Czy nie będą potrzebne zaliczki
Nasza firma współpracuje z niemieckim partnerem. Nasi pracownicy wyjeżdżają tam do pracy. Czy od przyszłego roku pracodawca w Polsce nie będzie pobierać zaliczek od wynagrodzenia wypłaconego za pracę za granicą? Tak Jak wiadomo, zaliczkę zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży odpowiednie oświadczenie. Jednak od 1 stycznia 2007 r. zacznie obowiązywać przepis, zgodnie z którym zakład pracy nie będzie pobierał zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Polski, pod warunkiem że dochody będą też opodatkowane poza terytorium Polski. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 32 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).
Czy zniknie obowiązek wpłacania miesięcznej zaliczki
Od nowego roku nie będzie potrzeby składania deklaracji za każdy miesiąc. Czy to oznacza, że nie trzeba będzie co miesiąc obliczać i wpłacać zaliczek na podatek dochodowy? Nie Zmiana dotycząca wprowadzenia deklaracji rocznych zamiast comiesięcznych ma zmniejszyć obciążenia biurokratyczne płatników. Jednak zakład pracy będący płatnikiem z tytułu wypłaty wynagrodzeń co do zasady w dalszym ciągu będzie zobowiązany do obliczania i wpłacania zaliczek miesięcznych od należności wypłaconych pracownikom. Na bardziej korzystne rozwiązania mogą liczyć pracodawcy, którzy rozpoczynają działalność, oraz tzw. mali podatnicy. Wskazane podmioty – zamiast wpłacać zaliczki co miesiąc – będą miały prawo uiszczać je raz na kwartał. PODSTAWA PRAWNA ■ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).
Czy będzie potrzebny certyfikat rezydencji
Czy od nowego roku płatnicy, którzy wypłacają wynagrodzenia w związku z prowadzoną przez siebie działalnością w zakresie rekrutacji pracowników, nie będą musieli pobierać zryczałtowanego podatku od wypłacanych należności? Tak Płatnicy nie będą zobowiązani do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego m.in. od należności z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Aby skorzystać z tego rodzaju zwolnienia, płatnik będzie musiał udokumentować miejsce zamieszkania podatnika. Obowiązek udokumentowania zostanie zrealizowany, jeśli płatnik przedstawi uzyskany przez wspomnianego nierezydenta certyfikatu rezydencji i pisemne oświadczenie, że należności te związane są z działalnością tego zakładu. Takie oświadczenie będzie musiało zawierać dane identyfikacyjne podatnika prowadzącego działalność, m.in. pełną nazwę, adres i NIP oraz adres zagranicznego zakładu podatnika. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 41 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).