zmiana prawa Przepisy znowelizowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn mają na celu uproszczenie procedury nałożonej na podatników. Polega to na zniesieniu obowiązku uzyskiwania zgód i zaświadczeń naczelnika urzędu skarbowego w związku z wypłatą długu przez dłużników spadkodawcy. Dotyczy to też należności z tytułu zapisu lub wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na podstawie dyspozycji uczestnika tych funduszy na wypadek śmierci. Na podmioty będące dłużnikami nałożono obowiązek przekazania informacji naczelnikowi urzędu skarbowego o dokonanych wypłatach w terminie 14 dni od dnia ich dokonania.