nowe prawo W opublikowanym właśnie rozporządzeniu z dnia 18 grudnia 2006 r. określono zakres danych zawartych w zgłoszeniu o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, a także sam wzór takiego zgłoszenia. I tak w zgłoszeniu będą musiały znaleźć się dane dotyczące daty powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, a także miejsca i celu składania zgłoszenia. Poza danymi identyfikującymi spadkodawcę, darczyńcę lub inną osobę, od której lub po której została nabyta własność oraz adresem jej zamieszkania (siedziby), trzeba będzie podawać tytuł nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, dane dotyczące rodzaju dokumentu potwierdzającego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych, a także dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych oraz dane dotyczące stosunku osobistego nabywcy do osoby, od której lub po której doszło do nabycia. Na końcu takiego zgłoszenia nabywca będzie musiał złożyć oświadczenie i podpis.
10 stycznia mija termin składania oświadczenia PIT-12
Warto wiedzieć, że jeśli przedmiotem nabycia tytułem darowizny będą środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych przekroczy kwotę 9637 zł, w zgłoszeniu trzeba będzie podać również dane dotyczące sposobu przekazania środków pieniężnych. Wzór zgłoszenia obowiązuje od 1 stycznia tego roku (Dz.U. nr 243, poz. 1762).n