Zmiany dotyczące opłaty skarbowej objęły nie tylko treść samej ustawy, ale również załącznik do niej określający przedmioty tej opłaty i jej stawki. Warto wiedzieć, że pomimo zniesienia niektórych obowiązków związanych z uiszczaniem tej opłaty, zasadniczo rozszerzony został katalog poszczególnych czynności urzędowych objętych opłatą skarbową zawarty we wspomnianym załączniku. Został on poszerzony m.in. o wszystkie decyzje, inne niż wymienione enumeratywnie w załączniku do ustawy, do których mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, a które teraz będą podlegały opłacie skarbowej według stawki określonej w ust. 53 w części I tego załącznika.

Więcej za zmianę zezwolenia

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w przypadku zmiany zezwolenia na określoną działalność został ograniczony jedynie do tych zmian, które obejmują przedłużenie terminu ważności wydanego zezwolenia lub rozszerzenia jego zakresu. W równym stopniu dotyczy to zmiany pozwolenia lub koncesji. Jednocześnie w przypadku kiedy treścią zmiany warunków wydanego zezwolenia jest kolejny rodzaj działalności, stawka opłaty będzie wynosiła 100 proc. stawki określonej dla zezwolenia. Oznacza to więc, że w takim przypadku zapłacimy dwa razy więcej, niż to miało miejsce do tej pory, kiedy przy zmianie warunków zezwolenia, polegającej na rozszerzeniu na kolejny rodzaj działalności, podatnik musiał liczyć się z opłatą skarbową w wysokości 50 proc. stawki określonej dla zezwolenia.

INFORMACJE O DŁUŻNIKACH Organy podatkowe będą co miesiąc informowane o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności czy wydanych zaświadczeń i zezwoleń, a także złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Do przekazywania informacji w tych sprawach zobowiązane zostały organy administracji publicznej i inne podmioty wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej. Organy te będą zobligowane do przekazywania organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczych informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii. Również sądy będą musiały przekazywać organowi podatkowemu, właściwemu w sprawie opłaty skarbowej, zbiorczej informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty. Takie rozwiązanie ma znacząco przyczynić się do bardziej skutecznego egzekwowania należnej opłaty przez organy podatkowe.

Zmiany w załączniku – będzie drożej

W przypadku czynności urzędowych, podlegających opłacie skarbowej ich katalog poszerzono m.in. o zgodę wydawaną przez organ podatkowy na podstawie przepisów prawa podatkowego, od której opłatę skarbową ustalono na poziomie 30 zł. Z kolei opłata za wydanie duplikatu decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej ma wynosić 15 zł. Katalog zaświadczeń, za których wydanie należy zapłacić opłatę skarbową został natomiast rozszerzony m.in. o zaświadczenie potwierdzające, że podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny albo zwolniony – będzie ono kosztować 21 zł. Trzeba będzie zapłacić również za zaświadczenie potwierdzające zwolnienie od podatku od samochodów lub potwierdzające zapłatę tego podatku. Podobnie konieczne będzie wniesienie opłaty za zaświadczenie stwierdzające, że podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego.

Nowe przedmioty opłaty

Do czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej dodano m.in.: • Udostępnienie rzeczoznawcy majątkowemu przez naczelnika urzędu skarbowego informacji zawierającej dane o wartości nieruchomości – 5 zł od każdej nieruchomości; • Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego – od wypisu do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł. Od wyrysu – za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł, jednak nie więcej niż 200 zł. Z kolei katalog zaświadczeń został poszerzony m.in. o zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identyfikacji podatkowej podmiotowi, który się nim posługuje (21 zł), zaświadczenie potwierdzające, że podatnik jest podatnikiem VAT czynnym lub zwolnionym (21 zł).

WAŻNENie będzie opłaty skarbowej w związku z postępowaniem w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej

Natomiast wśród zwolnień podlegających tej opłacie znalazły się również pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu lub innego środka wspomagającego uprawę roślin (705 zł). Za pozwolenie na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w związku z działalnością prowadzoną w zakresie: poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania złóż kopalin, a także bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, trzeba będzie zapłacić 505 zł tytułem opłaty skarbowej i jest to również nowe pozwolenie objęte jej zakresem.