nowe prawo Minister finansów na nowo określił obowiązki notariuszy jako płatników podatku od spadków i darowizn. Notariusze jako płatnicy podatku od darowizny dokonywanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody będą musieli określać w treści sporządzanych aktów notarialnych podstawę prawną pobrania podatku i sposób jego obliczenia, a gdy czynność jest zwolniona z podatku – zamieszczą podstawę prawną zwolnienia. W przypadku darowizny mają obowiązek określić jej przedmiot, wartość a także grupę podatkową wynikającą z osobistego stosunku łączącego obdarowanego z darczyńcą. Podobne obowiązki będą na nich ciążyły w razie nieodpłatnego zniesienia współwłasności. W takim przypadku również będą musieli określić przedmiot czynności, wartość rzeczy lub prawa majątkowego w części przekraczającej wartość udziału we współ-własności przysługującego nabywcy przed jej zniesieniem, a także grupę podatkową wynikającą z osobistego stosunku łączącego zbywcę z nabywcą. Rozporządzenie na nowo określa treść rejestru podatku, który muszą prowadzić płatnicy podatku od spadków i darowizn. I tak, rejestr ma zawierać m. in. rubryki dotyczące określenia grupy podatkowej wynikającej z osobistego stosunku łączącego strony czynności, a także kwotę pobranego podatku albo podstawę prawną jego niepobrania.
WAŻNE

Notariusze będą musieli m.in. określać w treści sporządzanych aktów notarialnych podstawę prawną pobrania podatku i sposób jego obliczenia, a gdy czynność jest zwolniona z podatku – zamieszczą podstawę prawną zwolnienia
Przypomnijmy, że w rejestrze podatku płatnicy dokonują podsumowania kwoty podatku pobranego w każdym miesiącu, za jaki jest dokonywane rozliczenie podatku z organem podatkowym, a w rubryce uwagi – odnotowują kwotę podatku przekazanego na rachunek bankowy organu podatkowego, datę wpłaty i okres, którego data dotyczy. Dozwolone jednak będzie zastąpienie rejestru podatku przez repertorium A. Jednak przepisy dotyczące rejestru należy wówczas stosować odpowiednio (Dz.U. nr 243, poz. 1763).