania podatkiem liniowym?
NIE Ustawa nie pozwala osobom prowadzącym działalność i świadczącym usługi na rzecz byłego pracodawcy na skorzystanie z podatku liniowego. Zgodnie z przepisami, jeżeli podatnik wybrał podatek liniowy, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania 19-proc. stawką. Co więcej, musi wpłacić zaliczki od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczone przy zastosowaniu skali podatkowej, oraz odsetki za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek. Ta sama sytuacja dotyczy spółek, w których co najmniej jeden ze wspólników świadczy usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).