Czy rozliczę wydatki na zabezpieczenie źródła przychodów Czy w przyszłym roku kosztami uzyskania przychodów będą nie tylko wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, ale również dla zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów? Tak Wynika to z nowego art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem, kosztami uzyskania przychodów będą koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (czyli tych, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów). Koszty poniesione w walutach obcych będzie przeliczać się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Czy koszty nie będą potrącalne w dacie ich poniesienia Czy koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, nie będą mogły być potrącalne w dacie ich poniesienia? Nie Zgodnie z nowymi przepisami, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Wynika to z nowego art. 15 ust. 4d ustawy o CIT. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Tak stanowi nowy art. 15 ust. 4e. Czy będą nowe zasady rozliczania różnic kursowych Czy w znowelizowanej ustawie o CIT znajdą się nowe przepisy dotyczące rozliczania różnic kursowych? Tak Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje dodanie nowego art. 15a dotyczącego rozliczania różnic kursowych. Z przepisów zawartych w art. 15a ust. 1 wynika, że różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Zgodnie z art. 15a ust. 2, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość np. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.