Nowelizacją z 16 listopada 2006 r. wprowadzono m.in. zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 41, poz. 399 z późn. zm.) mające na celu uproszczenie zasad poboru podatku, polegające w szczególności na zniesieniu zasady solidarnej odpowiedzialności stron czynności cywilnoprawnej za zapłatę podatku. W myśl tych przepisów obowiązek składania deklaracji będzie ciążył wyłącznie na tej stronie czynności, która w ustawie została wskazana jako podatnik. Ponadto w ustawie tej zmianie uległ zakres obowiązków płatników, a mianowicie zastąpiono obowiązek przesyłania organom podatkowym kopii rejestru obowiązkiem przesyłania informacji o podatku należnym poszczególnym gminom. W związku z tymi zmianami minister finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych, w którym określono: wzory deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych – o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika; szczegółowy sposób pobierania i zwrotu podatku, w tym czynności związane z poborem podatku i zakres udzielania przez płatnika pouczeń podatnikowi oraz treść rejestru podatku; sposób sporządzenia informacji o kwocie podatku pobranego przez płatnika należnego poszczególnym gminom. Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2007 r.
WZORY DEKLARACJI W projekcie rozporządzenia określono następujące wzory deklaracji: PCC-2 Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika, PCC-3 Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, PCC-3/A Informacja o pozostałych podatnikach.