Od 1 stycznia 2007 r. zmienią się przepisy dotyczące opodatkowania pożyczek udzielanych najbliższej rodzinie. Przede wszystkim od tego typu transakcji nie będzie trzeba płacić 2-procentowego podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednak osoba bioraca pożyczkę będzie miała obowiązek m.in. złożyć deklarację PCC-1 w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy pożyczki. Dziś umowa pożyczki co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2 proc. Zwolnione z podatku są pożyczki do kwoty 9637 zł, zawierane między małżonkami, zstępnymi, wstępnymi, pasierbem, zięciem, synową, rodzeństwem, ojczymem, macochą i teściami. Jeżeli wartość pożyczki przekracza 9637 zł – strony czynności mają obowiązek zapłacić podatek w wysokości 2 proc. od nadwyżki ponad 9637 zł. Zwolnione z podatku są także pożyczki zawierane między innymi podmiotami, o ile łączna wartość pożyczek dokonanych między tymi samymi podmiotami w ciągu kolejnych 12 miesięcy nie przekracza 1000 zł.
Zwolniona najblizsza rodzina
Nowelizacja ustawy o z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 41, poz. 399 z późn. zm.) wprowadza m.in. nowe zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych w stosunku do umów pożyczek udzielonych również w kwocie wyższej niż 9637 zł. Zwolnienie będzie jednak dotyczyło pożyczek, których stronami jest najbliższa rodzina, a dokładnie: małżonkowie, wstępni, zstępni, pasierb, macocha i ojczym. Zwolnienie to będzie przysługiwało jednak pod pewnymi warunkami. Biorący pożyczkę zobowiązany będzie m.in. złożyć deklarację PCC-1 w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy pożyczki.
Kara za milczenie
W przypadku niezłożenia deklaracji w ustawowywym terminie, gdy organ podatkowy stwierdzi fakt udzielenia niezgłoszonej pożyczki, podatnik zapłaci 20-proc. podatek. Dziś powołanie się na pożyczkę lub darowiznę w postępowaniu przed organem podatkowym lub inspektorem kontroli skarbowej pozwalało często bezkarnie uniknąć podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł, który obecnie wynosi 75 proc. Dzieje się tak dlatego, że dziś w przypadku powołania się na taką pożyczkę, 2-proc. podatek płaci się dopiero po tym fakcie. Tłumacząc się pożyczką w przypadku, gdy nasze wydatki są większe niż zarobki, trzeba zapłacić tylko 2 proc. podatku, zamiast 75 proc. Nie ma natomiast mowy o żadnych karnych odsetkach. Jeśli zaś pożyczka pochodzi od najbliższej rodziny i jest niższa niż 9637 zł, podatku nie płaci się wcale.
Dokumentowanie transakcji
Jeśli po 1 stycznia 2007 r. zdecydujemy się na pożyczkę w ramach najbliższej rodziny, aby nie zapłacić od niej podatku od czynności cywilnoprawnych, trzeba pamiętać o odpowiedniej formie jej udzielenia. Dla skorzystania z omawianego zwolnienia konieczne bowiem będzie udokumentowanie otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na konto bankowe albo na rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
Za niezłożenie w terminie deklaracji o udzieleniu pożyczki będzie można zapłacić 20-procentowy podatek