nowe prawo Nowe przepisy dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych wejdą w życie 1 stycznia 2007 r. Zawarte są w ustawie z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 222, poz. 1629).
Zastosowanie definicji
– Nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilno-prawnych rozszerza zakres zwolnienia z tego podatku poprzez rozciągnięcie definicji VAT również na podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich UE, ale z wyjątkiem transakcji dotyczących zbywania udziałów lub akcji – wyjaśnia Iwona Obodecka z Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej. Z przepisów wynika, że wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnej określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczenia długów i ciężarów. Zmianą jest określenie miejsca położenia przedmiotu czynności cywilnoprawnej.
WAŻNE

Jeśli opinia biegłego będzie różniła się od opinii rzeczoznawcy przedstawionej przez podatnika o 33 proc. wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej, koszty opinii biegłego obciążą podatnika
Jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli podatnik, mimo wezwania, nie określił wartości lub podał wartość, która nie odpowiada rynkowej, organ dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Jeśli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33 proc. od podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik.
Wycena rzeczoznawcy
Nowością jest, że w 2007 roku organ podatkowy, określając wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej, np. sprzedawanej nieruchomości, będzie uwzględniał przedkładaną przez podatnika wycenę rzeczoznawcy – podkreśla Paulina Kucharska z Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej. Jednak organ nadal będzie mógł powołać biegłego i jeśli jego opinia będzie różniła się od opinii rzeczoznawcy przedstawionej przez podatnika o 33 proc. wartości przedmiotu, koszty opinii biegłego obciążą podatnika.