Czy stracę podatek liniowy Czy w 2007 roku stracę możliwość opodatkowania w ramach samozatrudnienia w formie 19-proc. podatku liniowego? Nie Nowelizacja nie odbiera możliwości wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadzie tzw. samozatrudnienia. Jeśli nie zostaną spełnione wszystkie warunki, które w myśl nowych regulacji wyłączają z działalności gospodarczej, nadal możliwe jest opodatkowanie według 19-proc. stawki liniowej. Opodatkowanie 19-proc. podatkiem liniowym można jednak utracić, jeżeli z tytułu tej działalności podatnicy uzyskają przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadające czynnościom, które w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Zasada ta obowiązuje również po nieznacznych modyfikacjach w 2007 roku. Nic się więc nie zmieniło przy opodatkowaniu działalności gospodarczej według 19-proc. podatku liniowego. Dodano natomiast możliwość wyboru opodatkowania 19-proc. podatkiem liniowym osobom, które prowadzą działy specjalne produkcji rolnej i rozliczają się na podstawie prowadzonych ksiąg. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 5a pkt 6, art. 5b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Czy nauczyciel może prowadzić działalność Od września 2005 roku mam zarejestrowaną działalność gospodarczą. Jestem nauczycielem, uczę w prywatnej szkole.Czy od stycznia 2007 roku w świetle nowych przepisów będę mógł nadal prowadzić działalność na dotychczasowych zasadach? Tak W celu jednak lepszego udokumentowania, że prowadzone dotychczas usługi nauczania są działalnością gospodarczą, należałoby umieścić w umowie ze szkołą odpowiednią klauzulę określającą, że całkowite ryzyko za swoją działalność ponosi nauczyciel. Do utraty od 2007 roku statusu prowadzącego działalność gospodarczą muszą być spełnione łącznie trzy warunki: odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi zlecający wykonanie tych czynności, czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego oraz wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. W przypadku nauczyciela dwa pierwsze warunki wydają się spełnione, gdyż odpowiedzialność za poziom nauczania ponosi szkoła, a miejsce i czas oraz kierownictwo (plan lekcji) określa dyrekcja szkoły. Aby nadal wykonywać usługi w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, należałoby wykazać, że ostatni ze wspomnianych warunków nie został spełniony, czyli że ryzyko gospodarcze za wykonanie usług ponosi nauczyciel. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 5b oraz art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Czy brak odpowiedzialności wpływa na działalność Czy nowa definicja działalności gospodarczej nie wpłynie na prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli przedsiębiorcy będą ponosili ze zlecającym im prace solidarną odpowiedzialność za wykonane czynności? Tak Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia muszą w 2007 roku zwracać większą uwagę na zakres wykonywanych czynności, który łączy ich ze zleceniodawcą wykonywanych prac. Spełnienie łącznie trzech warunków określonych w ustawie o PIT pozbawi ich statusu osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą. Jeden z warunków, który wyłącza z działalności gospodarczej, nastąpi, gdy odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności. W przypadku gdy taką odpowiedzialność ponosi samozatrudniony, to nie można kwestionować wykonywanych czynności jako działalności gospodarczej. Ministerstwo Finansów w piśmie skierowanym do Naczelnej Rady Lekarskiej na przykładzie lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu zwróciło uwagę, że do zachowania statusu osoby prowadzącej samodzielną działalność gospodarczą wystarczy istnienie odpowiedzialności solidarnej ze zlecającym wykonywanie czynności. Odpowiedzialność solidarna udzielającego i przyjmującego zamówienie na usługi wystarczy, aby nadal prowadzić usługi w ramach działalności gospodarczej. Co prawda, w przypadku lekarzy i pielęgniarek, odpowiedzialność solidarna wynika z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, to jednak możliwe jest ustanowienie jej w ramach zwykłej umowy pomiędzy stronami. Zasada określona w piśmie resortu finansów powinna więc mieć zastosowanie w stosunku do innych samozatrudnionych w ramach umów, w których zostanie sformułowana odpowiedzialność solidarna zlecającego i zleceniobiorcy usług. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 5b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Czy wykazać ryzyko gospodarcze Czy ryzyko gospodarcze wpływa na utratę statusu prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą? Tak Utrata statusu prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą nastąpi, gdy przedsiębiorca spełni łącznie wszystkie trzy warunki określone przez przepisy ustawy o PIT obowiązujące od początku 2007 roku. Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli: odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie (z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych) ponosi zlecający wykonanie tych czynności, są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności, wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. Ryzyko gospodarcze związane z działalnością gospodarczą to np. ryzyko inwestycyjne, czyli prawdopodobieństwo nieuzyskania przewidywanych (względnie oczekiwanych) wyników ekonomiczno-finansowych związanych z tą działalnością lub też podejmowanym przedsięwzięciem. Występowanie ryzyka gospodarczego jest konsekwencją istniejącej w gospodarce rynkowej wolności gospodarczej oraz szerokiego zakresu swobód, jakie ona ze sobą pociąga. Trzeba pamiętać, że ryzyko gospodarcze, jakie wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej, jest innym ryzykiem od ryzyka, jakie ponosi pracownik w ramach stosunku pracy. W ramach stosunku pracy, pracownik, jeśli wykonywał starannie swoje obowiązki, ma prawo do wynagrodzenia, chociażby rezultat pracy był nieudany, a zatem nie ponosi ryzyka gospodarczego. W takiej sytuacji ryzyko gospodarcze ponosi zawsze pracodawca. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 5b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).