Czy jest ulga na krew
Czy mogę odliczyć od dochodu darowiznę związaną z oddawaniem krwi?
TAK Wprowadzono możliwość odliczenia od dochodu darowizny związanej z oddawaniem krwi. Z możliwości skorzystania z tzw. ulgi na krew skorzystają tylko honorowi dawcy krwi, czyli osoby, które oddały bezpłatnie krew i zostały zarejestrowane w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi. Dochód zmniejsza się o darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu. PODSTAWA PRAWNA • Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy działy specjalne można rozliczać liniowo
Czy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej mogą wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym?
TAK Podatnicy, którzy dochody ze źródła, jakim są działy specjalne produkcji rolnej, ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg, mogą wybrać sposób opodatkowania tych dochodów na zasadach 19-proc. podatku liniowego. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej w trakcie roku podatkowego – w terminie 7 dni od rozpoczęcia prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania. Oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych na podstawie prowadzonych ksiąg na rok 2007 podatnicy składają w terminie do 20 stycznia 2007 r. PODSTAWA PRAWNA • Art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). • Art. 18 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).
Czy będzie inna definicja działalności gospodarczej
Czy zmieni się definicja działalności gospodarczej, co może wpływać na utratę statusu przedsiębiorcy przez niektóre osoby wykonujące czynności w ramach tzw. samozatrudnienia?
TAK Została rozbudowana definicja działalności gospodarczej, a zarazem określono warunki, których spełnienie wyłączy z traktowania dochodów jako uzyskanych z działalności gospodarczej. Działalnością gospodarczą albo pozarolniczą działalnością gospodarczą będzie działalność zarobkowa: wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa lub polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż oraz polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, która jest prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł przychodów. Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie (z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych) ponosi zlecający wykonanie tych czynności, są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności, wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. PODSTAWA PRAWNA • Art. 5a pkt 6 oraz art. 5b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy alimenty dla byłego małżonka są opodatkowane
Czy alimenty przyznane przez sąd na byłego małżonka będą podlegać podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
NIE Alimenty takie nie będą opodatkowane, ale tylko do określonej miesięcznie kwoty. Od 2007 roku zmieniają się przepisy dotyczące opodatkowania alimentów przyznanych na rzecz innych osób niż dzieci. Do końca 2006 roku nie uznawało się za przychody alimentów otrzymanych na rzecz dzieci. Obecnie ze zwolnienia z podatku korzystają alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny. Ze zwolnienia skorzystają też alimenty na rzecz innych osób niż dzieci (np. alimenty dla byłego małżonka), zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. Nadwyżka ponad 700 zł miesięcznie będzie podlegała opodatkowaniu. PODSTAWA PRAWNA • Art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy można jeszcze skorzystać z ulgi odsetkowej
Czy zawierając w 2007 roku umowę o kredyt na kupno nowego mieszkania, można skorzystać z ulgi odsetkowej?
NIE Ulga ta została wykreślona z ustawy o PIT od 2007 roku i osoby, które wzięły kredyt w tym roku, nie skorzystają z odliczenia faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Ulga ta będzie jednak nadal przysługiwała podatnikowi na zasadach dotychczasowych, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt. Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki) przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r. PODSTAWA PRAWNA • Art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).
Czy wydatki na bankiet zaliczę do kosztów reprezentacji
Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z reprezentacją mojej działalności, polegające na zorganizowaniu bankietu dla zaproszonych gości?
NIE Do końca 2006 roku nie uznawało się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25 proc. przychodu, chyba że reklama jest prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Od 2007 roku nie obowiązuje już ten limit zaliczenia do kosztów wydatków na reprezentacje i reklamę. Nie oznacza to jednak, że do kosztów zaliczymy wydatki na reprezentację. Konsekwencją zmiany jest to, że wydatki na reklamę będą kosztem w całości, natomiast przepisy jasno określają, że za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. PODSTAWA PRAWNA • Art. 22 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy można odliczyć diety
Czy przy rozliczeniu dochodów zagranicznych będzie można odliczać diety?
TAK Możliwość odliczania diet przy rozliczaniu dochodów uzyskanych za granicą ze stosunku pracy będzie nadal istniała, ale w zmienionej formie. Od dochodów uzyskanych w 2007 roku za granicą będą inaczej określone zasady rozliczania diet. Nowa zasada będzie miała także zastosowanie do dochodów uzyskanych w 2006 roku. Ze zwolnienia z podatku skorzysta część przychodów podatników przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30 proc. diety. Wysokości diet są określone w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Do końca 2006 roku zwolnienie dotyczyło dochodów nieprzekraczających rocznie równowartości trzydziestu diet. Trzeba jeszcze pamiętać, że zwolnienie nie ma zastosowania do wynagrodzenia: pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Polski, uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej oraz pracownika w związku z jego pobytem poza granicą w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych (o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku). PODSTAWA PRAWNA • Art. 21 ust. 1 pkt 20 oraz ust. 15 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy będzie szybsza amortyzacja samochodu
Czy będę mogła szybciej zamortyzować samochód ciężarowy kupiony w 2007 roku?
TAK Od tego roku istnieje możliwość szybszej amortyzacji. Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji (z wyłączeniem samochodów osobowych) w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Trzeba pamiętać, że przepis ten nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. PODSTAWA PRAWNA • Art. 22k ust. 7 i 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana
Czy jeśli kupię nieruchomość mieszkalną w 2007 roku, a następnie będę chciał ją sprzedać w tym samym roku, będę musiał zapłacić podatek dochodowy?
TAK Przepisy dotyczące opodatkowania przy zbyciu nieruchomości zostały w znacznym zakresie zmodyfikowane, ale pozostały, w przypadku gdy zbycie nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Trzeba pamiętać, że obecnie obowiązuje wyższa stawka podatku, gdyż wynosi 19 proc., a nie jak było dotychczas – 10 proc. Jednak opodatkowaniu podlega dochód, co oznacza, że przychód ze sprzedaży można pomniejszyć o koszty uzyskania (np. cenę zakupu, prowizje od wcześniejszego zakupu). Dodatkowo należy też mieć na uwadze, że obowiązuje ulga w zapłacie podatku od sprzedaży nieruchomości. Zwolnione są z podatku przychody uzyskane ze zbycia nieruchomości (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego), jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu mieszkalnym na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Dodatkowo zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.