nowe prawo Reprezentacja i reklama mają niezwykle istotne znaczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki niej firmy mają szansę m.in. na pozyskiwanie nowych klientów i zwiększenie sprzedaży.
0,25 proc. przychodów firmy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć wydatków na reprezentację i reklamę w części przekraczającej 0,25 proc. przychodów firmy. Wyjątkiem jest jedynie reklama prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Tylko taka reklama umożliwia zaliczenie w całości poniesionych na nią wydatków do kosztów uzyskania przychodów firmy. Przepisy regulujące te kwestie znajdują się w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Takie same regulacje zawiera art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
Brakuje definicji
Problem w tym, że regulacje podatkowe nie definiują samego pojęcia reklama. W celu ustalenia znaczenia tego słowa organy podatkowe odwołują się często do określenia zawartego w Słowniku języka polskiego. Według tego słownika, reklama to rozpowszechnianie informacji o towarach, usługach, miejscach i możliwościach nabycia towarów, usług, chwaleniu kogoś i zalecaniu czegoś. Reklama stanowi zachętę do nabywania określonych towarów lub korzystania z określonych usług. Może to być np. rozpowszechnianie wiadomości o towarach za pomocą ogłoszeń w prasie, radiu, telewizji, za pomocą plakatów. Polega ona na rozpowszechnianiu pochlebnych wiadomości o sobie, o sprzedawanych towarach i świadczonych usługach, a także o miejscach i możliwościach ich nabycia – podkreślają organy podatkowe (patrz wyjaśnienia Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach, nr PDI-415/23/2005, z 7 października 2005 r.). Na temat reklamy wypowiadały się również sądy administracyjne. Według wyroku NSA z 10 maja 2001 r. (sygn. akt I SA/Wr 2452/98), reklama ma na celu nakłonienie potencjalnego nabywcy do dokonania zakupu. Informacja o konkretnych towarach, o ich zaletach, wartości i możliwości dokonania zakupu, przekazywane nieokreślonemu kontrahentowi, jeśli celem jest zachęcenie go do kupna, ma charakter reklamy. Zgodnie natomiast z wyrokiem Na-czelnego Sądu Administracyjnego z 26 września 2000 r. (sygn. akt III SA 1994/99), reklamą jest wszystko, co zawiera dodatkowe informacje o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwości nabycia.
Koszty uzyskania przychodów
Jak już wspomnieliśmy, jedynie reklama prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób umożliwia zaliczenie w całości poniesionych na nią wydatków do kosztów uzyskania przychodów firmy. W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów – z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
WAŻNE

Obecnie do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć wydatków na reprezentację i reklamę w części przekraczającej 0,25 proc. przychodów firmy. Jedynie reklama prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób umożliwia zaliczenie w całości poniesionych na nią wydatków do kosztów uzyskania przychodów firmy
Analogiczne regulacje zawarte są w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z jej art. 15 ust. 1, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Do kosztów uzyskania przychodów można zatem zaliczyć wszelkie poniesione koszty, jeżeli pozostają w związku z prowadzoną działalnością, tzn. gdy ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiąganych przychodów. Obecnie coraz więcej firm zamieszcza reklamy w internecie. Powstają więc wątpliwości, jak należy rozliczać wydatki na taką reklamę. Warto przytoczyć urzędową interpretację prawa podatkowego Urzędu Skarbowego Łódź Śródmieście, nr II-2/423/5/04/MB z 9 marca 2005 r. Otóż w urzędowych wyjaśnieniach stwierdzono, że przez pojęcie reklamy w środkach masowego przekazu należy rozumieć reklamę prowadzoną w radiu, telewizji, prasie, kinie lub w internecie. Uznanie internetu za środek masowego przekazu ma bardzo istotne znaczenie. W praktyce umożliwia zaliczenie w całości do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę zamieszczaną na stronach internetowych spełniających określone warunki. Otóż strony te muszą być ogólnodostępne. Jest to bardzo ważne. Chodzi o to, żeby było oczywiste, że mamy do czynienia z reklamą publiczną. A za taką można uznać reklamę, która jest powszechna, ogólna i nieprywatna.
Zmiana przepisów od 2007 roku
Uchwalone nowelizacje ustaw dotyczących podatków dochodowych wprowadzają istotne zmiany w rozliczaniu wydatków na reprezentację i reklamę. Nowe przepisy zawarte są w: ■ ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588), ■ ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 217, poz. 1589). Zgodnie z nowym brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będzie uważać się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.
 PRZYKŁAD Reklama w internecie Spółka akcyjna zamieszcza swoje reklamy w internecie. Wybiera strony ogólnodostępne, ponieważ umieszczana tam reklama – w przypadku sprzedaży jej produktów – jest najbardziej skuteczna. Zgodnie z obowiązującymi teraz przepisami, wszystkie wydatki na tę reklamę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spółki. W urzędowej interpretacji prawa podatkowego uznano za reklamę w środkach masowego przekazu również tę zamieszczaną w internecie. Żeby jednak zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów spółki wydatki na reklamę w internecie, należy spełnić określone warunki. Konieczne jest, żeby reklama znajdowała się na ogólnodostępnych stronach internetowych. W ten sposób spełnia warunki reklamy publicznej. A jak stwierdzono w urzędowych interpretacji, o publicznej reklamie można mówić wtedy, gdy występuje w miejscu dostępnym dla wszystkich, oficjalnie, jawnie i jest skierowana do anonimowego odbiorcy (wyjaśnienia Izby Skarbowej w Białymstoku z 9 września 2005 r., nr PBI/4218i-3/MS/05). Także po zmianie przepisów w 2007 roku wydatki na reklamę w internecie w takiej formie będzie można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów spółki.
Oznacza to, że zrezygnowano z dotychczasowego rozróżnienia reklamy publicznej i niepublicznej. Zlikwidowano limit 0,25 proc. przychodów wydatków na reklamę niepubliczną zaliczanych obecnie do kosztów uzyskania przychodów. W wyniku zmian wydatki na reklamę zaliczane będą do kosztów podatkowych w pełnej wysokości, bez względu na charakter reklamy. Wydatki na reprezentację nie będą stanowiły kosztu podatkowego. Wyłączone z kosztów podatkowych będą koszty reprezentacji, w tym poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.